รายงานและกระบวนการ (หน้าต่าง ID-165)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: รายงานและกระบวนการ

ลักษณะ: การจัดการรายงานและกระบวนการ

ช่วย: หน้าจอ รายงานและกระบวนการ จะถูกใช้ในการกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆและกฏเกณฑ์การเข้าถึง สำหรับรายงานทุกรายงานและ กระบวนการทุกกระบวนการ หน้าจอนี้สำหรับ System Admin ใช้เท่านั้นTAB: รายงานและ การประมวลผล

ลักษณะ: กำหนดรายงานและการประมวลผล


ช่วย แท็บรายงานและการประมวลผล ให้นิยามแต่ละรายงานและการประมวลผลที่ทำงานอยู่ในระบบ


ไฟล์:รายงานและกระบวนการ - รายงานและ การประมวลผล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นนี้ยังเป็น Beta Beta ฟังก์ชั่น นี้ยังไม่ได้ถูกทดสอบอย่างเต็มที่ หรือยังไม่สมบูรณ์ IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Data Access Level ระดับเข้าถึงข้อมูล ระดับการเข้าถึงที่ต้องการ เป็นการระบุระดับการเข้าถึง ที่จำเป็นสำหรับข้อมูลหรือการประมวลผลนี้ AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Report รายงาน เป็นการระบุว่าเป็นข้อมูลรายงาน เลือก รายงาน แสดงว่าข้อมูลนี้เป็นรายงานซึ่งตรงกันข้ามกับกระบวนการ IsReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Server Process Server Process Run this Process on Server only Enabling this flag disables to run the process on the client. This potentially decreases the availability. IsServerProcess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Classname Classname Classname ภาษา Java Classname แสดง Classname ภาษา Java ที่จะถูกใช้โดยรายงานหรือกระบวนการนี้ Classname
character varying(255)
String
Procedure กระบวนการ ชื่อของกระบวนการฐานข้อมูล กระบวนการ แสดงชื่อของกระบวนการฐานข้อมูลที่ถูกเรียกโดยรายงานหรือกระบวนการนี้ ProcedureName
character varying(60)
String
Workflow เวิร์คโฟล เวิร์คโฟล หรือ การรวมกันของงาน ฟิลด์เวิร์คโฟลกำหนดเวิร์คโฟลจำเพาะในระบบ AD_Workflow_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form ฟอร์มพิเศษ ฟอร์มพิเศษ ฟิลด์ ฟอร์มพิเศษ แสดงฟอร์มพิเศษจำเพาะในระบบ AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Report View มุมมองรายงาน มุมมองที่จะใช้เพื่อสร้างรายงานนี้ มุมมองรายงาน เป็นการระบุมุมมองที่จะใช้เพื่อสร้างรายงานนี้ AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Direct print พิมพ์โดยตรง พิมพโดยไม่มีหน้าจอโต้ตอบ เลือก พิมพ์โดยตรง แสดงว่ารายงานนี้จะพิมพ์โดยไม่มีการแสดงผลกล่องโต้ตอบ IsDirectPrint
character(1)
Yes-No
Print Format รูปแบบพิมพ์ รูปแบบพิมพ์ข้อมูล รูปแบบพิมพ์ กำหนดวิธีที่ข้อมูลจะถูกปรับแต่งสำหรับพิมพ์ AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Show Help Show Help null null ShowHelp
character(1)
List
Statistic Count Statistic Count Internal statistics how often the entity was used For internal use. Statistic_Count
numeric(10)
Integer
Statistic Seconds Statistic Seconds Internal statistics how many seconds a process took For internal use Statistic_Seconds
numeric
Integer
Jasper Report Jasper Report null null JasperReport
character varying(255)
String
Copy From Report and Process Copy From Report and Process Copy settings from one report and process to another. Copy the settings from the selected report and process to the current one. This overwrites existing settings and translations. CopyFromProcess
character(1)
Button
TAB: การแปล รายงาน

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:รายงานและกระบวนการ - การแปล รายงาน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process กระบวนการ กระบวนการ หรือ รายงาน ฟิลด์ กระบวนการ เป็นการระบุว่า เป็นกระบวนการ หรือ เป็นรายงาน จำเพาะหนึ่งๆในระบบ AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
TAB: การเข้าถึง รายงาน

ลักษณะ: การเข้าถึงรายงาน


ช่วย แท็บ การเข้าถึงรายงาน กำหนดผู้ซึ่งสามารถเข้าถึงรายงานหรือกระบวนการ


ไฟล์:รายงานและกระบวนการ - การเข้าถึง รายงาน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process กระบวนการ กระบวนการ หรือ รายงาน ฟิลด์ กระบวนการ เป็นการระบุว่า เป็นกระบวนการ หรือ เป็นรายงาน จำเพาะหนึ่งๆในระบบ AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role บทบาท บทบาทความรับผิดชอบ บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write อ่าน/เขียน ฟิลด์เป็นชนิด อ่าน/เขียน อ่าน/เขียน แสดงว่าฟิลด์นี้อาจจะถูกอ่านและปรับปรุงได้ IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: พารามิเตอร์

ลักษณะ: พารามิเตอร์ของรายงาน


ช่วย แท็บ พารามิเตอร์ของรายงาน ให้นิยามของพารามิเตอร์ใดๆที่จำเป็นในการทำงานของรายงานหรือการประมวลผล


ไฟล์:รายงานและกระบวนการ - พารามิเตอร์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Process Parameter พารามิเตอร์กระบวนการ null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process กระบวนการ กระบวนการ หรือ รายงาน ฟิลด์ กระบวนการ เป็นการระบุว่า เป็นกระบวนการ หรือ เป็นรายงาน จำเพาะหนึ่งๆในระบบ AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Centrally maintained ดูแลโดยส่วนกลาง ข้อมูลได้รับการจัดการในตารางองค์ประกอบระบบ เลือก ดูแลโดยส่วนกลาง แสดงว่า ชื่อ, คำบรรยายและช่วยเหลือ จะได้รับการการจัดการในตาราง 'องค์ประกอบระบบ' หรือ ตาราง 'หน้าจอ' IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
DB Column Name ชื่อคอลัมน์ DB ชื่อของคอลัมน์ในฐานข้อมูล ชื่อคอลัมน์ แสดงชื่อของคอลัมน์ของตารางตามที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
System Element องค์ประกอบระบบ องค์ประกอบระบบ ช่วยให้สามารถจัดการรายละเอียดคอลัมน์และช่วยเหลือ โดยส่วนกลางได้ องค์ประกอบระบบ ช่วยให้สามารถจัดการ ช่วยเหลือ, รายละเอียดและการใช้คำศัพท์ในคอลัมน์ฐานข้อมูล AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Reference อ้างอิง อ้างอิงของระบบ (รายการเลือก) อ้างอิง แสดงแบบของฟิลด์อ้างอิง AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Reference Key อ้างอิงหลัก จำเป็นต้องกำหนด, ว่าข้อมูลเป็นแบบ ตาราง หรือ รายการ ค่าอ้างอิง แสดงแหล่งที่เก็บค่าอ้างอิง มันต้องถูกกำหนดว่าข้อมูลเป็นแบบ ตาราง หรือ รายการ AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Value Format รูปแบบค่า รูปแบบของค่า; ซึ่งสามารถใช้องค์ประกอบของรูปแบบคงที่, ตัวแปร: "_lLoOaAcCa09" องค์ประกอบการตรวจสอบ:
	(ช่องว่าง) ตัวหนังสือใดๆ

_ ช่องว่าง (ตัวหนังสือคงที่) l ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง L ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ o ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง O ตัวอักษรใดๆ a..Z หรือช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ a ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข ไม่มีช่องว่าง A ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข ไม่มีช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ c ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข หรือ ช่องว่าง C ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข หรือ ช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ 0 ตัวเลข 0..9 ไม่มีช่องว่าง 9 ตัวเลข 0..9 หรือ ช่องว่าง

ตัวอย่างของรูปแบบ "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(20)
String
Dynamic Validation การตรวจสอบ กฏเกณฑ์การตรวจสอบ กฏเกณฑ์การตรวจสอบ เป็นการระบุกฏเกณฑ์การตรวจสอบที่จำเพาะหนึ่ง กฏเกณฑ์เหล่านี้ให้นิยามวิธีที่จะกำหนดว่าข้อมูลที่ใส่เข้ามาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Length ความยาว ความยาวของคอลัมน์ในฐานข้อมูล ความยาว แสดงความยาวของคอลัมน์ตามที่นิยามไว้ในฐานข้อมูล FieldLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Mandatory จำเป็น จำเป็นต้องใส่ข้อมูลในคอลัมน์นี้ ฟิลด์ต้องมีค่าเพื่อให้ข้อมูลถูกบันทึกลงฐานข้อมูลได้ IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Range พิสัย พารามิเตอร์เป็นพิสัยของค่าต่างๆ เลือก พิสัย แสดงว่าพารามิเตอร์นี้เป็นพิสัยของค่าต่างๆ IsRange
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Logic ลอจิกปริยาย ลำดับชั้นค่าปริยาย แยกกันโดย ; ค่าปริยายถูกประเมินค่าในลำดับของนิยาม, ค่าที่ไม่เป็น null แรกสุดจะกลายเป็นค่าปริยายของคอลัมน์ ค่าต่างๆจะถูกแยกกันโดย , (comma) หรือ ; (semicolon) a) ตัวหนังสือ:. 'Text' หรือ 123 b) ตัวแปร - ในรูปแบบ @Variable@ - Login เช่น. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - โครงสร้างบัญชี: เช่น $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - ค่าปริยายทั่วไป: เช่น รูปแบบวันที่ - ค่าของหน้าจอ (Picks, CheckBoxes, RadioButtons, และ DateDoc/DateAcct ทั้งหมด) c) รหัส SQL พร้อม tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... ประโยค SQL ก็สามารถจะมีตัวแปรได้ ไม่สามารถมีค่าอื่นๆได้นอกจากประโยค SQL ค่าปริยายจะถูกประเมินค่าเท่านั้น, ถ้าไม่มีค่าตามกำหนดของผู้ใช้ (user preference) ถูถกำหนดไว้ นิยามโดยปริยายจะถูกละทิ้งสำหรับคอลัมน์ข้อมูลที่เป็น ค่าหลัก, หลัก (Parent), เครื่องลูกข่าย (Client) และ ปุ่ม DefaultValue
character varying(2000)
String
Default Logic 2 ลอจิกปริยาย 2 ลำดับชั้นค่าปริยาย แยกกันโดย ; ค่าปริยายถูกประเมินค่าในลำดับของนิยาม, ค่าที่ไม่เป็น null แรกสุดจะกลายเป็นค่าปริยายของคอลัมน์ ค่าต่างๆจะถูกแยกกันโดย , (comma) หรือ ; (semicolon) a) ตัวหนังสือ:. 'Text' หรือ 123 b) ตัวแปร - ในรูปแบบ @Variable@ - Login เช่น. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - โครงสร้างบัญชี: เช่น $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - ค่าปริยายทั่วไป: เช่น รูปแบบวันที่ - ค่าของหน้าจอ (Picks, CheckBoxes, RadioButtons, และ DateDoc/DateAcct ทั้งหมด) c) รหัส SQL พร้อม tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... ประโยค SQL ก็สามารถจะมีตัวแปรได้ ไม่สามารถมีค่าอื่นๆได้นอกจากประโยค SQL ค่าปริยายจะถูกประเมินค่าเท่านั้น, ถ้าไม่มีค่าตามกำหนดของผู้ใช้ (user preference) ถูถกำหนดไว้ นิยามโดยปริยายจะถูกละทิ้งสำหรับคอลัมน์ข้อมูลที่เป็น ค่าหลัก, หลัก (Parent), เครื่องลูกข่าย (Client) และ ปุ่ม DefaultValue2
character varying(2000)
String
Min. Value ค่าขั้นต่ำ ค่าขั้นต่ำสำหรับฟิลด์หนึ่งๆ ค่าขั้นต่ำ แสดงค่าต่ำที่สุดที่ยอมได้สำหรับฟิลด์ ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value ค่าไม่เกิน ค่าไม่เกินสำหรับฟิลด์หนึ่งๆ ค่าไม่เกิน แสดงค่าสูงที่สุดที่ยอมได้สำหรับฟิลด์ ValueMax
character varying(20)
String
Read Only Logic ลอจิกอ่านอย่างเดียว ลอจิกที่จะกำหนดว่า ฟิลด์เป็นชนิดอ่านอย่างเดียว (จะใช้เมื่อฟิลด์เป็นแบบอ่าน-เขียน) format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Display Logic ลอจิกแสดงผล ถ้าฟิลด์ถูกกำหนดให้แสดงผล, ผลลัพธ์ของลอจิกจะกำหนดว่าฟิลด์นั้นจะถูกแสดงผลออกมาจริงๆหรือไม่ >|<&> context := any global or window context value := strings logic operators := AND or OR with the previous result from left to right Example '@AD_Table_ID@=14 | @Language@!'GERGER' As it is always a string comparison, the string delimiters are optional, but suggested for future compatibility DisplayLogic
character varying(2000)
Text
TAB: การแปล พารามิเตอร์

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:รายงานและกระบวนการ - การแปล พารามิเตอร์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Parameter พารามิเตอร์กระบวนการ null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา