Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών (παράθυρο ID-358)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών

περιγραφή: Προβολή και χρήση λεπτομέρειας Οντότητας Σετ Χαρακτηριστικών

Βοήθεια: nullTAB: Instance

περιγραφή: Attribute Set Instance


Βοήθεια null


Αρχείο:Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών - Instance - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Attribute Set Attribute Set Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Lot Lot Product Lot Definition The individual Lot of a Product M_Lot_ID
numeric(10)
Search
Lot No Lot No Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(40)
String
Guarantee Date Guarantee Date Date when guarantee expires Date when the normal guarantee or availability expires GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Serial No Serial No Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(40)
String
TAB: Shipment, Receipt

περιγραφή: Material Shipment and Receipt Lines


Βοήθεια null


Αρχείο:Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών - Shipment, Receipt - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Receipt Receipt Material Receipt Document The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Receipt Line Line on Receipt document null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Search
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Movement Quantity Movement Quantity Quantity of a product moved. The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. MovementQty
numeric
Quantity
TAB: Movement

περιγραφή: Material Movement Lines


Βοήθεια null


Αρχείο:Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών - Movement - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Inventory Move Inventory Move Movement of Inventory The Inventory Movement uniquely identifies a group of movement lines. M_Movement_ID
numeric(10)
Search
Move Line Move Line Inventory Move document Line The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator To Locator To Location inventory is moved to The Locator To indicates the location where the inventory is being moved to. M_LocatorTo_ID
numeric(10)
Table
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Movement Quantity Movement Quantity Quantity of a product moved. The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. MovementQty
numeric
Quantity
TAB: Invoice

περιγραφή: AP / AR Invoice Lines


Βοήθεια null


Αρχείο:Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών - Invoice - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Search
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Invoice Line Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Invoiced Quantity Invoiced Invoiced Quantity The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Unit Price Unit Price Actual Price The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. PriceActual
numeric
Costs+Prices
Lot No Lot No Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(40)
String
Lot Lot Product Lot Definition The individual Lot of a Product M_Lot_ID
numeric(10)
Table Direct
Serial No Serial No Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(40)
String


Contributions / Posts