Inköpsorder (Fönster ID-181)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Inköpsorder

Beskrivning: Hantera inköpsorder

Hjälp: Inköpsorderfönstret hanterar alla inklpsorder för en organisation. När en inköpsorder har skapats kan du generera en inleverans eller leverantörsfaktura baserat på den.TAB: Inköpsorder

Beskrivning: Orderhuvud


Hjälp Informationen i orderhuvudet definierar parametrarna i en order. De definierade fältvärdena bestämmer hur orderraderna kommer att bearbetas.


Fil:Inköpsorder - Inköpsorder - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Orderreferens Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder) En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret. POReference
character varying(20)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Target Document Type Ordertyp Ordertyp för att konvertera dokument Du kan konvertera dokumenttyper (t ex från offert till order eller faktura). Denna konvertering visas i den nuvarande typen. Processen av konvertering påbörjas när man väljer gällande dokumenthantering. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Date Ordered Orderdatum Orderdatum Orderdatum DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Lovat datum Datum för utlovad leverans Utlovat leveransdatum, om sådant finns. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Fakturapartner Affärspartner för leverans null Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Leveransadress Visar leveransadress (leverera från) för denna affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Leveransadress Leveransadress null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Contact Fakturakontakt Kontaktperson för leverans null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Direktleverans Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Via Leveranssätt Hur order ska levereras Leveranssätt visar hur de beställda produkterna ska levereras, t ex om de ska hämtas eller skickas. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Speditör Metod eller sätt för att leverera produkten Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten. M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Cost Rule Fraktavgiftsregel Metod för att räkna ut fraktavgiften Fraktavgiftsregel är metoden som används för att räkna ut fraktavgiften. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Amount Fraktbelopp Fraktbelopp Fraktbelopp är belopp för fraktavgift i dokumentets valuta. FreightAmt
numeric
Amount
Priority Prioritet Dokumentets prioritet Prioritet visar hur viktigt (hög, medel, låg) ett dokument är. PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Inköpare Inköpare Inköpsagent på dokumentet. En inköpare måste vara en giltig användare internt. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Discount Printed Skriv ut rabatt Skriv ut rabatt på inköps- och beställningsfakturor Styr om rabatten skrivs ut på dokumentet eller inte. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Konteringsbelopp Konteringsbelopp Visar beloppet för en kontering. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Betalningsregel Regel eller metod för hur betalningen ska ske Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Total Lines Totalt Totalsumma av alla dokumentrader Totalen är summan av alla rader i ett dokument TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Slutsumma Slutsumma i dokumentet Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Pay Schedule valid Betalningsschema giltigt Är betalningsschema giltigt Betalningsschema kan ha flera förfallodatum. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Kopiera rader Kopiera rader från annan order null CopyFrom
character(1)
Button
Process Order Bearbeta order null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Inköpsorderrad

Beskrivning: Orderrad


Hjälp Informationen i orderraden definierar de enskilda enheterna i en order.


Fil:Inköpsorder - Inköpsorderrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Inköpsorder Inköpsorder Inköpsorder C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Leveransadress Visar leveransadress (leverera från) för denna affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Date Promised Lovat datum Datum för utlovad leverans Utlovat leveransdatum, om sådant finns. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Ordered Orderdatum Orderdatum Orderdatum DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Quantity Antal The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
PO Quantity Beställt antal Beställt antal av produkten Beställt antal är antalet av produkten som har beställts. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Levererat antal Levererat antal Levererat antal är antal av en produkt som har levererats QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
On Order Quantity Reserverat antal Reserverat antal Antal av en produkt som reserverats för andra beställningar QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Fakturerat antal Fakturerat antal Fakturerat antal är antalet av en produkt som fakturerats QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Shipper Speditör Metod eller sätt för att leverera produkten Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten. M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Pris Price Entered - the price based on the selected UoM The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Cost Price Cost Price Price per Unit of Measure including all indirect costs (Freight, etc.) Optional Purchase Order Line cost price. PriceCost
numeric
Costs+Prices
Unit Price Pris/enhet Faktiskt pris Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Freight Amount Fraktbelopp Fraktbelopp Fraktbelopp är belopp för fraktavgift i dokumentets valuta. FreightAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount % Rabattsats i % Rabattsats i procent Rabattsats i procent. Discount
numeric
Number
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Radnetto Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Matching

Beskrivning: Material Receipt or Invoice Lines matched to this Purchse Order Line


Hjälp null


Fil:Inköpsorder - Matching - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Line Orderrad Orderrad Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Transaktionsdatum Transaktionsdatum Datum på transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Requisition Lines

Beskrivning: Related Purchase Requisition Lines


Hjälp null


Fil:Inköpsorder - Requisition Lines - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Requisition Requisition Material Requisition null M_Requisition_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Search
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Unit Price Pris/enhet Faktiskt pris Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Line Amount Radnetto Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Ordermoms

Beskrivning: Ordermoms


Hjälp Ordermoms visar momsen för respektive orderrader.


Fil:Inköpsorder - Ordermoms - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Inköpsorder Inköpsorder Inköpsorder C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Amount Skattbelopp Skattbelopp på ett dokument Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Skattberäkningsbelopp Bas för att beräkna skattbeloppet Skattberäkningsbeloppet är basen som används för att beräkna skattbeloppet TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Skatt ingår i priset Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

Beskrivning: Order Payment Schedule


Hjälp null


Fil:Inköpsorder - Payment Schedule - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Inköpsorder Inköpsorder Inköpsorder C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Betalschema Mall för betalningsschema Information om när delar av betalningarna förfallit till betalning. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Förfallodatum Datum när betalningen förfaller Datum när betalningen förfaller utan avdrag eller rabatter. DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Skuldbelopp Skuldbelopp Hela betalningen som är förfallen till betalning, alltså som ska betalas. DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Rabattdatum Senaste datum för betalningar med rabatt Senaste datum där avdrag med betalningsrabatten tillåts. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Rabattbelopp Beräknat rabattbelopp Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validate Validate Payment Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Giltig Elementet är giltigt/validerat Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.