Информация за партньора (прозорец ID-291)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Информация за партньора

описание: Документна информация за партньорите

помощ: nullTAB: Избор партньор

описание: Избор на партньор


помощ null


Файл:Информация за партньора - Избор партньор - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Group Група партньори Група на партньора Групата на партньора предоставя метод за дефиниране на подразбиращи се стойности, който да се използват за индивидуалния партньор. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance Неплатени док. Обща сума на задължения по документи в първичната валута на осчетоводяване The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Customer Клиент Показва че този партньор е клиент The Customer checkbox indicates if this Business Partner is a customer. If it is select additional fields will display which further define this customer. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Доставчик Indicates if this Business Partner is a Vendor The Vendor checkbox indicates if this Business Partner is a Vendor. If it is selected, additional fields will display which further identify this vendor. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Търговски представител Посочва дали партньора е търговски представител или агент на компания The Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a sales representative. A sales representative may also be an emplyee, but does not need to be. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Служител Дали партньора е служител The Employee checkbox indicates if this Business Partner is an Employee. If it is selected, additional fields will display which further identify this employee. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Заявки партньори

описание: Заявки бизнес партньори


помощ null


Файл:Информация за партньора - Заявки партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Order Обработка на заявка null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Target Document Type Тип документ Целевия документен тип за преобразуване на документи You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Credit Approved Подтвърждение на кредита Кредита е подтвърден Credit Approved indicates if the credit approval was successful for Orders IsCreditApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Отпечатано Показва дали този документ / ред се печата The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Фактура Is this invoiced? If selected, invoices are created IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Delivered Доставено null null IsDelivered
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approved Подтвърждение Показва има ли необходимост от подтвърждение на този документ The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transferred Прехвърлено Transferred to General Ledger (i.e. accounted) The transferred checkbox indicates if the transactions associated with this document should be transferred to the General Ledger. IsTransferred
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Дейност Бизнес дейност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge amount Размер на такса Размер на такса The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
Charge Такса Допълнителни разходи The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Order Reference Връзка с поръчка Референтен номер на транзакцията (поръчка за продажба или за доставка) на вашия партньор The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Order Обработка на заявка null null Processing
character(1)
Button
Shipper Спедитор Method or manner of product delivery The Shipper indicates the method of delivering product M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Via Доставка чрез Как се осъществява доставката The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Contact Контакт фактура Партньора, с който се контактува за фактурата null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Send EMail Изпрати EMail Enable sending Document EMail Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.) SendEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Journal Line Запис в каскасовата книга Запис в каскасовата книга The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Плащане Идентификатор на плащане The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Selected Избрано null null IsSelected
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Включително данъци Данъка е включен в цената The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Разнасяне Състояние на документа Това поле показва състоянието на генериране на счетоводни разнасяния Posted
character(1) NOT NULL
Button
Discount Printed Печат на отстъпките Отпечатване на отстъпката във фактурата и поръчката The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Freight Cost Rule Транспортни разходи-Правила Метод за определяне на транспортните разходи The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Referenced Order Referenced Order Reference to corresponding Sales/Purchase Order Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. Ref_Order_ID
numeric(10)
Search
Payment BPartner Партньор по плащане Партньорът отговорен за плащането null Pay_BPartner_ID
numeric(10)
ID
Payment Location Payment Location Location of the Business Partner responsible for the payment null Pay_Location_ID
numeric(10)
ID
Currency Type Валута/Тип Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Потребител1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Потребител2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Trx Organization Начална организация Performing or initiating organization The organization which performs or initiates this transaction (for another organization). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Copy Lines Копиране редове Копиране на редовете от друг ордер null CopyFrom
character(1)
Button
Freight Amount Стойност на транспорта Стойност на транспорта The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. FreightAmt
numeric
Amount
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Document Type Тип документ Тип на документа The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Състояние на документа Състояние на документа Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Ordered Дата на поръчката Дата на поръчката Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Дата осчетоводяване Дата на осчетоводяване на фактурата The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Планирана дата Планирана дата The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date printed Дата отпечатване Дата на отпечатване на документа Indicates the Date that a document was printed. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Партньор фактура Партньора, който се фактурира If empty the shipment business partner will be invoiced Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Адрес партньор Идентифицира (до кого) адреса за този партньор The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Адрес фактура Адреса на партньора, който се фактурира null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Правила за доставка Правила за доставка The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Приоритет Приоритет на документа Това поле показва важността (висока, средна, ниска) на този документ PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Склад Стоков склад и точка за услуги Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Правила фактуриране Правилото, по което ще се фактурира проекта The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Sales Transaction Транз. продажба Тази транзакция представя продажба The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Ценова листа Уникален идентификатор на дадена ценова листа Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Валута Валута Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Търговски представител Търговски представител или Агент на компания The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Self-Service Самообслужване Записа е Самообслужване или може да бъде променен при Самообслужване Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Правила за плащане Как плащате фактурата The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Срок на плащане Определя начина на плащане за тази сделка Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Проект Финансов проект A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Кампания Маркетингова кампания The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Total Lines Обща сума редове Общата сума по всички редове на документа The Total amount displays the total of all lines in document currency TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Всичко Всичко The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Спедиции партньори

описание: Спедиции бизнес партньори


помощ null


Файл:Информация за партньора - Спедиции партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Тип документ Тип на документа The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Състояние на документа Състояние на документа Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Movement Type Тип движение Метод на преместване на инвентара The Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Movement Date Дата експедиция Датата на заприходяване или експедиране на продукта The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Търговски представител Търговски представител или Агент на компания The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Warehouse Склад Стоков склад и точка за услуги Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
In Dispute Разискван Документа се разисква Документа се разисква. Използвайте Заявките за да проследите детайлите. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Спедиция, разписка за получаване Документ за експедиране на материал The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Фактури партньори

описание: Фактури бизнес партньори


помощ null


Файл:Информация за партньора - Фактури партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Тип документ Тип на документа The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Състояние на документа Състояние на документа Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Самообслужване Записа е Самообслужване или може да бъде променен при Самообслужване Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Invoiced Дата на фактурата Дата извеждана на фактурата The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Търговски представител Търговски представител или Агент на компания The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Paid Платено Документа е платен null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute Разискван Документа се разисква Документа се разисква. Използвайте Заявките за да проследите детайлите. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Валута Валута Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Grand Total Всичко Всичко The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Фактура Фактура The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Плащания партньори

описание: Плащания бизнес партньори


помощ null


Файл:Информация за партньора - Плащания партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Prepayment Предплащане Плащането/Разписката е Предплащане Плащания, които не са обвързани към фактура с такса, се осчетоводяват по сметкта за Необвързани плащания. Когато е вдигнат този флаг, плащането се осчетоводява по сметката за Плащане от клиент или Плащане към доставчик. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Тип документ Тип на документа The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Състояние на документа Състояние на документа Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Самообслужване Записа е Самообслужване или може да бъде променен при Самообслужване Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Ден на транзакцията Ден на транзакцията The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Bank Account Банкова сметка Сметка в банката The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Достъп чрез web Can be accessed online The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web. IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Валута Валута Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment amount Сума на плащането Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Сума на отстъпката Калкулирана е сума на отстъпка The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Сума на отписването Amount to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. WriteOffAmt
numeric
Amount
Delayed Capture Delayed Capture Charge after Shipment Delayed Capture is required, if you ship products. The first credit card transaction is the Authorization, the second is the actual transaction after the shipment of the product. IsDelayedCapture
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Фактура Фактура The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Плащане Идентификатор на плащане The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Активи партньори

описание: Активи бизнес партньори


помощ null


Файл:Информация за партньора - Активи партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset Group Група активи Група активи The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Lot No Партида Номер на партидата The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(255)
String
Serial No Сериен номер Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(255)
String
Quantity Количество Количество The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
In Service Date In Service Date Date when Asset was put into service The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Guarantee Date Date when guarantee expires Date when the normal guarantee or availability expires GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Искания партньори

описание: Искания бизнес партньори


помощ null


Файл:Информация за партньора - Искания партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Type Тип искане Тип искане (напр. питане, оплакване, ..) Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Group Group Група искания Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Категория Категория искане Категория или тема на искането R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Състояние Състояние на заявка Състояние на заявката (отворена, затворена, в процес на проучване) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Resolution Резолюция на искането Статус на резолюция /напр. фиксирана, отхвърлена/ R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Приоритет Приоритет The Priority indicates the importance of this request. Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance User Importance Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Sales Representative Търговски представител Търговски представител или Агент на компания The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Summary Резюме Textual summary of this request The Summary allows free form text entry of a recap of this request. Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Date last action Дата на посл. запитване Дата на последното запитване The Date Last Action indicates that last time that the request was acted on. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Последен резултат Резултат от последния контакт The Last Result identifies the result of the last contact made. LastResult
character varying(2000)
String
Due type Тип на просрочката Тип на просрочката The Due Type indicates if this request is Due, Overdue or Scheduled. DueType
character(1) NOT NULL
List
Date next action Дата на след. действие Дата на следващото действие The Date Next Action indicates the next scheduled date for an action to occur for this request. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.