Invoice (Vendor) (Vindue ID-183)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Invoice (Vendor)

Beskrivelse: Vendor Invoice Entry

Hjælp: The Vendor Invoice Window allows you to display and enter Invoices from a Vendor. Vendor Invoices can also be generated from Purchase Orders or Delivery Receipts.TAB: Faktura

Beskrivelse: Leverandør faktura


Hjælp Her defineres parametrene i en faktura, der er dannet af en handelspartner. Den repræsenterer en udbetaling.


Fil:Invoice (Vendor) - Faktura - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Rekvisition Rekvisition Rekvisition-ID er en entydig markør til en rekvisition. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Bestilt den Dato på ordren Angiver den dato, hvor varen blev bestilt. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Ordrereference Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren. Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde). POReference
character varying(20)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Resultatbilagstype Resultatbilagstype ved konvertering af bilag Du kan konvertere typer (f.eks. fra Tilbud til Ordre eller Faktura). Konverteringen afspejles dernæst i den aktuelle type. Denne behandling starter med, at du vælger den relevante bilagshandling. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Date Invoiced Faktureret den Dato på fakturaen Her angives den dato, der fremgår af fakturaen. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Indkøber Indkøber/virksomhedsagent Indkøbsagent i bilaget SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Discount Printed Udskriv rabat Udskriv rabat på faktura og ordre Her angives, om rabatten skal udskrives på bilaget. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Gebyrbeløb Gebyrbeløb Her angives beløbet for et ekstragebyr. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Betalingsbetingelse Hvordan du betaler fakturaen Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create lines from Opret fra Proces, som opretter et nyt bilag ud fra et eksisterende bilag Her oprettes et nyt bilag ud fra oplysninger i et eksisterende bilag, som brugeren vælger. CreateFrom
character(1)
Button
Generate Receipt from Invoice Dan kvittering fra faktura Opret og kør leveringskvittering ud fra denne faktura. Fakturaen skal være gyldig og korrekt udfyldt. null GenerateTo
character(1)
Button
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Aktiv Total for alle bilagslinjer Her vises den samlede total for alle linjer i bilagsvalutaen TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total I alt Det samlede beløb i bilaget Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Pay Schedule valid Is the Payment Schedule is valid Payment Schedules allow to have multiple due dates. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from other Invoice null CopyFrom
character(1)
Button
Process Invoice Kør faktura null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Bogført Bogføringsstatus Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Paid Betalt Bilaget er betalt null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Faktura linje

Beskrivelse: Fakt. linje leverand.


Hjælp Fanen definerer de enkelte varer eller gebyrer på en faktura.


Fil:Invoice (Vendor) - Faktura linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Rekvisitionslinje Rekvisitionslinje Rekvisitionslinjen er en entydig markør til en linje i en ordre. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Aktivgruppe Gruppe af aktiver Gruppen af aktiver bestemmer basiskontiene. Hvis du vælger en aktivgruppe i produktkategorien, oprettes aktiver ved levering af aktivet. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Quantity The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Faktureret antal Faktureret antal Her angives det fakturerede produktantal. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Price Price Price Entered - the price based on the selected/base UoM The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Enhedspris Faktisk pris Her angives prisen på et produkt i kildevalutaen. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Listepris Listepris Den officielle pris i bilagsvalutaen. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Afgiftsbeløb Afgiftsbeløb i et bilag Her vises det samlede afgiftsbeløb i et bilag. TaxAmt
numeric
Amount
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Linjenetto Nettolinjebeløb (antal * faktisk pris) uden fragt og gebyrer Angiver nettolinjebeløbet ud fra antal og faktisk pris. Evt. omkostninger til fragt er ikke inkluderet. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Line Total Line Total Total line amount incl. Tax Total line amount LineTotalAmt
numeric
Amount
Description Only Description Only if true, the line is just description and no transaction If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptive detail lines, e.g. for an Work Order. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Udskrevet Angiver, om bilaget udskrives Her angives, om bilaget skal udskrives. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Landed Costs

Beskrivelse: Landed cost to be allocated to material receipts


Hjælp Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.


Fil:Invoice (Vendor) - Landed Costs - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Cost Distribution Cost Distribution Landed Cost Distribution How landed costs are distributed to material receipts LandedCostDistribution
character(1) NOT NULL
List
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Receipt Forsendelse/modtagelse Forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen. M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Landed Cost Allocation

Beskrivelse: Allocation of Landed Costs to Product


Hjælp Calculated when preparing the Invoice


Fil:Invoice (Vendor) - Landed Cost Allocation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Amount Beløb Beløb Beløb Amt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Base Base Calculation Base null Base
numeric NOT NULL
Number
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Matched POs

Beskrivelse: Purchase Order Lines matched to this Invoice Line


Hjælp null


Fil:Invoice (Vendor) - Matched POs - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Transaktionsdato Transaktionsdato Her angives datoen for transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Rekvisitionslinje Rekvisitionslinje Rekvisitionslinjen er en entydig markør til en linje i en ordre. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Matched Receipts

Beskrivelse: Material Receipt Lines matched to this Invoice Line


Hjælp null


Fil:Invoice (Vendor) - Matched Receipts - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Transaktionsdato Transaktionsdato Her angives datoen for transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Posted Bogført Bogføringsstatus Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Faktura afgift

Beskrivelse: Fakt. afgift leverand.


Hjælp Fanen viser det samlede afgiftsbeløb ud fra fakturalinjerne.


Fil:Invoice (Vendor) - Faktura afgift - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Afgiftsbeløb Afgiftsbeløb i et bilag Her vises det samlede afgiftsbeløb i et bilag. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Afgiftsgrundbeløb Grundlag for beregning af afgiftsbeløb Her angives det grundbeløb, der bruges ved beregning af afgiftsbeløbet. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Pris inkl. afgifter Pris tager højde for afgifter Her angives, om prisen inkluderer afgifter. Det kaldes også bruttoprisen. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

Beskrivelse: Invoice Payment Schedule


Hjælp null


Fil:Invoice (Vendor) - Payment Schedule - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Invoice Payment Schedule Fakturabetalingsskema Fakturabetalingsskema Her angives, hvornår betalingsafdrag forfalder. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Betaling skema Skabelon til betalingsskema Oplysninger om forfaldne betalingsafdrag C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Forfaldsdato Dato, hvor betaling forfalder Dato, hvor betaling forfalder uden fradrag eller rabatter. DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Forfaldent beløb Forfaldent betalingsbeløb Det fulde, forfaldne betalingsbeløb. DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Rabatdato Sidste dato for rabatbetalinger Sidste dato, hvor der kan fratrækkes betalingsrabat. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Rabatbeløb Beregnet rabatbeløb Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validate Validate Payment Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Gyldig Elementet er gyldigt Validering af elementet forløb uden problemer. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Allocation

Beskrivelse: Allocation of the Invoice to Payments or Cash


Hjælp null


Fil:Invoice (Vendor) - Allocation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Allocation Fordeling Betalingsfordeling null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Transaktionsdato Transaktionsdato Her angives datoen for transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Kassejournallinje Kassejournallinje Her angives en entydig linje i en kassejournal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Amount Beløb Beløb i en defineret valuta Her angives beløbet på bilagslinjen. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Rabatbeløb Beregnet rabatbeløb Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Afskrivningsbeløb Beløb, der skal afskrives Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Over-/underbetalingsbeløb Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) som beløb Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb. OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.