Affärspartner (Fönster ID-123)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Affärspartner

Beskrivning: Underhåll affärspartner

Hjälp: Affärspartner fönstret gör det möjligt för dig att hantera alla parter som företaget interagerar med. Det här omfattar kunder, leverantörer och anställda. Innan du lägger upp eller importerar produkter måste du definiera leevrantörerna och innan du skapar ordrar måste du ha lagt up kunderna. Det här fönstret innehåller all information om dina affärspartners och de värden du anger kommer att användas vid skapandet av transaktioenr baserade på de i systemet skapade transaktionerna.TAB: Affärspartner

Beskrivning: Affärspartner


Hjälp Fliken affärspartner definierar vilken organisation vi samarbetar med.


Fil:Affärspartner - Affärspartner - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Employee Anställd Visar om denna affärspartner är anställd Kryssrutan anställd visar om denna affärspartner är anställd (internt) eller inte. Om vald, visas ytterligare fält för att ange mer information om den anställde. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Greeting Hälsning Hälsningsfras Hälsningsfras C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Namn 2 Ytterligare namn null Name2
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status Kreditstatus Kreditstatus Endast för dokumentation SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance Öppen balans Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID Org nr persons-/organisations- nummer Denna enhets persons-/organisations- nummer TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt Undantagen skatt Denna affärspartner skattbefrias Om denna ruta är ikryssad innebär det att affärspartnern är skattbefriad och att man inte behöver kräva skatt från affärspartnern. Skattsatsen för skattbefriad ska användas och den ska sättas upp och specificeras till 0%. Detta behövs för skattrapportering, så det ska gå att spåra skattbefrielser. IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
PO Tax exempt PO Tax exempt Business partner is exempt from tax on purchases If a business partner is exempt from tax on purchases, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. IsPOTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Group Tax Group null null C_TaxGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet Nummer Internationell standard för att identifiera ett företag Används för EDI (elektronisk penningöverföring ) - För detaljer se www.dnb.com/US/duns_update/index.html DUNS
character(11)
String
Reference No Referensnummer Kundnummer eller leverantörsnummer hos affärspartnern Referensnummer skrivs ut på fakturor så att affärspartnern kan känna igen fakturan ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standardindustrikod eller en senare version NAIC- http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html NAICS/SIC är koder som gäller för denna affärspartner. Se http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html NAICS
character(6)
String
Rating Betydelse Rankning över hur viktig affärspartnern är Betydelsen visar en ranking över hur viktig affärspartnern är. Rating
character(1)
String
Business Partner Group Affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp är en metod för att definiera standardinställningar som kan användas för dina affärspartners. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Language for this Business Partner if Multi-Language enabled The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. AD_Language
character varying(6)
Table
URL URL URL URL är en internet adress för denna affärspartner URL
character varying(120)
URL
Prospect Aktivt prospekt Någon som kanske blir en kund men inte är det än Aktiv eventuell kund är någon som kanske blir en kund mer inte är det än, alltså ett prospekt. IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Link Organization Link Organization Link Business Partner to an Organization If the Business Partner is another Organization, select the Organization or set to empty to create a new Organization. You link a Business Partner to an Organization to create explicit Documents for Inter-Org transaction.

If you create a new Organization, you may supply a Organization Type. If you select a Role, the access to the new Organization is limited to that role, otherwise all (non manual) roles of the Client will have access to the new Organization.

AD_OrgBP_ID
numeric(10)
Button
Potential Life Time Value Potentiellt livstidsvärde Förvänta total inkomst Potentiellt livstidsvärde är den förväntade totala inkomsten som denna affärspartner kan inbringa. PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value Faktiskt livstidsvärde Faktiskt livstidsvärde intäkter Faktiskt livstidsvärde är intäkter som kommer att genereras av denna affärspartner under dess tid i systemet. ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost Förvärvskostnad Kostnad för att få denna eventuella kandidat som kund Visar kostnaden för att få denna eventuella kandidat som kund. AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees Anställda Antal anställda Antal anställda hos denna affärspartner. Fältet visas endast för potentiella affärspartners (prospekt). NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share Andel Andelen av kundens affärer visas i procent Andel är procenten av denna affärspartners volym av varor som används av företaget ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 Försäljningsvolym i tusental Summa av försäljningsvolymen Försäljningsvolym är summan av försäljningsvolymen för en affärspartner SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale Första försäljningsdatum Första försäljningsdatum Första försäljningsdatum är datum för den första försäljningen till denna affärspartner. FirstSale
timestamp without time zone
Date
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
TAB: Kund

Beskrivning: Definiera kundparametrar


Hjälp Kundfliken definierar en affärspartner som är kund i organisationen. Ett kryss i rutan för Kund gör att nödvändiga fält visas.


Fil:Affärspartner - Kund - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Kund Är denna affärspartner en kund? Kryssruta kund styr om denna affärspartner är en kund eller inte? Om ikryssat, visas ytterligare fält för att beskriva kunden bättre. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Copies Dokumentkopior Antal kopior att skriva ut Dokumentkopior visar antal kopior av varje dokument som ska skapas. DocumentCopies
numeric(10)
Integer
Invoice Rule Fakturaregel Frekvens och metod för fakturering Fakturaregel definierar hur en affärspartner faktureras och visar frekvens för fakturering. InvoiceRule
character(1)
List
Invoice Schedule Fakturaschema Schema för att beräkna fakturor Fakturaschema visar frekvensen för att beräkna fakturor. C_InvoiceSchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Rule Leveransregel Definition av när order ska levereras Visar när order ska levereras. T ex om order ska levereras när hela ordern är fullständig, när en rad är klar eller när produkterna finns tillgängliga. DeliveryRule
character(1)
List
Delivery Via Leveranssätt Hur order ska levereras Leveranssätt visar hur de beställda produkterna ska levereras, t ex om de ska hämtas eller skickas. DeliveryViaRule
character(1)
List
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Schema Rabattschema Schema för beräkning av procentuell rabatt Efter beräkning av (standard)pris beräknas och dras den procentuella rabatten, vilket ger slutpriset. M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Flat Discount % Fast rabatt i % Fast rabattprocent null FlatDiscount
numeric
Number
Payment Rule Betalningsregel Regel eller metod för hur betalningen ska ske Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. PaymentRule
character(1)
List
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Dunning Kravhantering Kravhanteringsregler för förfallna fakturor Kravhanteringsregler för förfallna fakturor. C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Orderreferens Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder) En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret. POReference
character varying(20)
String
Discount Printed Skriv ut rabatt Skriv ut rabatt på inköps- och beställningsfakturor Styr om rabatten skrivs ut på dokumentet eller inte. IsDiscountPrinted
character(1)
Yes-No
Order Description Beställningsbeskrivning Beskrivningen som används på beställningar för denna kund Beställningsbeskrivning är beskrivningen som används på beställningar för denna kund. SO_Description
character varying(255)
String
Invoice Print Format Utskriftsformat för faktura Utskriftsformat för att skriva ut fakturor Ett utskriftsformat ska definieras för att det ska gå att skriva ut ett dokument. Invoice_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Min Shelf Life % Min lagringstid % Minimum lagringstid i procent baserat på individens garantidatum. Minimun lagringstid för produkter med individer märkta med garantidatum. Om större än 0 kan du inte välja produkter ((Garantidatum - idag) / Garanti dagar) med mindre än hylltiden om du inte väljer "Visa alla". ShelfLifeMinPct
numeric(10)
Integer
Credit Limit Kreditgräns Maximal tillåten summa av alla obetalda fakturor Kreditgräns är den maximala tillåtna summan av alla obetalda fakturor. Om gränsen överskrids, visas ett varningsmeddelande SO_CreditLimit
numeric
Amount
Credit Used Utnyttjad kredit Summan av alla obetalda fakturor Utnyttjad kredit är summan av alla obetalda fakturor för denna affärspartner SO_CreditUsed
numeric
Amount
Dunning Grace Date Dunning Grace Date null null DunningGrace
date
Date
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
TAB: Kundbokföring

Beskrivning: Definiera kundbokföring


Hjälp Kundbokföringsfliken definierar de standardkonton som skall användas när denna affärspartner refereras i en kundreskontratransaktion.


Fil:Affärspartner - Kundbokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables Kundfordringar Konto för kundfordringar Kundfordringar är kontot som används för att bokföra transaktioner för kundfordringar. C_Receivable_Acct
numeric(10)
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment Dellikvid Konto för dellikvider Konto för dellikvider är kontot som används för att bokföra dellikvider från kund. C_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Leverantör

Beskrivning: Definiera leverantörsparametrar


Hjälp Leverantörsfliken definierar en affärspartner som är leverantör i organisationen. Ett kryss i rutan Leverantör gör att nödvändiga fält visas.


Fil:Affärspartner - Leverantör - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Leverantör Visar om en affärspartner är en leverantör Kryssrutan för Leverantör visar om en affärspartner är just en leverantör. Om rutan är ikryssad, kommer ytterligare fält att visas för kompletterande uppgifter. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Försäljare Den anställde är en försäljare Visar om affärspartner är försäljare. En försäljare kan också vara anställd, men behöver inte vara det. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Betalningsregel Regel för hur betalningen ska ske Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. PaymentRulePO
character(1)
List
PO Payment Term Betalningsvillkor inköpsorder Betalningsvillkor för en inköpsorder Betalningsvillkor inköpsorder är de betalningsregler som kommer att användas när inköpsordern övergår till faktura. PO_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Purchase Pricelist Inköpsprislista Prislista som används av aktuell affärspartner Inköpsprislista identifierar leverantörsprislistan för produkter som organisationen köper in. PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema Rabattschema inköpsorder Schema för beräkning av procentuell inköpsrabatt. null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Is Manufacturer Is Manufacturer Indicate role of this Business partner as Manufacturer null IsManufacturer
character(1)
Yes-No
TAB: Leverantörsredovisning

Beskrivning: Definiera leverantörsredovisning


Hjälp Fliken Leverantörsredovisning anger standardkonton som skall användas när affärspartnern refereras i en leverantörsreskontretransaktion.


Fil:Affärspartner - Leverantörsredovisning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Liability Leverantörsskulder Konto för leverantörsskulder Kontot för leverantörsskulder används för att registrera transaktioner för leverantörsskulder V_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Service Liability Leverantörsskulder för tjänster Konto för leverantörsskulder för tjänster Kontot för leverantörsskulder för tjänster används för att registrera leverantörsskulder för tjänster. Detta används enbart om man behöver skilja mellan leverantörsskulder för tjänster och leverantörsskulder för produkter V_Liability_Services_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Prepayment Kortfristiga leverantörsfordringar Konto för kortfristiga fordringar hos leverantörer Konto för registrering av kortfristiga fordringar hos leverantörer används för att registrera förbetalningar till en leverantör. V_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Anställd

Beskrivning: Definiera parametrar för anställda


Hjälp Fliken Anställd definierar en affärspartner som är anställd i organisationen. Om den anställde också är en försäljare skall detta markeras med ett kryss i rutan.


Fil:Affärspartner - Anställd - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Anställd Visar om denna affärspartner är anställd Kryssrutan anställd visar om denna affärspartner är anställd (internt) eller inte. Om vald, visas ytterligare fält för att ange mer information om den anställde. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Försäljare Den anställde är en försäljare Visar om affärspartner är försäljare. En försäljare kan också vara anställd, men behöver inte vara det. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Bokföring anställda

Beskrivning: Definiera bokföring rörande anställda


Hjälp Fliken Bokföring anställda definierar de standardkonton som skall användas när denna affärspartner refereras i samband med ersättning för egna utlägg.


Fil:Affärspartner - Bokföring anställda - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Client Client/Tenant for this installation. A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Bankkonto

Beskrivning: Definiera bankkonto


Hjälp Fliken Definiera bankkonto definierar bankrelateraterad information för denna affärspartner. Data används för att bearbeta betalningar och penningförsändelser.


Fil:Affärspartner - Bankkonto - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ACH ACH Automatic Clearing Houses Kontot accepterar ACH-transaktioner. IsACH
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Usage Account Usage Business Partner Bank Account usage Determines how the bank account is used. BPBankAcctUse
character(1)
List
Bank Bank Bank Bank är en unik nyckel till en bank för denna organisation eller för en affärspartner som gör affärer med denna organisation. C_Bank_ID
numeric(10)
Search
Bank Account Type Bankkontotyp Bankkontotyp Bankkontotyp visar typ av konto (t ex sparkonto, checkkonto) BankAccountType
character(1)
List
Routing No Clearing nr Clearingnummer pekar ut en specifik bank Bankclearingnummer pekar ut en specifik bank. Detta används i elektroniska transaktioner RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Kontonummer Kontonummer Kontonummer som representerar kontot. AccountNo
character varying(20)
String
Credit Card Kreditkortstyp Typ av kreditkort (Visa, MC, AmEx) Den nedrullningsbara kombinationsrutan på kreditkort används för att välja vilken kreditkortstyp som används för betalningen. CreditCardType
character(1)
List
Number Nummer Kreditkortsnummer Kreditkortsnummer är numret på kreditkortet, som skrivs utan mellanslag. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Kreditkortsverifikation Verifikationskoden på kreditkortet Kreditkortsverifikationskod är verifikationen på ett kreditkort (AMEX 4 siffror på framsidan; MC,Visa 3 siffror på baksidan). CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Förfallomånad Förfallomånad Förfallomånad är månaden då kreditkortet förfaller och blir ogiltigt. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Förfalloår Förfalloår Förfalloår är året då kreditkortet förfaller och blir ogiltigt. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Kontots namn Namn på kreditkort eller konto Namn på kreditkort eller konto A_Name
character varying(60)
String
Account Street Kontots gatuadress Gatuadress till kreditkortet eller kontots ägare Gatuadress till kreditkortet eller kontots ägare A_Street
character varying(60)
String
Account City Kontots stad Kontoägarens eller kreditkortets stad Visar kontoägarens eller kreditkortets stad A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Postnummer Postnummer till kreditkortet eller kontots ägare Postnummer av kreditkortet eller kontots ägare A_Zip
character varying(20)
String
Account State Kontots tillstånd Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare A_State
character varying(40)
String
Account Country Kontots land Kontots land Kontots land A_Country
character varying(40)
String
Driver License Körkort Betalares legitimation är körkort Betalares legitimation är körkort A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No Personnummer Betalares legitimation är personnummer Betalares legitimation är personnummer A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail E-postadress E-postadress E-postadressen till kreditkorts- eller kontoägare. A_EMail
character varying(60)
String
Address verified Adress bekräftad Adressen bekräftades av kreditkortsföretaget Adress bekräftad betyder att adressen bekräftades av kreditkortsföretaget. R_AvsAddr
character(1)
List
Zip verified Postnumret bekräftat Postnumret bekräftat Postnumret bekräftat innebär att postnumret bekräftades av kreditkortsföretaget. R_AvsZip
character(1)
List
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
TAB: Plats

Beskrivning: Definiera plats


Hjälp Platsfliken definierar en affärspartners fysiska lokalisering. En affärspartner kan ha flera lokaliseringsposter.


Fil:Affärspartner - Plats - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Phone Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefonnr 2 Alternativt telefonnummer Telefon 2 är ett alternativt telefonnummer. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Faxnummer till aktuell affärspartner, organisation eller plats. Fax
character varying(40)
String
ISDN ISDN ISDN eller modemkoppling ISDN eller modemkoppling. ISDN
character varying(40)
String
Ship Address Levereransadress Affärspartners adress att leverera gods till Kryssruta levereransadress visar att denna adress är adressen som ska användas för att leverera beställningar till för denna affärspartner. IsShipTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Address Fakturaadress Denna adress är faktureringsadress Om kryssrutan för faktureringsadress är ikryssad, innebär det att adressen är denna affärspartners faktureringsadress. IsBillTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Pay-From Address Betalar från denna adress Denna adress betalar affärspartnern från och hit ska påminnelser/kravbrev skickas Kryssruta betala från denna adress visar om affärspartner betalar från denna adress och om påminnelser/kravbrev ska skickas hit. IsPayFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Remit-To Address Utbetalningsadress Adress att skicka betalningar till Visar om den här adressen är den som ska användas för utbetalningar för denna affärspartner. IsRemitTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Försäljningsregion Försäljningsregion Försäljningsregion är ett specifikt område för försäljning. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
TAB: Kontakt (användare)

Beskrivning: Underhåll systemanvändare - interna eller affärspartnerkontakter


Hjälp Användare identifierar en unik systemanvändare. Denna kan vara en intern användare eller en affärspartnerkontakt.


Fil:Affärspartner - Kontakt (användare) - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comments Kommentar Kommentar eller ytterligare information Kommentarfältet tillåter valfri och nästan obegränsad inmatning av ytterligare information. Comments
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Address E-post E-postadress E-postadress till denna användare. E-postadressen används för att få tillgång till funktioner via webben. EMail
character varying(60)
String
Password Lösenord Lösenord av valfri längd (matcha gemener/VERSALER) Lösenord för denna användaridentitet kan vara av vilken längd som helst (matcha gemener/VERSALER). Lösenord krävs för att identifiera behöriga användare. Password
character varying(1024)
String
Greeting Hälsning Hälsningsfras Hälsningsfras C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Title Titel Identifierare för denna enhet Identifiering för denna enhet. Title
character varying(40)
String
Birthday Födelsedag Födelsedag eller årsdag Födelsedag eller årsdag Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefonnr 2 Alternativt telefonnummer Telefon 2 är ett alternativt telefonnummer. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Faxnummer till aktuell affärspartner, organisation eller plats. Fax
character varying(40)
String
Notification Type Notification Type Type of Notifications Emails or Notification sent out for Request Updates, etc. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Position Job Position null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Full BP Access The user/contact has full access to Business Partner information and resources If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselect it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Verify EMail Verify Date Email was verified null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Verification Info E-postverifiering Verifiering av e-postadress Fältet innehåller det datum e-postadressen har blivit verifierad. EMailVerify
character varying(40)
String
Last Contact Senast kontaktad Datum då affärspartnern senast kontaktades Senaste kontaktad anger det datum då denna affärspartner senast kontaktades. LastContact
timestamp without time zone
Date
Last Result Senaste utfall Utfallet av senaste kontakten/förhandlingen Senaste utfall anger vad utfallet blev efter senaste kontakten/förhandlingen. LastResult
character varying(255)
String
TAB: BP Access

Beskrivning: Access of the User/Contact to Business Partner information and resources


Hjälp If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here.


Fil:Affärspartner - BP Access - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access Type Access Type Type of Access of the user/contact to Business Partner information and resources If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitly BPAccessType
character(1) NOT NULL
List
Document BaseType Dokumentbastyp Den logiska typen av dokument Den logiska typen av dokument definierar basen eller startpunkten för ett dokument. Flera dokumenttyper kan dela en enda dokumentbastyp. DocBaseType
character(3)
List
Request Type Ärendetyp Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...) Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Intresseområde

Beskrivning: Intresseområde för affärspartnerkontakt


Hjälp Intresseområden kan användas för marknadsföringskampanjer.


Fil:Affärspartner - Intresseområde - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area Intresseområde Intresseområde eller ämne Intresseområde visar intresse i ett ämne för en specifik kontaktperson. Intresseområde kan användas till marknadsföringskampanjer R_InterestArea_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subscribe Date Start prenumerationsdatum Datumet som kunden startade prenumerera på intresseområdet Datumet som kunden startade prenumerera på intresseområdet SubscribeDate
timestamp without time zone
Date
Opt-out Date Prenumerationsslutdatum Datum då kund avbröt sin prenumeration Om fältet innehåller ett datum, har kunden avbrutit sin prenumeration och kan inte längre ta emot post rörande aktuellt intresseområde. OptOutDate
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.