ภาษา (หน้าต่าง ID-106)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ภาษา

ลักษณะ: การจัดการภาษา

ช่วย: หน้าจอ ภาษา อนุญาตให้คุณกำหนดภาษาหลายๆภาษาพร้อมๆกันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้หลายๆคนเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้แต่มีหน้าจอ, แท็บ และฟิลด์ ปรากฏในภาษาต่างกัน ถ้าภาษาหนึ่งเป็นภาษาระบบ, คุณสามารถเปลี่ยน User Interface เป็นภาษานั้นได้ (หลังจากการแปล) ถ้าไม่เช่นนั้นภาษานั้นจะถูกใช้ในการพิมพ์เอกสารเท่านั้น

สำหรับรหัสภาษา, แนะนำให้ใช้ระเบียบวิธีของภาษาจาวาเกี่ยวกับประเทศและภาษา (เช่น fr_CN - Canadian French)

ปุ่ม การจัดการภาษา จะสร้างข้อมูลการแปลที่ขาดหายไปขึ้น เริ่มต้นกระบวนการนี้หลังจากการสร้างภาษาใหม่TAB: ภาษา

ลักษณะ: ภาษาของระบบและผู้ใช้


ช่วย ถ้าคุณต้องการเพิ่มภาษาใหม่สำหรับผู้ใช้, ให้เลือกกล่องเลือก "ภาษาระบบ" ถ้าไม่เช่นนั้น, ระบบจะอนุญาตให้คุณแปลองค์ประกอบสำหรับการพิมพ์เอกสารได้เท่านั้น


ไฟล์:ภาษา - ภาษา - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
ISO Language Code รหัสภาษา ISO Lower-case two-letter ISO-3166 code - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt The ISO Language Code indicates the standard ISO code for a language in lower case. Information can be found at http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt LanguageISO
character(2)
String
ISO Country Code รหัสประเทศ ISO ตัวอักษรตัวใหญ่ 2 ตัวแทนรหัสประเทศ ISO ตาม ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html ดูรายละเอียด - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html หรือ - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Base Language ภาษาพื้นฐาน ข้อมูลของระบบจะถูกดูแลด้วยภาษานี้ null IsBaseLanguage
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Language กาษาระบบ จอภาพ, เป็นต้น จะถูกการจัดการในภาษานี้ ให้เลือก, ถ้าคุณต้องการให้จอภาพที่แปลแล้วแสดงผลด้วยภาษานี้ โปรดแจ้ง System administrator ของคุณให้สั่งทำงาน การจัดการภาษา เพื่อให้ภาษานี้ใช้งานได้ ถ้าภาษานั้นยังไม่มีในระบบ, คุณก็สามารถแปลคำศัพท์ต่างๆเองได้ IsSystemLanguage
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Pattern รูปแบบวันที่ รูปแบบวันที่ของ Java Option Date pattern in Java notation. Examples: dd.MM.yyyy - dd/MM/yyyy

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

DatePattern
character varying(20)
String
Time Pattern รูปแบบเวลา รูปแบบเวลาของ Java Option Time pattern in Java notation. Examples: "hh:mm:ss aaa z" - "HH:mm:ss"

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

TimePattern
character varying(20)
String
Decimal Point Decimal Point The number notation has a decimal point (no decimal comma) If selected, Numbers are printed with a decimal point "." - otherwise with a decimal comma ",". The thousand separator is the opposite.

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

IsDecimalPoint
character(1) NOT NULL
Yes-No
Language Maintenance การจัดการภาษา การจัดการการแปลภาษาในระบบ คุณสามารถ เพิ่มเติมข้อมูลการแปลที่ขาดหายไป (จำเป็นต้องทำหลังจากเริ่มต้นใช้ภาษาใหม่ในระบบ) –ลบระเบียนการแปล – หรือ สร้างระเบียนการแปลขึ้นใหม่ (ลบก่อนแล้วเพิ่มข้อมูลแปลที่หายไป)

โปรดสังเกตว่า การเพิ่มระเบียนการแปลที่ขาดหายไป ทำโดยการคัดลอกภาษาระบบ (อังกฤษ) คุณต้องใช้ Language Pack หลังจากกระบวนการนั้นแล้ว

Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา