หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ (หน้าต่าง ID-102)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์

ลักษณะ: การจัดการ หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์

ช่วย: หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ กำหนดการนำเสนอตารางและคอลัมน์ภายในแต่ละหน้าจอTAB: หน้าจอ

ลักษณะ: นิยามหัวเรื่องหน้าจอ


ช่วย แท็บหน้าจอ ให้นิยามแต่ละหน้าจอในระบบ flag ปริยายแสดงว่าหน้าจอนี้ควรจะถูกใช้เป็นหน้าจอขยายสำหรับตารางต่างๆในหน้าจอนี้


ไฟล์:หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ - หน้าจอ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นนี้ยังเป็น Beta Beta ฟังก์ชั่น นี้ยังไม่ได้ถูกทดสอบอย่างเต็มที่ หรือยังไม่สมบูรณ์ IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
WindowType ประเภทหน้าจอ ประเภท หรือ การแบ่งชั้นของหน้าจอ ประเภทหน้าจอ เป็นการระบุประเภทของหน้าจอที่กำลังให้นิยาม (การจัดการ, ธุรกรรม หรือ สอบถาม) WindowType
character(1)
List
Sales Transaction ธุรกรรมขาย รายการนี้เป็นธุรกรรมการขาย เลือก ธุรกรรมขาย เป็นการระบุว่ารายการนี้ธุรกรรมขาย IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Color สีระบบ สีสำหรับพื้นหลังหรือตัวชี้ null AD_Color_ID
numeric(10)
Table Direct
Image ภาพ ภาพของระบบหรือ icon null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Window Width ความกว้างของหน้าจอ null null WinWidth
numeric(10)
Integer
Window Height ความสูงของหน้าจอ null null WinHeight
numeric(10)
Integer
Copy Window Tabs คัดลอกแท็บ คัดลอกแท็บและฟิลด์ทั้งหมดจากหน้าจออื่น null Processing
character(1)
Button
TAB: การแปลหน้าจอ

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ - การแปลหน้าจอ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window หน้าจอ หน้าจอใส่ข้อมูลหรือแสดงข้อมูล ฟิลด์หน้าจอแสดงหน้าจอจำเพาะหนึ่งในระบบ AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
TAB: การเข้าถึง

ลักษณะ: การเข้าถึงหน้าจอ


ช่วย แท็บ การเข้าถึงหน้าจอ ให้นิยามบทบาทซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงหน้าจอนี้


ไฟล์:หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ - การเข้าถึง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window หน้าจอ หน้าจอใส่ข้อมูลหรือแสดงข้อมูล ฟิลด์หน้าจอแสดงหน้าจอจำเพาะหนึ่งในระบบ AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role บทบาท บทบาทความรับผิดชอบ บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write อ่าน/เขียน ฟิลด์เป็นชนิด อ่าน/เขียน อ่าน/เขียน แสดงว่าฟิลด์นี้อาจจะถูกอ่านและปรับปรุงได้ IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: แท็บ

ลักษณะ: นิยามแท็บภายในหน้าจอที่มีฟิลด์อยู่


ช่วย แท็บ นิยามแท็บ ให้นิยามแต่ละแท็บภายในหน้าจอ แต่ละแท็บมีฟิลด์ต่างๆที่เลือกไว้


ไฟล์:หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ - แท็บ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window หน้าจอ หน้าจอใส่ข้อมูลหรือแสดงข้อมูล ฟิลด์หน้าจอแสดงหน้าจอจำเพาะหนึ่งในระบบ AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Tab Level ระดับแท็บ ระดับแท็บตามลำดับชั้น (0 = ยอดสุด) ระดับตามลำดับชั้นของแท็บ ถ้าระดับเป็น 0, มันคือ entity ยอดสุด แท็บระดับ 1 จะขึ้นกับระดับ 0 เป็นต้น TabLevel
numeric(10) NOT NULL
Integer
Single Row Layout แบบแถวเดียว ค่าปริยายสำหรับการสลับระหว่าง แบบแถวเดียว และ แบบหลายแถว (กริด) เลือก แบบแถวเดียว แสดงค่าปริยายของแบบการแสดงผลสำหรับหน้าจอนี้ว่าเป็นแบบแถวเดียว ซึ่งตรงข้ามกับ แบบหลายแถว IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Advanced Tab Advanced Tab This Tab contains advanced Functionality The tab with advanced functionality is only displayed, if enabled in Tools>Preference. IsAdvancedTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Has Tree มี Tree หน้าจอมีกราฟรูป Tree เลือก มี Tree แสดงว่าหน้าจอนี้แสดงผลเป็น tree metaphor หรือไม่ HasTree
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Tab แท็บการบัญชี แท็บนี้มีข้อมูลทางการบัญชี เลือก แท็บการบัญชี เป็นการระบุว่าหน้าจอนี้มีข้อมูลทางการบัญชีหรือไม่ IsInfoTab
character(1)
Yes-No
Order Tab แท็บใบสั่งสินค้า แท็บที่กำหนดใบสั่งสินค้า null IsSortTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
TranslationTab แท็บการแปล แท็บนี้มีข้อมูลการแปล เลือก แท็บการแปล แสดงว่าแท็บนี้มีข้อมูลการแป IsTranslationTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Column คอลัมน์ลำดับ คอลัมน์กำหนดลำดับ คอลัมน์จำนวนเต็มของตารางที่กำหนดลำดับ (แสดงผล, เรียงลำดับ, ..) ถ้าถูกกำหนดไว้, เรียงลำดับโดย จะแทน ค่าปริยายของประโยค เรียงลำดับโดย มันควรจะเขียนด้วยชื่อเต็ม (เช่น "tablename.columnname"). AD_ColumnSortOrder_ID
numeric(10)
Table
Included Column คอลัมน์ในลำดับ คอลัมน์ซึ่งกำหนดว่าคอลัมน์หนึ่งๆในตารางนั้นจะถูกรวมอยู่ในการเรียงลำดับด้วยหรือไม่ ถ้า คอลัมน์ในลำดับ ถูกกำหนดไว้, มันก็จะคอยตัดสินว่ามีคอลัมน์หนึ่งทำงานอยู่ในการเรียงลำดับ - ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะถูกกำหนดว่า คอลัมน์ลำดับมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่า AD_ColumnSortYesNo_ID
numeric(10)
Table
Link Column คอลัมน์เชื่อมโยง คอลัมน์เชื่อมโยงสำหรับตาราง Multi-Parent คอลัมน์เชื่อมโยง แสดงคอลัมน์ซึ่งเป็นค่าหลัก (primary key) ของตารางซึ่งมีมากกว่าหนึ่ง parent เฉพาะที่ให้นิยามมันไว้เท่านั้น, ว่าตารางนั้นมีคอลัมน์ parent มากกว่าหนึ่งหรือไม่ (เช่น AD_User_Roles) AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Parent Column Parent Column The link column on the parent tab. null Parent_Column_ID
numeric(10)
Table
Process กระบวนการ กระบวนการ หรือ รายงาน ฟิลด์ กระบวนการ เป็นการระบุว่า เป็นกระบวนการ หรือ เป็นรายงาน จำเพาะหนึ่งๆในระบบ AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Display Logic ลอจิกแสดงผล ถ้าฟิลด์ถูกกำหนดให้แสดงผล, ผลลัพธ์ของลอจิกจะกำหนดว่าฟิลด์นั้นจะถูกแสดงผลออกมาจริงๆหรือไม่ >|<&> context := any global or window context value := strings logic operators := AND or OR with the previous result from left to right Example '@AD_Table_ID@=14 | @Language@!'GERGER' As it is always a string comparison, the string delimiters are optional, but suggested for future compatibility DisplayLogic
character varying(2000)
String
Read Only อ่านเท่านั้น ฟิลด์เป็นชนิดอ่านได้อย่างเดียว อ่านเท่านั้น แสดงว่าฟิลด์นี้จะถูกอ่านได้เท่านั้น ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในฟิลด์นั้นได้ IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Insert Record Insert Record The user can insert a new Record If not selected, the user cannot create a new Record. This is automatically disabled, if the Tab is Read Only. IsInsertRecord
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic ลอจิกอ่านอย่างเดียว ลอจิกที่จะกำหนดว่า ฟิลด์เป็นชนิดอ่านอย่างเดียว (จะใช้เมื่อฟิลด์เป็นแบบอ่าน-เขียน) format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
Commit Warning เตือนการบันทึก แสดงผลการเตือนเมื่อมีการบันทึก การเตือน หรือ ข้อมูล ที่จะถูกแสดงผลเมื่อจะบันทึกข้อมูลนั้น CommitWarning
character varying(2000)
Text
Sql WHERE SQL Where clause Fully qualified WHERE clause The Where Clause indicates the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". WhereClause
character varying(2000)
String
Sql ORDER BY Sql ORDER BY Fully qualified ORDER BY clause The ORDER BY Clause indicates the SQL ORDER BY clause to use for record selection OrderByClause
character varying(2000)
String
Image ภาพ ภาพของระบบหรือ icon null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Create Fields สร้างฟิลด์ สร้างฟิลด์จากตาราง, ซึ่งไม่มีในแท็บนั้นมาก่อน โดยมีพื้นฐานอยู่บนตารางของแท็บนี้, กระบวนการนี้สร้างฟิลด์ที่ขาดหายไป ImportFields
character(1)
Button
Copy Tab Fields คัดลอกฟิลด์ คัดลอกฟิลด์จากแท็บอื่น null Processing
character(1)
Button
TAB: การแปล แท็บ

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ - การแปล แท็บ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab แท็บ แท็บ ภายในหน้าจอ แท็บ แสดงแท็บที่แสดงผลภายในหน้าจอหนึ่งๆ AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Commit Warning เตือนการบันทึก แสดงผลการเตือนเมื่อมีการบันทึก การเตือน หรือ ข้อมูล ที่จะถูกแสดงผลเมื่อจะบันทึกข้อมูลนั้น CommitWarning
character varying(2000)
String
TAB: ลำดับ ฟิลด์

ลักษณะ: การเรียงลำดับของฟิลด์ในแท็บ


ช่วย null


ไฟล์:หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ - ลำดับ ฟิลด์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
TAB: Grid Sequence

ลักษณะ: Defined field order for grid layout


ช่วย null


ไฟล์:หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ - Grid Sequence - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
TAB: ฟิลด์

ลักษณะ: นิยามของฟิลด์ในแท็บในหน้าจอ


ช่วย แท็บ ฟิลด์ ให้นิยามฟิลด์จ่างๆที่แสดงผลในแท็บ การเปลี่ยนแปลงที่กระทำกับแท็บ ฟิลด์ นี้จะเห็นได้หลังจากเริ่มต้นระบบใหม่ ถ้าลำดับเป็นลบ, ข้อมูลจะเรียงจากมากไปน้อย โปรดสังเกตุว่าชื่อ, รายละเอียด และช่วยเหลือ จะซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติถ้าถูกการจัดการโดยส่วนกลาง


ไฟล์:หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ - ฟิลด์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab แท็บ แท็บ ภายในหน้าจอ แท็บ แสดงแท็บที่แสดงผลภายในหน้าจอหนึ่งๆ AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Included Tab Included Tab Included Tab in this Tab (Master Detail) You can include a Tab in a Tab. If displayed in single row record, the included tab is displayed as multi-row table. Included_Tab_ID
numeric(10)
Table
Column คอลัมน์ คอลัมน์ในตาราง ตัวเชื่อมไปยังคอลัมน์ฐานข้อมูลในตาราง AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Field Group กลุ่มฟิลด์ การรวมกลุ่มเชิงตรรกของฟิลด์ต่างๆ กลุ่มฟิลด์ กลุ่มเชิงตรรกซึ่งฟิลด์นี้เป็นสมาชิก (ประวัติ, จำนวนเงิน, จำนวน) AD_FieldGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
Centrally maintained ดูแลโดยส่วนกลาง ข้อมูลได้รับการจัดการในตารางองค์ประกอบระบบ เลือก ดูแลโดยส่วนกลาง แสดงว่า ชื่อ, คำบรรยายและช่วยเหลือ จะได้รับการการจัดการในตาราง 'องค์ประกอบระบบ' หรือ ตาราง 'หน้าจอ' IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Displayed แสดงผล เป็นตัวกำหนดว่า, ฟิลด์นี้จะถูกแสดงผลหรือไม่ ถ้าฟิลด์นี้ถูกแสดงผล, ฟิลด์ ลอจิกแสดงผล จะกำหนดในขณะ runtime, ว่ามันจะถูกแสดงผลออกมาจริงๆหรือไม่ IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show in Grid Show in Grid null null IsDisplayedGrid
character(1)
Yes-No
Read Only อ่านเท่านั้น ฟิลด์เป็นชนิดอ่านได้อย่างเดียว อ่านเท่านั้น แสดงว่าฟิลด์นี้จะถูกอ่านได้เท่านั้น ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในฟิลด์นั้นได้ IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Logic ลอจิกแสดงผล ถ้าฟิลด์ถูกกำหนดให้แสดงผล, ผลลัพธ์ของลอจิกจะกำหนดว่าฟิลด์นั้นจะถูกแสดงผลออกมาจริงๆหรือไม่ >|<&> context := any global or window context value := strings logic operators := AND or OR with the previous result from left to right Example '@AD_Table_ID@=14 | @Language@!'GERGER' As it is always a string comparison, the string delimiters are optional, but suggested for future compatibility DisplayLogic
character varying(2000)
Text
Encrypted เข้ารหัส เข้ารหัสการแสดงผล หรือที่เก็บข้อมูล เข้ารหัสแสดงผล - ทุกตัวอักษรจะถูกแสดงผลเป็น '*'

ด้วยการเข้ารหัสที่เก็บข้อมูลคุณจะไม่สามารถที่จะรายงานข้อมูลด้วย SQL ได้

IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10)
Integer
Grid Sequence No Grid Sequence No null null SeqNoGrid
numeric(10)
Integer
Record Sort No เลขลำดับข้อมูล กำหนดลำดับของข้อมูลที่จะถูกแสดงผล เลขลำดับข้อมูล แสดงลำดับการจัดเรียงข้อมูล SortNo
numeric(10)
Number
Obscure ปิดบัง ชนิดการปิดบังข้อมูล (การจำกัดการแสดงผล) null ObscureType
character(3)
List
Heading only หัวตารางเท่านั้น ฟิลด์ไม่มีคอลัมน์ - ชื่อฟิลด์เท่านั้นที่จะถูกแสดงผล เลือก หัวตารางเท่านั้น แสดงว่าจะแสดงผลเฉพาะชื่อฟิลด์เท่านั้น IsHeading
character(1) NOT NULL
Yes-No
Field Only ฟิลด์เท่านั้น ชื่อฟิลด์จะไม่ถูกแสดงออกมา เลือก ฟิลด์เท่านั้น แสดงว่าจะแสดงผลคอลัมน์เท่านั้นโดยไม่มีชื่อฟิลด์ IsFieldOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Overwrite Reference Overwrite System Reference - optional Overwrite You can overwrite the Display Type, but only use this if you aware of the consequences. AD_Reference_ID
numeric(10)
Table
Dynamic Validation การตรวจสอบ กฏเกณฑ์การตรวจสอบ กฏเกณฑ์การตรวจสอบ เป็นการระบุกฏเกณฑ์การตรวจสอบที่จำเพาะหนึ่ง กฏเกณฑ์เหล่านี้ให้นิยามวิธีที่จะกำหนดว่าข้อมูลที่ใส่เข้ามาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key อ้างอิงหลัก จำเป็นต้องกำหนด, ว่าข้อมูลเป็นแบบ ตาราง หรือ รายการ ค่าอ้างอิง แสดงแหล่งที่เก็บค่าอ้างอิง มันต้องถูกกำหนดว่าข้อมูลเป็นแบบ ตาราง หรือ รายการ AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Mandatory Overwrite Mandatory Overwrite Overwrite Field Mandatory status The field must have a value for the record to be saved to the database. IsMandatory
character(1)
List
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1)
List
Default Logic ลอจิกปริยาย ลำดับชั้นค่าปริยาย แยกกันโดย ; ค่าปริยายถูกประเมินค่าในลำดับของนิยาม, ค่าที่ไม่เป็น null แรกสุดจะกลายเป็นค่าปริยายของคอลัมน์ ค่าต่างๆจะถูกแยกกันโดย , (comma) หรือ ; (semicolon) a) ตัวหนังสือ:. 'Text' หรือ 123 b) ตัวแปร - ในรูปแบบ @Variable@ - Login เช่น. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - โครงสร้างบัญชี: เช่น $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - ค่าปริยายทั่วไป: เช่น รูปแบบวันที่ - ค่าของหน้าจอ (Picks, CheckBoxes, RadioButtons, และ DateDoc/DateAcct ทั้งหมด) c) รหัส SQL พร้อม tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... ประโยค SQL ก็สามารถจะมีตัวแปรได้ ไม่สามารถมีค่าอื่นๆได้นอกจากประโยค SQL ค่าปริยายจะถูกประเมินค่าเท่านั้น, ถ้าไม่มีค่าตามกำหนดของผู้ใช้ (user preference) ถูถกำหนดไว้ นิยามโดยปริยายจะถูกละทิ้งสำหรับคอลัมน์ข้อมูลที่เป็น ค่าหลัก, หลัก (Parent), เครื่องลูกข่าย (Client) และ ปุ่ม DefaultValue
character varying(2000)
Text
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Display Length ความยาวแสดงผล ความยาวของการแสดงผลในหน่วยของตัวอักษร ความยาวแสดงผล โดยหลักแล้วสำหรับฟิลด์ตัวอักษร ความยาวจะไม่มีผลกระทบ, ถ้าประเภทข้อมูลของฟิลด์เป็น - จำนวนเต็ม, ตัวเลข, จำนวนเงิน (ความยาวจะถูกกำหนดโดยระบบ) - YesNo (เลือก) - รายการ, ตาราง, TableDir (ความยาวของ combo boxes จะถูกกำหนดโดยข้อมูลที่เก็บไว้ในขณะ runtime) DisplayLength
numeric(10)
Integer
Same Line บรรทัดเดียวกัน แสดงผลบนบรรทัดเดียวกันกับฟิลด์ที่แล้ว เลือก บรรทัดเดียวกันแสดงว่าฟิลด์นี้จะแสดงผลในบรรทัดเดียวกันกับฟิลด์ที่แล้ว IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position ตำแหน่ง X ตำแหน่งสัมบูรณ์ X (แนวนอน) ในหน่วย 1/72 ของ 1 นิ้ว ตำแหน่งสัมบูรณ์ X (แนวนอน) ในหน่วย 1/72 ของ 1 นิ้ว XPosition
numeric(10)
Integer
Column Span Column Span Number of column for a box of field null ColumnSpan
numeric(10)
Integer
Number of Lines Number of Lines Number of lines for a field Number of lines for a field NumLines
numeric(10)
Integer
TAB: การแปล ฟิลด์

ลักษณะ: การแปลเมนู - อาจจะไม่จำเป็นต้องแปล


ช่วย ฟิลด์จะถูกแปลโดยอัตโนมัติ,ถูกการจัดการโดยส่วนกลาง คุณจำเป็นต้องแปลเฉพาะฟิลด์ที่ไม่ถูกการจัดการโดยส่วนกลางเท่านั้น


ไฟล์:หน้าจอ, แท็บ และ ฟิลด์ - การแปล ฟิลด์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field ฟิลด์ ฟิลด์ในตารางของฐานข้อมูล ฟิลด์ เป็นการระบุฟิลด์ในตารางฐานข้อมูล AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา