สีของระบบ (หน้าต่าง ID-225)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: สีของระบบ

ลักษณะ: การจัดการสีของระบบ

ช่วย: สีของระบบ จะถูกใช้สำหรับพื้นหลังและตัวบ่งขี้TAB: สีของ ระบบ

ลักษณะ: System color for backgrounds and indicators


ช่วย null


ไฟล์:สีของระบบ - สีของ ระบบ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Type แบบสี การนำเสนอสีสำหรับสีนี้ null ColorType
character(1) NOT NULL
List
Red แดง ค่า RGB สีแดง null Red
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Red แดงที่2 ค่าสีแดง สำหรับสีที่ 2 null Red_1
numeric(10)
Integer
Green เขียว ค่า RGB สีเขียว null Green
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Green เขียวที่2 ค่าสีเขียว สำหรับสีที่ 2 null Green_1
numeric(10)
Integer
Blue น้ำเงิน สีที่มีค่า RGB เป็น น้ำเงิน null Blue
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Blue น้ำเงินที่2 ค่าสีน้ำเงิน สำหรับสีที่ 2 null Blue_1
numeric(10)
Integer
Alpha ค่า Alpha ค่า สี Alpha 0-255 null Alpha
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Alpha ค่า Alpha ที่2 ค่า Alpha สำหรับสีที่2 null Alpha_1
numeric(10)
Integer
Start Point จุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นของการลดหลั่นสี The gradient starts at the start point (e.g. North). The repeat distance determines if and how often the gradient colors are repeated. If starting from southern points, the upper color is actually at the button. StartPoint
numeric(10)
List
Repeat Distance ระยะซ้ำ ระยะ เป็นจุดเพื่อจะซ้ำการไล่สี - หรือ ศูนย์ การไล่สีจะไม่ซ้ำ, ถ้ามีค่าเป็นศูนย์ ค่าระยะจะถูกบวกเข้ากับ (หรือ ลบออกจาก) จุดเริ่มต้นของการไล่สี RepeatDistance
numeric(10)
Integer
Line Width บรรทัดกว้าง ความกว้างของบรรทัด null LineWidth
numeric(10)
Integer
Line Distance ระยะระหว่างเส้น ระยะห่างระหว่างเส้น null LineDistance
numeric(10)
Integer
Image ภาพ ภาพของระบบหรือ icon null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Image Alpha Image Alpha Image Texture Composite Alpha Composite Alpha factor for taint color. ImageAlpha
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา