Leverantörsfaktura (Fönster ID-183)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Leverantörsfaktura

Beskrivning: Behandling av leverantörsfakturor

Hjälp: Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given leverantör. Fakturor kan även genereras från inköpsorder eller inleveransdokument.TAB: Leverantörsfaktura

Beskrivning: Leverantörsfaktura


Hjälp Fakturafliken defnierar parametrarna för en faktura som genererats av en affärspartner. Fakturan utgör en leverantörsskuld.


Fil:Leverantörsfaktura - Leverantörsfaktura - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Inköpsorder Inköpsorder Inköpsorder C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Orderdatum Orderdatum Orderdatum DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Orderreferens Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder) En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret. POReference
character varying(20)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Ordertyp Ordertyp för att konvertera dokument Du kan konvertera dokumenttyper (t ex från offert till order eller faktura). Denna konvertering visas i den nuvarande typen. Processen av konvertering påbörjas när man väljer gällande dokumenthantering. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Date Invoiced Fakturadatum Datum på fakturan Datum som faktura skrivs. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Leveransadress Visar leveransadress (leverera från) för denna affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Inköpare Inköpare Inköpsagent på dokumentet. En inköpare måste vara en giltig användare internt. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Discount Printed Skriv ut rabatt Skriv ut rabatt på inköps- och beställningsfakturor Styr om rabatten skrivs ut på dokumentet eller inte. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Konteringsbelopp Konteringsbelopp Visar beloppet för en kontering. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Betalningsregel Regel eller metod för hur betalningen ska ske Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create lines from Skapa från Skapa ett nytt dokument baserat på ett existerande dokument Process som skapar ett nytt dokument baserat på information från ett annat dokument som väljs av användaren. CreateFrom
character(1)
Button
Generate Receipt from Invoice Skapa leveranskvitto från faktura Skapa och processa leveranskvitto baserat på given faktura. Faktura bör vara korrekt och avslutad. null GenerateTo
character(1)
Button
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Totalt Totalsumma av alla dokumentrader Totalen är summan av alla rader i ett dokument TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Slutsumma Slutsumma i dokumentet Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Betalningsschema giltigt Är betalningsschema giltigt Betalningsschema kan ha flera förfallodatum. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Kopiera rader Kopiera rader från annan faktura. null CopyFrom
character(1)
Button
Process Invoice Bearbeta faktura null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Paid Betald Dokumentet är betalt null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Fakturarad

Beskrivning: Rad på leverantörsfaktura


Hjälp Fakturaradsfliken definierar enskilda enheter eller debiteringar på en faktura.


Fil:Leverantörsfaktura - Fakturarad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Orderrad Orderrad Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Inventariegrupp Gruppen tillgången tillhör Tillgångens grupp bestämmer standardkonto. Om en tillgångsgrupp väljs i produktkategori skapas tillgångar (hos mottagaren) när tillgångar levereras. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Antal The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Fakturerat antal Fakturerat antal Fakturerat antal är antalet av en produkt som fakturerats QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Price Pris Price Entered - the price based on the selected UoM The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Pris/enhet Faktiskt pris Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Skattbelopp Skattbelopp på ett dokument Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument TaxAmt
numeric
Amount
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Radnetto Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Line Total Radtotal Total radsumma inkl. skatt Total radsumma LineTotalAmt
numeric
Amount
Description Only Endast beskrivning Raden är endast en beskrivning och ingen transaktion Om en rad endast är beskrivning, t ex Produktinventering är inte korrekt, skapas inga bokföringstransaktioner och belopp eller summor inkluderas inte i dokumentet. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Ska skrivas ut Visar om dokumentet/linjen ska skrivas ut eller inte Visar om dokumentet eller linjen ska skrivas ut eller inte. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Landed Costs

Beskrivning: Landed cost to be allocated to material receipts


Hjälp Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.


Fil:Leverantörsfaktura - Landed Costs - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Cost Distribution Cost Distribution Landed Cost Distribution How landed costs are distributed to material receipts LandedCostDistribution
character(1) NOT NULL
List
Cost Element Use_Order_Price null null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Receipt Följesedel Dokument för materialleverans Följesedel pekar ut ett unikt dokument för denna leverans eller godsmottagning. M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Landed Cost Allocation

Beskrivning: Allocation of Landed Costs to Product


Hjälp Calculated when preparing the Invoice


Fil:Leverantörsfaktura - Landed Cost Allocation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Amount Belopp Belopp Belopp Amt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Base Base Calculation Base null Base
numeric NOT NULL
Number
Cost Element Use_Order_Price null null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Matched POs

Beskrivning: Purchase Order Lines matched to this Invoice Line


Hjälp null


Fil:Leverantörsfaktura - Matched POs - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Transaktionsdatum Transaktionsdatum Datum på transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Orderrad Orderrad Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Matched Receipts

Beskrivning: Material Receipt Lines matched to this Invoice Line


Hjälp null


Fil:Leverantörsfaktura - Matched Receipts - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Transaktionsdatum Transaktionsdatum Datum på transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Fakturamoms

Beskrivning: Moms på leverantörsfaktura


Hjälp Fakturamomsfliken visar totala momsbeloppet utifrån fakturaraderna.


Fil:Leverantörsfaktura - Fakturamoms - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Skattbelopp Skattbelopp på ett dokument Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Skattberäkningsbelopp Bas för att beräkna skattbeloppet Skattberäkningsbeloppet är basen som används för att beräkna skattbeloppet TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Skatt ingår i priset Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

Beskrivning: Invoice Payment Schedule


Hjälp null


Fil:Leverantörsfaktura - Payment Schedule - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Invoice Payment Schedule Fakturabetalschema Fakturabetalschema Fakturabetalningsschemat bestämmer när delbetalningar förfaller. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Betalschema Mall för betalningsschema Information om när delar av betalningarna förfallit till betalning. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Förfallodatum Datum när betalningen förfaller Datum när betalningen förfaller utan avdrag eller rabatter. DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Skuldbelopp Skuldbelopp Hela betalningen som är förfallen till betalning, alltså som ska betalas. DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Rabattdatum Senaste datum för betalningar med rabatt Senaste datum där avdrag med betalningsrabatten tillåts. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Rabattbelopp Beräknat rabattbelopp Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validera Stäm av betalningsschemat null Processing
character(1)
Button
Valid Giltig Elementet är giltigt/validerat Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Allocation

Beskrivning: Allocation of the Invoice to Payments or Cash


Hjälp null


Fil:Leverantörsfaktura - Allocation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Allocation Allokering Allokera betalning null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Transaktionsdatum Transaktionsdatum Datum på transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Kassajournalsrad Kassajournalsrad Pekar ut en unik rad i en kassajournal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Amount Belopp Belopp i en definierad valuta Visar belopp för denna rad i dokumentet. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Rabattbelopp Beräknat rabattbelopp Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Kundförlust Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Över-/underbetalningsbelopp Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning) Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av. OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.