Betalning (Fönster ID-195)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Betalning

Beskrivning: Bearbeta betalningar

Hjälp: Fönstret för att bearbeta betalningar ger dig möjlighet att registrera mottagna betalningar för fakturor. Om betalningen rör en enskild faktura kan den hanteras här, annars ska betalningar hanteras i fönstret för allokeirng av betalningar.TAB: In- och utbetalning

Beskrivning: In- och utbetalning som en affärspartner gjort


Hjälp Betalningsfliken definierar en betalning som en affärspartner gjort. Om betalningen gäller en enstaka faktura kan den allokeras direkt till den aktuella fakturan via denna skärmbild. Det är också möjligt att tillämpa över-/underbetalningar:
Vid överbetalning erhålls mer pengar än vad som krävdes för en enskild faktura. I stället för att skriva av differensen (d v s en vinst skulle uppstå), kan beloppet stå kvar som icke allokerat och användas för kommande fakturor eller kreditmeddelanden. Observera att Belopp är ett "att betala-belopp", vilket betyder att det överskjutande beloppet måste matas in som ett negativt belopp. Det finns även delbetalningar (underbetalning). Om det utstående fakturabeloppet inte skrivs av, kan det underskjutande beloppet läggas in som ett positivt belopp.


Fil:Betalning - In- och utbetalning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Inbetalning Inbetalning null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Transaktionsdatum Transaktionsdatum Datum på transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Försäljningslistpris ink skatt null null IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Payment amount Betalningsbelopp Belopp att betala Betalningsbelopp är det belopp denna betalning omfattar. Betalningsbeloppet kan vara till en eller flera fakturor eller en delbetalning för en faktura. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Amount Rabattbelopp Beräknat rabattbelopp Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Kundförlust Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Över-/underbetalning Överbetalning (ej allokerat) eller underbetalning (delbetalning) Överbetalning (negativ) är icke allokerade belopp som tas emot och används till att ta emot pengar till fler än en faktura. Underbetalning (positiv) är en delbetalning på faktura. Delen som är obetald är skrivs inte av. IsOverUnderPayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Over/Under Payment Över-/underbetalningsbelopp Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning) Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av. OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Betalsätt Betalsätt Betalsätt är den metod som används för betalningen (kontant, kreditkort, check, överföring). TenderType
character(1) NOT NULL
List
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Online-åtkomst Tillgänglig online Online-åtkomst visar om applikationen går att nå online, via webb. IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Clearing nr Clearingnummer pekar ut en specifik bank Bankclearingnummer pekar ut en specifik bank. Detta används i elektroniska transaktioner RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Kontonummer Kontonummer Kontonummer som representerar kontot. AccountNo
character varying(20)
String
Check No Checknummer Checknummer Checknummer är numret på checken. CheckNo
character varying(20)
String
Micr Micr Kombination av ruttnummer, kontonummer och checknummer Micr numret är en kombination av ruttnummer, kontonummer och checknummer Micr
character varying(20)
String
Credit Card Kreditkortstyp Typ av kreditkort (Visa, MC, AmEx) Den nedrullningsbara kombinationsrutan på kreditkort används för att välja vilken kreditkortstyp som används för betalningen. CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Transaktionstyp Typ av kreditkorts transaktion Transaktionstyp beskriver den typ av transaktion som ett specifikt kreditkort skickar till kortföretaget TrxType
character(1) NOT NULL
List
Number Nummer Kreditkortsnummer Kreditkortsnummer är numret på kreditkortet, som skrivs utan mellanslag. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Kreditkortsverifikation Verifikationskoden på kreditkortet Kreditkortsverifikationskod är verifikationen på ett kreditkort (AMEX 4 siffror på framsidan; MC,Visa 3 siffror på baksidan). CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Förfallomånad Förfallomånad Förfallomånad är månaden då kreditkortet förfaller och blir ogiltigt. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Förfalloår Förfalloår Förfalloår är året då kreditkortet förfaller och blir ogiltigt. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Kontots namn Namn på kreditkort eller konto Namn på kreditkort eller konto A_Name
character varying(60)
String
Account Street Kontots gatuadress Gatuadress till kreditkortet eller kontots ägare Gatuadress till kreditkortet eller kontots ägare A_Street
character varying(60)
String
Account City Kontots stad Kontoägarens eller kreditkortets stad Visar kontoägarens eller kreditkortets stad A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Postnummer Postnummer till kreditkortet eller kontots ägare Postnummer av kreditkortet eller kontots ägare A_Zip
character varying(20)
String
Account State Kontots tillstånd Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare A_State
character varying(40)
String
Account Country Kontots land Kontots land Kontots land A_Country
character varying(40)
String
Driver License Körkort Betalares legitimation är körkort Betalares legitimation är körkort A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No Personnummer Betalares legitimation är personnummer Betalares legitimation är personnummer A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail E-postadress E-postadress E-postadressen till kreditkorts- eller kontoägare. A_EMail
character varying(60)
String
Tax Amount Skatt Skatt på kreditkortstransaktion The Tax Amount displays the total tax amount. The tax amount is only used for credit card processing. TaxAmt
numeric
Amount
PO Number Inköpsordernummer Inköpsorderns nummer Inköpsordernummer är det nummer som en inköpsorder tilldelats. PONum
character varying(60)
String
Voice authorization code Auktoriseringskod Muntlig auktoriseringskod från kredit kort företag Muntlig auktoriseringskod är koden mottagen från kredit kort företaget VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID Ursprungligt transaktionsID Ursprungligt transaktionsID används för att återkalla en transaktion Ursprungs transaktion ID används för att återkalla transaktioner och pekar ut den transaktion som återkallats. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Online Process Online process null null OProcessing
character(1)
Button
Approved Attesteras Visar om dokumentet kräver godkännande Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Result Resultat Resultat av överföringen Resultatet av överföringen till kreditkortsföretaget R_Result
character varying(20)
String
Response Message Svarsmeddelande Svarsmeddelande Svarsmeddelande är svaret som returnerats ifrån ett kreditkortsföretag som resultatet av en transaktion. R_RespMsg
character varying(60)
String
Voided Voided null null IsVoided
character(1) NOT NULL
Yes-No
Void Message Void Message null null R_VoidMsg
character varying(255)
Text
Reference Referens Betalningsreferens Betalningsreferens är referensen som returnerats från kredit kort företaget efter betalningen. R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Auktoriseringskod Auktoriseringskod returnerad Auktoriseringskoden returnerades från en elektronisk transaktion R_AuthCode
character varying(20)
String
Zip verified Postnumret bekräftat Postnumret bekräftat Postnumret bekräftat innebär att postnumret bekräftades av kreditkortsföretaget. R_AvsZip
character(1)
List
Address verified Adress bekräftad Adressen bekräftades av kreditkortsföretaget Adress bekräftad betyder att adressen bekräftades av kreditkortsföretaget. R_AvsAddr
character(1)
List
Payment Processor Betalningsmotor Betalningstjänst för elektroniska betalningar Betalningstjänst för elektroniska betalningar. C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Payment Bearbeta betalningar null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Allocated Allokerad Visar om betalningen har tilldelats Kryssruta tilldelad visar om betalningen har tilldelats eller förbundits med en faktura eller fakturor. IsAllocated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Kassabok Kassabok finns för att registrera handkassatransaktioner Pekar ut en unik kassabok. Kassabok finns för att registrera handkassatransaktioner. C_CashBook_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Allocate

Beskrivning: Allocate Payments to Invoices


Hjälp You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created. The Organization is set to the invoice organization


Fil:Betalning - Allocate - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Amt Invoice Amt null null InvoiceAmt
numeric
Amount
Amount Belopp Belopp i en definierad valuta Visar belopp för denna rad i dokumentet. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Rabattbelopp Beräknat rabattbelopp Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Kundförlust Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Över-/underbetalningsbelopp Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning) Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av. OverUnderAmt
numeric NOT NULL
Amount
Remaining Amt Remaining Amt Remaining Amount null RemainingAmt
null
Amount
Allocation Line Allocation Line Allocation Line Allocation of Cash/Payment to Invoice C_AllocationLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Allocations

Beskrivning: Display Allocation of the Payment/Receipt to Invoices


Hjälp null


Fil:Betalning - Allocations - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Allocation Allokering Allokera betalning null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Transaktionsdatum Transaktionsdatum Datum på transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Amount Belopp Belopp i en definierad valuta Visar belopp för denna rad i dokumentet. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Rabattbelopp Beräknat rabattbelopp Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Kundförlust Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Över-/underbetalningsbelopp Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning) Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av. OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.