Δραστηριότητες Ροής Εργασιών (Όλες) (παράθυρο ID-298)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Δραστηριότητες Ροής Εργασιών (Όλες)

περιγραφή: Παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων Ροής Εργασιών

Βοήθεια: Συντήρηση όλων των δραστηριοτήτων Ροής ΕργασιώνTAB: Activity

περιγραφή: Workflow Activities


Βοήθεια The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance


Αρχείο:Δραστηριότητες Ροής Εργασιών (Όλες) - Activity - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Workflow Process Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Κόμβος Κόμβος Ροής Εργασιών (δραστηριότητα), βήμα ή διαδικασία. Ο κόμβος ροής εργασιών δείχνει ένα μοναδικό βήμα ή διεργασία σε μια ροή εργασίας. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Priority Indicates if this request is of a high, medium or low priority. The Priority indicates the importance of this request. Priority
numeric(10)
Integer
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
End Wait End Wait End of sleep time End of suspension (sleep) EndWaitTime
timestamp without time zone
Date+Time
Workflow Ροή Εργασιών Ροή εργασίας ή συνδυασμός καθηκόντων Το πεδίο Ροή Εργασίας, προσδιορίζει μια μοναδική Ροή εργασίας στο σύστημα. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID Record ID Direct internal record ID The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Message System Message Information and Error messages AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Last Alert Last Alert Date when last alert were sent The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Activity Manage Activity Manage Workflow Activity Update or stop Workflow Activity Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Workflow Activity Workflow Activity The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
ID


Contributions / Posts