Bankkontoutdrag (Fönster ID-194)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Bankkontoutdrag

Beskrivning: Bearbeta bankkontoutdrag

Hjälp: Fönstret för att bearbeta bakkontoutdrag gör att du kan stämma av dina bankkontoutdrag. Du kan endera skriva in raderna manuellt på utdragsfliken eller välja "Skapa från" knappen för att automatgenerera utdraget från de banktransaktioner som ännu inte är avstämda. När du har stämt av transaktionerna, välj knappen "Bearbeta utdrag" för att markera betalningarna som avstämda och uppdatera huvudbok.TAB: Bankkontoutdrag

Beskrivning: Bankkontoutdrag


Hjälp Fliken Bankkontoutdrag definierar bankkontoutdrag som skall stämmas av.


Fil:Bankkontoutdrag - Bankkontoutdrag - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Statement date Utdragsdatum Datum för utdraget Datum för utdraget StatementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manuellt Processen startas manuellt Innebär att denna process startas enbart manuellt. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beginning Balance Ingående balans Ingående balans innan några transaktioner har utförts Ingående balans är balansen innan några justeringar för inbetalningar eller utbetalningar har utförts. BeginningBalance
numeric
Amount
Create lines from Skapa från Skapa ett nytt dokument baserat på ett existerande dokument Process som skapar ett nytt dokument baserat på information från ett annat dokument som väljs av användaren. CreateFrom
character(1)
Button
Statement difference Avstämningsdifferens Skillnaden mellan kontoutdragets saldo och bokfört saldo Skillnaden mellan kontoutdragets saldo och bokfört saldo StatementDifference
numeric
Amount
Match Bank Statement Matcha banktransaktion Matcha banktransaktionsinformation till affärspartners, fakturor och betalningar null MatchStatement
character(1)
Button
Ending balance Utgående balans Utgående balans Slutbalansen är resultatet av att justera startbalansen med alla betalningar eller utgifter. EndingBalance
numeric NOT NULL
Amount
EFT Statement Reference EFT-åtgärdsreferens Referens till åtgärder för elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date EFT-åtgärdsdatum Datum till åtgärd för elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Statement Bearbeta transaktion null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Approved Attesteras Visar om dokumentet kräver godkännande Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Utdragsrad

Beskrivning: Utdragsrad


Hjälp Fliken Utdragsrad definierar uppgifterna på respektive rad i ett bankkontoutdrag. Uppgifterna kan läggas in manuellt eller genereras från gjorda betalningar.


Fil:Bankkontoutdrag - Utdragsrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Statement Bankkontoutdrag Bankkontoutdrag Pekar ut ett unikt bankkontoutdrag för en specificerad tidsperiod. Detta kontoutdrag visar alla transaktioner under denna tidsperiod. C_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manuellt Processen startas manuellt Innebär att denna process startas enbart manuellt. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statement Line Date Kontoutdragsdatum Datum för kontoutdragsraden. null StatementLineDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Effective date Tillgänglighetsdatum Datumet som pengar finns på banken Tillgänglighetsdatum är datumet som pengar finns tillgängliga på banken ValutaDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Statement amount Kontoutdragsbelopp Kontoutdragsbelopp Kontoutdragsbeloppet är beloppet av en enstaka rad i utdraget. StmtAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Amount Transaktionsbelopp Transaktionsbelopp Transaktionsbeloppet beskriver beloppet för en enstaka transaktion TrxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge amount Konteringsbelopp Konteringsbelopp Visar beloppet för en kontering. ChargeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Räntebelopp Räntebelopp Räntebelopp är alla ränteintäkter eller -utgifter som visas på ett bankkontoutdrag. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Reference No Referensnummer Kundnummer eller leverantörsnummer hos affärspartnern Referensnummer skrivs ut på fakturor så att affärspartnern kan känna igen fakturan ReferenceNo
character varying(40)
String
Memo Minnesanteckningar Text i minnesanteckningar null Memo
character varying(255)
String
Match Bank Statement Matcha banktransaktion Matcha banktransaktionsinformation till affärspartners, fakturor och betalningar null MatchStatement
character(1)
Button
Create Payment Skapa betalning Skapa betalning från banktransaktion. null CreatePayment
character(1)
Button
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
EFT Trx ID EFT-transaktionsnyckel Identifierare till transaktioner för elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EFT-transaktionstyp Transaktionstyp till elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No EFT-checknummer Checknummer för elektroniska in- och utbetalningar Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EFT-referens Referens till elektroniska in- och utbetalningar Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EFT-memo Memo för elektroniska in- och utbetalningar Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EFT-betalningsmottagare Information om betalningsmottagare för elektroniska in- och utbetalningar Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account Konto för EFT-betalningsmottagare Kontoinformation om EFT-betalningsmottagare Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EFT-åtgärdsradsdatum Datum till åtgärdsrad för elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EFT-datum Valutadatum för elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EFT-valuta Valuta för elektroniska in- och utbetalningar Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount EFT-belopp EFT-belopp, belopp för elektroniska in- och utbetalningar, (Electronic Funds Transfer) null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.