Τιμολόγιο (Πελάτη) (παράθυρο ID-167)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Τιμολόγιο (Πελάτη)

περιγραφή: Καταχώρηση Τιμολογίου Πελάτη

Βοήθεια: Το παράθυρο Τιμολόγιο Πελάτη επιτρέπει την παρουσίαση και την εισαγωγή τιμολογίων για έναν πελάτη. Τα Τιμολόγια μπορούν να δημιουργηθούν από Παραγγελίες Πωλήσεων ή Δελτία Αποστολών.TAB: Invoice

περιγραφή: Customer Invoice


Βοήθεια The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated for a Business Partner. It constitutes an accounts receivable.


Αρχείο:Τιμολόγιο (Πελάτη) - Invoice - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Date Ordered Date of Order Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Order Reference Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Target Document Type Target Document Type Target document type for conversing documents You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Invoiced Date Invoiced Date printed on Invoice The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Account Date Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Price List Unique identifier of a Price List Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Discount Printed Discount Printed Print Discount on Invoice and Order The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Charge amount Charge Amount The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Payment Rule How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Payment Term The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Total Lines Total of all document lines The Total amount displays the total of all lines in document currency TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Grand Total Total amount of document The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Pay Schedule valid Is the Payment Schedule is valid Payment Schedules allow to have multiple due dates. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from other Invoice null CopyFrom
character(1)
Button
Process Invoice Process Invoice null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Posted Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
Paid Paid The document is paid null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Collection Status Collection Status Invoice Collection Status Status of the invoice collection process InvoiceCollectionType
character(1)
List
Dunning Grace Date Dunning Grace Date null null DunningGrace
date
Date
Dunning Level Dunning Level null null C_DunningLevel_ID
numeric(10)
Table Direct
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Invoice Line

περιγραφή: Customer Invoice Line


Βοήθεια The Invoice Line Tab defines the individual items or charges on an Invoice.


Αρχείο:Τιμολόγιο (Πελάτη) - Invoice Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Shipment/Receipt Line Shipment/Receipt Line Line on Shipment or Receipt document The Shipment/Receipt Line indicates a unique line in a Shipment/Receipt document M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Resource Assignment Resource Assignment Resource Assignment null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Quantity Quantity The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Quantity Invoiced Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Price Price Price Entered - the price based on the selected/base UoM The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Unit Price Actual Price The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price List Price List Price The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Tax Tax Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Line Amount Line Extended Amount (Quantity * Actual Price) without Freight and Charges Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Description Only Description Only if true, the line is just description and no transaction If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptive detail lines, e.g. for an Work Order. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Printed Indicates if this document / line is printed The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Invoice Tax

περιγραφή: Customer Invoice Tax


Βοήθεια The Invoice Tax Tab displays the total tax due based on the Invoice Lines.


Αρχείο:Τιμολόγιο (Πελάτη) - Invoice Tax - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Tax Tax identifier The Tax indicates the type of tax used in document line. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Tax Amount Tax Amount for a document The Tax Amount displays the total tax amount for a document. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Tax base Amount Base for calculating the tax amount The Tax Base Amount indicates the base amount used for calculating the tax amount. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Price includes Tax Tax is included in the price The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

περιγραφή: Invoice Payment Schedule


Βοήθεια null


Αρχείο:Τιμολόγιο (Πελάτη) - Payment Schedule - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Invoice Payment Schedule Invoice Payment Schedule Invoice Payment Schedule The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Payment Schedule Payment Schedule Template Information when parts of the payment are due C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Due Date Date when the payment is due Date when the payment is due without deductions or discount DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Amount due Amount of the payment due Full amount of the payment due DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Discount Date Last Date for payments with discount Last Date where a deduction of the payment discount is allowed DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Discount Amount Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validate Validate Payment Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Valid Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Allocation

περιγραφή: Allocation of the Invoice to Payments or Cash


Βοήθεια null


Αρχείο:Τιμολόγιο (Πελάτη) - Allocation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Allocation Allocation Payment allocation null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Transaction Date Transaction Date The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Cash Journal Line Cash Journal Line The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Amount Ποσότητα Amount in a defined currency The Amount indicates the amount for this document line. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Discount Amount Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Write-off Amount Amount to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Over/Under Payment Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice.

Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.

OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.