Faktury obce (Okno ID-183)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Faktury obce

Opis: Wejście do faktury dostawcy

Pomocy: Wyświetla i wprowadza faktury dostawcy. Mogą być one także tworzone na podstawie zamówienia własnego lub paragonów dostawy.TAB: Faktura

Opis: Faktura, część główna


Pomocy The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated by a Business Partner. It constitutes an accounts payable.


Plik:Faktury obce - Faktura - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Zamówienie własne Zamówienie własne Numer identyfikacyjny zamówienia własnego jest pojedynczym identyfikatorem zamówień. Jest kontrolowany przez licznik dokumentów dla danego typu dokumentów. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Data zamównienia Data zamówienia Data zamówienia DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Nr obcy zamówienia Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta). POReference
character varying(20)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Typ dokumentu docelowego Typ dokumentu docelowego dla konwersji dokumentów Można zamienić typy dokumentów (np. z Oferty na Zamówienie lub fakturę). Zamiana jest wyświetlona w typie bieżącym. Proces rozpoczyna wybór odpowiedniej operacji dokumetnu. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Date Invoiced Data wystawienia faktury Data drukowana na fakturze Data drukowana na fakturze DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Cennik Cennik Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Typ waluty Typ waluty Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Klient Agent firmy Odbiorca w dokumencie. Każdyt reprezentant handlowy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Discount Printed Rabat drukowany Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Opłata Opłata Kwota dodatkowej opłaty. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Zasda płatności W jaki sposób płacona jest faktura Sposób płatności za faktury. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla tej transakcji Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create lines from Twórz z Process which will generate a new document based on an existing document The Create From process will create a new document based on information in an exisiting document selected by the user CreateFrom
character(1)
Button
Generate Receipt from Invoice Generuj kwit z Faktuty Create and process delivery Receipt from this invoice. FAktura powinna byc prawidłowa i mieć status "zakończona". null GenerateTo
character(1)
Button
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Wszystkie pozycje Wszystkie pozycje Wszystkie pozycje w walucie dokumentu TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Razem Całkowita kwota dokumentu Całkowita kwota pokazuje całkowitą kwotę włączając opodatkowanie oraz fracht w dokumencie waluty GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Rozkład płatności ważny Czy rozkład płatności jest ważny Czy rozkład płatności jest ważny IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from other Invoice null CopyFrom
character(1)
Button
Process Invoice Przetwarzaj fakturę null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Zaksięgowane Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej Posted
character(1) NOT NULL
Button
Paid Zapłacone Dokument jest zapłacony null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Pozycje faktury

Opis: Pozycje faktury (tutaj wpisujesz pozycje faktury)


Pomocy The Invoice Line Tab defines the individual items or charges on an Invoice.


Plik:Faktury obce - Pozycje faktury - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Pozycja zamówienia Pozycja zamówienia Identyfikuje pozycję w zamówieniu C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Grupa aktywa Grupa aktywa Określa domyślne księgowanie. Przy wybraniu grupy aktywa w kategorii produktu, tworzone są aktywa przy ich dostarczaniu. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Quantity The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość Zafakturowana ilość produktów. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Price Price Price Entered - the price based on the selected/base UoM The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Cena jednostowa Cena rzeczywista Cena rzeczywista produktu w walucie bazowej. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Cennik Cennik Oficjalny cennik w dokumencie walutowym. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Tax Podatek Identyfikator podatku Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Kwota podatku Kwota podatku na dokumencie. Całkowita kwota podatku na dokumencie. TaxAmt
numeric
Amount
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Netto Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Line Total Razem Suma brutto Kwota z podatkiem LineTotalAmt
numeric
Amount
Description Only Jedynie opis Pozycja jest wyłącznie opisem, nie transakcją Jeżeli pozycja jest wyłącznie opisem, na przykład niepoprawny jest inwentarz produktów. W dokumencie nie tworzone są transakcje księgowe ani dokument nie zawiera kwot ani sum w celu włączenia pozycji opisu szczegółów, na przykład Porządek pracy. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Wydrukowane Wydrukowane Wydrukowane IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Landed Costs

Opis: Landed cost to be allocated to material receipts


Pomocy Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.


Plik:Faktury obce - Landed Costs - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Pozycja faktury Pozycja faktury Pozycja faktury C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Cost Distribution Cost Distribution Landed Cost Distribution How landed costs are distributed to material receipts LandedCostDistribution
character(1) NOT NULL
List
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Receipt Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Landed Cost Allocation

Opis: Allocation of Landed Costs to Product


Pomocy Calculated when preparing the Invoice


Plik:Faktury obce - Landed Cost Allocation - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Pozycja faktury Pozycja faktury Pozycja faktury C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Amount Kwota Kwota Kwota Amt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Base Base Calculation Base null Base
numeric NOT NULL
Number
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Matched POs

Opis: Purchase Order Lines matched to this Invoice Line


Pomocy null


Plik:Faktury obce - Matched POs - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Pozycja faktury Pozycja faktury Pozycja faktury C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Data transakcji Data transakcji Data transakcji DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Pozycja zamówienia Pozycja zamówienia Identyfikuje pozycję w zamówieniu C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Matched Receipts

Opis: Material Receipt Lines matched to this Invoice Line


Pomocy null


Plik:Faktury obce - Matched Receipts - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Pozycja faktury Pozycja faktury Pozycja faktury C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Data transakcji Data transakcji Data transakcji DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Posted Zaksięgowane Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Podatek

Opis: Podatek od faktury dostawcy


Pomocy The Invoice Tax Tab displays the total tax due based on the Invoice Lines.


Plik:Faktury obce - Podatek - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Podatek Identyfikator podatku Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Kwota podatku Kwota podatku na dokumencie. Całkowita kwota podatku na dokumencie. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Podstawa opodatkowania Kwota będąca podstawą opodatkowania. Kwota będąca podstawą opodatkowania. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Cena brutto Cena brutto Cena zawiera podatek. Zwana ceną brutto. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

Opis: Invoice Payment Schedule


Pomocy null


Plik:Faktury obce - Payment Schedule - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Invoice Payment Schedule Rozkład płatności za faktury Rozkład płatności za faktury Rozkład płatności za faktury C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Rozkład płatności Rozkład płatności Informacja kiedy płatności są wymagane. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Data płatności Data płatności Data płatności,bez odsetek za poterminowe uregulowanie. DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Kwota płatności Kwota płatności Cała kwota płatności DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Data ze zniżką Data płatności ze zniżką Data płatności ze zniżką. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validate Validate Payment Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Ważny Element jest ważny Element przeszedł sprawdzian ważności. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Allocation

Opis: Allocation of the Invoice to Payments or Cash


Pomocy null


Plik:Faktury obce - Allocation - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Allocation Alokacja Alokacja płatności null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Data transakcji Data transakcji Data transakcji DateTrx
timestamp without time zone
Date
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Pozycja rejestru gotówki Cash Journal Line The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Amount Kwota pozycji Kwota pozycji Kwota pozycji w dokumencie Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Kwota do wypisania Amout to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej. OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.