Import Bank Statement (Vindue ID-277)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Import Bank Statement

Beskrivelse: Import Bank Statements

Hjælp: nullTAB: Bank Statement

Beskrivelse: Import Bank Statement


Hjælp null


Fil:Import Bank Statement - Bank Statement - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1)
Yes-No
Import Bank Statement Import Bank Statement Import of the Bank Statement null I_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importeres Er importen behandlet? Her angives, om importen er blevet behandlet. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Statement Konto udtog Kontoudtog fra bank Her angives et entydig bankkontoudtog i en defineret periode. Udtoget dækker alle foretagne transaktioner. C_BankStatement_ID
numeric(10)
Search
Bank statement line Kontoudtogslinje Linje i et kontoudtog fra banken Her angives en entydig transaktion (betaling, udtræk, gebyr) i den definerede periode hos banken. C_BankStatementLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Importfejlmeddelelser Meddelelser dannet ifm. importprocessen Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Routing No Bankregistreringsnr. Bankregistreringsnummer Bankregistreringsnummeret (f.eks. ABA i USA) bruges til at fordele checks og til elektroniske transaktioner. RoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Bank Account No Bank Account Number null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Bankkonto Konto i bank Her angives en konto i banken. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Statement date Kontoudtogsdato Dato på behandlet kontoudtog Her defineres datoen på det behandlede kontoudtog. StatementDate
timestamp without time zone
Date
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10)
Integer
Reference No Referencenr. Dit kunde- eller leverandørnummer hos handelspartneren Nummeret kan udskrives på ordrer og fakturaer, så din handelspartner hurtigere kan finde dine poster. ReferenceNo
character varying(40)
String
Line Description Line Description Description of the Line null LineDescription
character varying(255)
String
Statement Line Date Statement Line Date Date of the Statement Line null StatementLineDate
timestamp without time zone
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Effective date Til rådighed den Dato, hvor penge er til rådighed Her angives datoen, hvor pengene er til rådighed i banken. ValutaDate
timestamp without time zone
Date
Reversal Tilbageførsel Dette er en tilbageførselstransaktion Her angives, om der er tale om en tilbageførsel af en tidligere transaktion. IsReversal
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code ISO-kode Valutaens ISO 4217-kode Flere oplysninger på http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Amount Transaktionsbeløb Beløb i en transaktion Her angives beløbet i en enkelt transaktion. TrxAmt
numeric
Amount
Statement amount Kontoudtogsbeløb Kontoudtogsbeløb Her angives beløbet på en enkelt udtogslinje. StmtAmt
numeric
Amount
Charge Name Charge Name Name of the Charge null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Rentebeløb Rentebeløb Her angives alle renter, der er påløbet eller modtaget iht. kontoudtoget. InterestAmt
numeric
Amount
Charge amount Gebyrbeløb Gebyrbeløb Her angives beløbet for et ekstragebyr. ChargeAmt
numeric
Amount
Memo Memo Memo Text null Memo
character varying(255)
String
Business Partner Key Business Partner Key Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Invoice Document No Document Number of the Invoice null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Document No Payment Document No Document number of the Payment null PaymentDocumentNo
character varying(30)
String
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Type Transaktionstype Type af korttransaktion Her angives den type transaktion, der skal formidles til kortudstederen. TrxType
character varying(20)
List
Match Bank Statement Match Bank Statement Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments null MatchStatement
character(1)
Button
Import Bank Statement Import Bank Statement Import Bank Statement The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Create Payment Create Payment Create Payment from Bank Statement Info null CreatePayment
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1)
Yes-No
EFT Statement Reference EFT Statement Reference Electronic Funds Transfer Statement Reference Information from EFT media EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date EFT Statement Date Electronic Funds Transfer Statement Date Information from EFT media EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
EFT Trx ID EFT Trx ID Electronic Funds Transfer Transaction ID Information from EFT media EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EFT Trx Type Electronic Funds Transfer Transaction Type Information from EFT media EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No EFT Check No Electronic Funds Transfer Check No Information from EFT media EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EFT Reference Electronic Funds Transfer Reference Information from EFT media EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EFT Memo Electronic Funds Transfer Memo Information from EFT media EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EFT Payee Electronic Funds Transfer Payee information Information from EFT media EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account EFT Payee Account Electronic Funds Transfer Payee Account Information Information from EFT media EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EFT Statement Line Date Electronic Funds Transfer Statement Line Date Information from EFT media EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EFT Effective Date Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date Information from EFT media EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EFT Currency Electronic Funds Transfer Currency Information from EFT media EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount EFT Amount Electronic Funds Transfer Amount null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.