Importera bankkontoutdrag (Fönster ID-277)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Importera bankkontoutdrag

Beskrivning: Importera bankkontoutdrag

Hjälp: nullTAB: Bankkontoutdrag

Beskrivning: Importera bankkontoutdrag


Hjälp null


Fil:Importera bankkontoutdrag - Bankkontoutdrag - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1)
Yes-No
Import Bank Statement Importera bankkontoutdrag Importera bankkontoutdrag null I_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Statement Bankkontoutdrag Bankkontoutdrag Pekar ut ett unikt bankkontoutdrag för en specificerad tidsperiod. Detta kontoutdrag visar alla transaktioner under denna tidsperiod. C_BankStatement_ID
numeric(10)
Search
Bank statement line Utdragsrad Rad på ett kontoutdrag från denna bank Bankkontoutdragsrad pekar ut en unik transaktion (utbetalning, uttag, utgift) för den definierade tidsperioden hos denna bank. C_BankStatementLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Routing No Clearing nr Clearingnummer pekar ut en specifik bank Bankclearingnummer pekar ut en specifik bank. Detta används i elektroniska transaktioner RoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Bankkontonummer Bankkontonummer null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Statement date Utdragsdatum Datum för utdraget Datum för utdraget StatementDate
timestamp without time zone
Date
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10)
Integer
Reference No Referensnummer Kundnummer eller leverantörsnummer hos affärspartnern Referensnummer skrivs ut på fakturor så att affärspartnern kan känna igen fakturan ReferenceNo
character varying(40)
String
Line Description Radbeskrivning Beskrivning av raden null LineDescription
character varying(255)
String
Statement Line Date Kontoutdragsdatum Datum för kontoutdragsraden. null StatementLineDate
timestamp without time zone
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Effective date Tillgänglighetsdatum Datumet som pengar finns på banken Tillgänglighetsdatum är datumet som pengar finns tillgängliga på banken ValutaDate
timestamp without time zone
Date
Reversal Reversering Denna transaktion backar en tidigare transaktion Kryssruta backa transaktion innebär att denna transaktion backar en tidigare transaktion. IsReversal
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code ISO Valutakod ISO 4217 Valutakod Valutakod visas med tre bokstäver. ISO_Code
character(3)
String
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Amount Transaktionsbelopp Transaktionsbelopp Transaktionsbeloppet beskriver beloppet för en enstaka transaktion TrxAmt
numeric
Amount
Statement amount Kontoutdragsbelopp Kontoutdragsbelopp Kontoutdragsbeloppet är beloppet av en enstaka rad i utdraget. StmtAmt
numeric
Amount
Charge Name Namn kontering Namn på kontering null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Räntebelopp Räntebelopp Räntebelopp är alla ränteintäkter eller -utgifter som visas på ett bankkontoutdrag. InterestAmt
numeric
Amount
Charge amount Konteringsbelopp Konteringsbelopp Visar beloppet för en kontering. ChargeAmt
numeric
Amount
Memo Minnesanteckningar Text i minnesanteckningar null Memo
character varying(255)
String
Business Partner Key Affärspartnernyckel Identifierare till affärspartner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Fakturanummer Dokumentnummer för faktura null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Document No Betalningsdokumentnr Dokumentnumret för betalningen null PaymentDocumentNo
character varying(30)
String
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Type Transaktionstyp Typ av kreditkorts transaktion Transaktionstyp beskriver den typ av transaktion som ett specifikt kreditkort skickar till kortföretaget TrxType
character varying(20)
List
Match Bank Statement Matcha banktransaktion Matcha banktransaktionsinformation till affärspartners, fakturor och betalningar null MatchStatement
character(1)
Button
Import Bank Statement Importera bankkontoutdrag Importera bankkontoutdrag Parametrarna är standardvärden för "null" import data, skriver inte över existerande data. Processing
character(1)
Button
Create Payment Skapa betalning Skapa betalning från banktransaktion. null CreatePayment
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1)
Yes-No
EFT Statement Reference EFT-åtgärdsreferens Referens till åtgärder för elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date EFT-åtgärdsdatum Datum till åtgärd för elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
EFT Trx ID EFT-transaktionsnyckel Identifierare till transaktioner för elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EFT-transaktionstyp Transaktionstyp till elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No EFT-checknummer Checknummer för elektroniska in- och utbetalningar Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EFT-referens Referens till elektroniska in- och utbetalningar Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EFT-memo Memo för elektroniska in- och utbetalningar Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EFT-betalningsmottagare Information om betalningsmottagare för elektroniska in- och utbetalningar Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account Konto för EFT-betalningsmottagare Kontoinformation om EFT-betalningsmottagare Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EFT-åtgärdsradsdatum Datum till åtgärdsrad för elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EFT-datum Valutadatum för elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EFT-valuta Valuta för elektroniska in- och utbetalningar Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount EFT-belopp EFT-belopp, belopp för elektroniska in- och utbetalningar, (Electronic Funds Transfer) null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.