ต้นไม้เมนูของระบบ

จาก iDempiere th
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


บริหารระบบ

Icon mOpen.png บริหารระบบ
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์ทั่วไป
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์ระบบ - กฎเกณฑ์ทั่วไปของระบบ
Icon mWindow.png ระบบ - นิยามของระบบ
Icon mWorkFlow.png ตั้งระบบภาษา - ตั้งภาษาใหม่ของระบบและแปลองค์ประกอบ
Icon mWindow.png ภาษา - การจัดการภาษา
Icon mWindow.png นำเข้า/ส่งออก การแปล - นำเข้า หรือ ส่งออก การแปลภาษา
Icon mWindow.png ตรวจการแปลระบบ - ตรวจการแปลภาษาของระบบ
Icon mWindow.png เมนู - การจัดการเมนู
Icon mWindow.png Tree - การจัดการนิยามของ Tree
Icon mWindow.png การจัดการ Tree - การจัดการ Tree
Icon mWindow.png งาน - การจัดการงาน
Icon mWindow.png สีของระบบ - การจัดการสีของระบบ
Icon mWindow.png ภาพของระบบ - การจัดการภาพต่างๆและไอคอน
Icon mWindow.png ข้อความผิดพลาด - แสดงผลข้อความผิดพลาด
Icon mWindow.png ข้อสังเกตุ - ดูข้อสังเกตุของระบบ
Icon mWindow.png ประเทศ รัฐ และจังหวัด - การจัดการประเทศ รัฐ และจังหวัด
Icon mWindow.png System Configurator
Icon mOpen.png ความปลอดภัย -
Icon mWindow.png Password Rule
Icon mWindow.png ผู้ใช้ - การจัดการผู้ใช้ของระบบ
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png บทบาท - การจัดการความรับผิดชอบของผู้ใช้
Icon mProcess.png ปรับปรุงการเข้าถึงบทบาท - ปรับปรุงสิทธิ์การเข้าถึงของบทบาทต่างๆของผู้ใช้หนึ่งๆ
Icon mProcess.png Copy Role - Copy Role
Icon mWindow.png การเข้าถึงบทบาท - การจัดการกฎเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูล
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png ตรวจสอบการเข้าถึง - บันทึกของการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากร
Icon mWindow.png ตรวจสอบช่วงเวลา - รายการ ช่วงเวลาต่างๆ ของผู้ใช้
Icon mWindow.png ตรวจสอบกระบวนการ - กระบวนการตรวจสอบที่ใช้
Icon mWindow.png บันทึกการเปลี่ยนแปลง - บันทึกของการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
Icon mWindow.png Archive Viewer - View automatically archived Documents
Icon mProcess.png Convert passwords to hashes - Convert existing plain text/encrypted user passwords to one way hash
Icon mOpen.png เซิร์ฟเวอร์ - การจัดการคอมเพียร์เซิร์ฟเวอร์
Icon mWindow.png กระบวนการกำหนดการ - ดูแลกระบวนการกำหนดการและบันทึก
Icon mWindow.png Schedule - Times for the scheduler
Icon mWindow.png ตัวประมวลผลการเตือน - การจัดการ พารามิเตอร์และบันทึก ของตัวประมวลผล/ตัวบริการการเตือน
Icon mWindow.png House Keeping
Icon mProcess.png HouseKeeping
Icon mWindow.png ตัวประมวลผลเวิร์คโฟล - การจัดการตัวประมวลผลและบันทึก
Icon mWindow.png LDAP Server - LDAP Server to authenticate and authorize external systems based on Adempiere
Icon mOpen.png เวิร์คโฟล - เวิร์คโฟลของคอมเปียร์
Icon mWindow.png รับผิดชอบเวิร์คโฟล - รับผิดชอบต่อการทำเวิร์คโฟล
Icon mWindow.png เวิร์คโฟล - การจัดการเวิร์คโฟล
Icon mWindow.png ตัวแก้ไขเวิร์คโฟล - แก้ไขเวิร์คโฟล
Icon mWindow.png กิจกรรมเวิร์คโฟล (ทั้งหมด) - ติดตามกิจกรรมเวิร์คโฟลทั้งหมด
Icon mWindow.png กิจกรรมเวิร์คโฟล - กิจกรรมเวิร์คโฟลที่กำลังทำงานอยู่
Icon mWindow.png กระบวนการเวิร์คโฟล - ติดตามการประมวลผลเวิร์คโฟล
Icon mOpen.png การพิมพ์ - นิยามการพิมพ์
Icon mWindow.png กระดาษพิมพ์ - การจัดการกระดาษพิมพ์
Icon mWindow.png สีพิมพ์ - การจัดการสีพิมพ์
Icon mWindow.png ฟอนท์พิมพ์ - การจัดการฟอนท์พิมพ์
Icon mWindow.png รูปแบบการพิมพ์ตาราง - กำหนดรูปแบบตารางรายงาน
Icon mWindow.png รูปแบบพิมพ์ - การจัดการรูปแบบพิมพ์
Icon mReport.png รายละเอียดรูปแบบพิมพ์ - รายงานรายละเอียดรูปแบบพิมพ์
Icon mWindow.png ฟอร์มพิมพ์ - การจัดการฟอร์มพิมพ์ (ใบแจ้งหนี้, เช็ค, ..)
Icon mWindow.png เครื่องพิมพ์ฉลาก - การจัดการนิยามเครื่องพิมพ์ฉลาก
Icon mWindow.png ฉลากพิมพ์ - รูปแบบของฉลากพิมพ์
Icon mOpen.png Collaboration - Collaboration and Content Management
Icon mWindow.png Chat Type - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mWindow.png ทดสอบ - หน้าจอทดสอบ
Icon mWindow.png เวอร์ชั่นของ Java - แสดงผลเวอร์ชั่นของ Java VM
Icon mWindow.png ประมวลผล SQL - ประมวลผล ประโยค SQL
Icon mWindow.png ส่งออกฐานข้อมูล - ส่งออก (บันทึก) ฐานข้อมูล
Icon mWindow.png ถ่ายโอนฐานข้อมูล - ถ่ายโอนฐานข้อมูล
Icon mProcess.png ปรับปรุงระบบคำศัพท์ - ปรับปรุงระบบคำศัพท์ภายในระบบ
Icon mProcess.png แปลวัตถุฐานข้อมูลใหม่ - แปลวัตถุฐานข้อมูลใหม่
Icon mProcess.png ตรวจการเรียงลำดับ - ตรวจการเรียงลำดับของระบบและเอกสาร
Icon mProcess.png Enable Native Sequence - Enable Native Sequence
Icon mProcess.png UUID Generator
Icon mProcess.png ลบ Cache - ลบ Cache ของระบบ ** ปิดหน้าจอทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มทำต่อไป **
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์บริษัท - การจัดการกฎเกณฑ์ของบริษัท
Icon mProcess.png Initial Client Setup Process
Icon mWindow.png บริษัท - การจัดการ บริษัท/ผู้เช่า
Icon mWindow.png รวม Entities - รวม Entity ต้นทางไปเป็น Entity ปลายทาง - ลบ Entity ต้นทาง
Icon mWindow.png ASP Modules
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์หน่วยงาน/สาขา การจัดการกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน/สาขา
Icon mWindow.png ประเภทหน่วยงาน/สาขา - การจัดการประเภทหน่วยงาน/สาขา
Icon mWindow.png หน่วยงาน/สาขา - การจัดการหน่วยงาน/สาขา
Icon mWindow.png Dashboard Content Edit
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mOpen.png ข้อมูล - การจัดการข้อมูล
Icon mOpen.png ประโยชน์
Icon mWindow.png เอกสารแนบ - การจัดการเอกสารแนบ
Icon mWindow.png ที่ตั้ง - การจัดการที่อยู่ของที่ตั้ง
Icon mWindow.png ค่าตามกำหนด - การจัดการ ค่าตามกำหนด ของระบบ, บริษัท, หน่วยงาน/สาขา และผู้ใช้
Icon mOpen.png นำเข้าข้อมูล
Icon mWindow.png รูปแบบตัวอ่านนำเข้า - การจัดการรูปแบบตัวอ่านนำเข้า
Icon mWindow.png นำเข้าบัญชี - นำเข้าค่าต่างๆของบัญชีธรรมชาติ
Icon mWindow.png นำเข้าชุดบรรทัดรายงาน - นำเข้าชุดบรรทัดรายงาน
Icon mWindow.png นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยน - นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
Icon mProcess.png ลบการนำเข้า - ลบข้อมูลทั้งหมดในตารางนำเข้า
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png กลยุทธ์การทำสำเนา - การจัดการกลยุทธ์การทำสำเนาข้อมูล
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Export Format Generator - Create multiple Export Format based in a Window
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png System Issue Report - Automatically created or manually entered System Issue Reportsแอพพลิเคชั่นดิกชั่นนารี่

Icon mOpen.png แอพพลิเคชั่นดิกชั่นนารี่ - การจัดการแอพพลิเคชั่นดิกชั่นนารี่
Icon mWindow.png Search Definition - Define transactioncodes for the QuickSearch bar
Icon mWindow.png Entity Type - Maintain System Entity Type
Icon mWindow.png องค์ประกอบ - ดูแลองค์ประกอบระบบ
Icon mWindow.png ตารางและคอลัมน์ - การจัดการตารางและคอลัมน์
Icon mWindow.png กลุ่มฟิลด์ - กำหนดกลุ่มฟิลด์
Icon mWindow.png หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ - การจัดการ หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์
Icon mWindow.png Info Window - Define Info and search/select Window
Icon mWindow.png ToolBar Button
Icon mWindow.png ฟอร์ม - ฟอร์มพิเศษ
Icon mWindow.png อ้างอิง - การจัดการรายการอ้างอิงของระบบ
Icon mWindow.png กฎเกณฑ์การรับรองความถูกต้อง - การจัดการกฎเกณฑ์การรับรองความถูกต้องสำหรับคอลัมน์และฟิลด์
Icon mWindow.png Model Validator
Icon mWindow.png ข้อความ - การจัดการข้อมูลและข้อความผิดพลาด
Icon mWindow.png มุมมองรายงาน - การจัดการมุมมองรายงาน
Icon mWindow.png รายงานและกระบวนการ - การจัดการรายงานและกระบวนการ
Icon mWindow.png Rule
Icon mWindow.png การปรับแต่งหน้าจอ - ให้นิยามการปรับแต่งการปรับแต่งหน้าจอ
Icon mWindow.png Migration Scripts
Icon mOpen.png Application Packaging - Import and export packaging
Icon mWindow.png Pack Out - Create 2pack package
Icon mWindow.png Pack In - Imports a package
Icon mWindow.png Packages Installed - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenanceการบริหารธุรกิจสัมพันธ์

Icon mOpen.png การบริหารธุรกิจสัมพันธ์ - การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการบริหารธุรกิจสัมพันธ์
Icon mOpen.png คำร้อง
Icon mWorkFlow.png ตั้งระบบคำร้องขอ - ตั้งระบบลูกข่ายที่จะประมวลผลคำร้องขอ
Icon mWindow.png ประเภทคำร้องขอ - การจัดการประเภทคำร้องขอ
Icon mWindow.png กลุ่มผู้ร้องขอ - การจัดการกลุ่มของผู้ร้องขอ
Icon mWindow.png กลุ่มคำร้อง - การจัดการกลุ่มคำร้อง
Icon mWindow.png Request Resolution - Maintain Request Resolutions
Icon mWindow.png สถานะคำร้อง - การจัดการ การกำหนดสถานะคำร้อง
Icon mWindow.png Request Standard Response - Maintain Request Standard Response
Icon mWindow.png คำร้องขอ (ทั้งหมด) - ดูและทำงานเกี่ยวกับคำร้องขอทั้งหมด
Icon mWindow.png คำร้องขอ - ทำงานเกี่ยวกับคำร้องขอของคุณ
Icon mWindow.png ข้อมูลตัวแทนจำหน่ายจำหน่าย - ข้อมูลตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายบริษัท (พนักงานขาย)
Icon mWindow.png รูปแบบ Mail - การจัดการรูปแบบ Mailการบริหารสินค้า

Icon mOpen.png การบริหารสินค้า
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์การบริหารสินค้า
Icon mWindow.png หน่วยวัด - การจัดการหน่วยวัดการวิเคราะห์ผลงาน

Icon mOpen.png การวิเคราะห์ผลงาน
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์การบัญชี
Icon mWindow.png มิติทางการบัญชี - ดูแล tree ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับบัญชี
Icon mWindow.png ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน - การจัดการแบบของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
Icon mWindow.png สกุลเงิน - การจัดการสกุลเงิน
Icon mWindow.png อัตราแลกเปลี่ยน - การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
Icon mProcess.png ตรวจสอบประเภทเอกสาร - ตรวจสอบประเภทเอกสาร
Icon mWindow.png ลำดับเอกสาร - การจัดการลำดับระบบและลำดับเอกสาร
Icon mOpen.png การรายงานทางการเงิน
Icon mWindow.png ชุดคอลัมน์รายงาน - การจัดการชุดคอลัมน์รายงานทางการเงิน
Icon mOpen.png การวัดผลงาน
Icon mWindow.png เตือน - คำเตือนในระบบ Adempiere
Icon mWorkFlow.png ตั้งระบบวัดผลงาน - ตั้งระบบวัดผลงานของคุณ
Icon mWindow.png Performance Color Schema - Maintain Performance Color Schema
Icon mWindow.png การวัดผลงาน - กำหนดการวัดผลงานของคุณ
Icon mWindow.png การคำนวนวัดผลงาน - กำหนดวิธีที่คุณคำนวนเพื่อวัดผลงานของคุณ
Icon mWindow.png เป้าหมายผลงาน - ให้นิยามเป้าหมายผลงาน
Icon mWindow.png Performance Benchmark - Performance Benchmark
Icon mWindow.png Performance Indicators - View Performance Indicatorsสินทรัพย์

Icon mOpen.png สินทรัพย์
Icon mOpen.png Fixed Assets - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Build Depreciation Workfile - Build Depreciation Expense File
Icon mReport.png Depreciation Expense Entry - Used to review Depreciation Expense Entry not yet booked
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report