Säljorder (Fönster ID-143)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Säljorder

Beskrivning: Skapa och uppdatera säljordrar

Hjälp: Orderfönstret gör det möjligt för dig att skapa och modifiera kundorder.TAB: Kundorder

Beskrivning: Kundorderhuvud


Hjälp Informationen i orderhuvudet definierar parametrarna i en order.


Fil:Säljorder - Kundorder - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Orderreferens Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder) En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret. POReference
character varying(20)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Target Document Type Ordertyp Ordertyp för att konvertera dokument Du kan konvertera dokumenttyper (t ex från offert till order eller faktura). Denna konvertering visas i den nuvarande typen. Processen av konvertering påbörjas när man väljer gällande dokumenthantering. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Ordered Orderdatum Orderdatum Orderdatum DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Lovat datum Datum för utlovad leverans Utlovat leveransdatum, om sådant finns. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Fakturapartner Affärspartner för leverans null Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Leveransadress Leveransadress null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Contact Fakturakontakt Kontaktperson för leverans null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Leveransregel Definition av när order ska levereras Visar när order ska levereras. T ex om order ska levereras när hela ordern är fullständig, när en rad är klar eller när produkterna finns tillgängliga. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Prioritet Dokumentets prioritet Prioritet visar hur viktigt (hög, medel, låg) ett dokument är. PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Direktleverans Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Via Leveranssätt Hur order ska levereras Leveranssätt visar hur de beställda produkterna ska levereras, t ex om de ska hämtas eller skickas. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Speditör Metod eller sätt för att leverera produkten Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten. M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Cost Rule Fraktavgiftsregel Metod för att räkna ut fraktavgiften Fraktavgiftsregel är metoden som används för att räkna ut fraktavgiften. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Category Fraktkategori Fraktkategori Fraktkategoirer används för att beräkna frakten för vald speditör. M_FreightCategory_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Amount Fraktbelopp Fraktbelopp Fraktbelopp är belopp för fraktavgift i dokumentets valuta. FreightAmt
numeric
Amount
Invoice Rule Fakturaregel Frekvens och metod för fakturering Fakturaregel definierar hur en affärspartner faktureras och visar frekvens för fakturering. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Discount Printed Skriv ut rabatt Skriv ut rabatt på inköps- och beställningsfakturor Styr om rabatten skrivs ut på dokumentet eller inte. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Konteringsbelopp Konteringsbelopp Visar beloppet för en kontering. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Betalningsregel Regel eller metod för hur betalningen ska ske Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Promotion Code Promotion Code User entered promotion code at sales time If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion PromotionCode
character varying(30)
String
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Totalt Totalsumma av alla dokumentrader Totalen är summan av alla rader i ett dokument TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Slutsumma Slutsumma i dokumentet Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Betalningsschema giltigt Är betalningsschema giltigt Betalningsschema kan ha flera förfallodatum. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Kopiera rader Kopiera rader från annan order null CopyFrom
character(1)
Button
Process Order Bearbeta order null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Order Type Order Type Type of Order: MRP records grouped by source (Sales Order, Purchase Order, Distribution Order, Requisition) null OrderType
character varying(510)
String
Order Source Order Source null null C_OrderSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Kundorderrad

Beskrivning: Kundorderrad


Hjälp Information om respektive orderrad i kundordern.


Fil:Säljorder - Kundorderrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Date Promised Lovat datum Datum för utlovad leverans Utlovat leveransdatum, om sådant finns. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Ordered Orderdatum Orderdatum Orderdatum DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Resource Assignment Resurstilldelning Resurstilldelning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Quantity Antal The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ordered Quantity Beställt antal Beställt antal av produkten Beställt antal är antalet av produkten som har beställts. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Levererat antal Levererat antal Levererat antal är antal av en produkt som har levererats QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
Reserved Quantity Reserverat antal Reserverat antal Antal av en produkt som reserverats för andra beställningar QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Fakturerat antal Fakturerat antal Fakturerat antal är antalet av en produkt som fakturerats QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Shipper Speditör Metod eller sätt för att leverera produkten Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten. M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Pris Price Entered - the price based on the selected UoM The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Pris/enhet Faktiskt pris Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Freight Amount Fraktbelopp Fraktbelopp Fraktbelopp är belopp för fraktavgift i dokumentets valuta. FreightAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount % Rabattsats i % Rabattsats i procent Rabattsats i procent. Discount
numeric
Number
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Radnetto Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Lost Sales Qty Lost Sales Qty Quantity of potential sales When an order is closed and there is a difference between the ordered quantity and the delivered (invoiced) quantity is the Lost Sales Quantity. Note that the Lost Sales Quantity is 0 if you void an order, so close the order if you want to track lost opportunities. [Void = data entry error - Close = the order is finished] QtyLostSales
numeric NOT NULL
Quantity
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Ordermoms

Beskrivning: Ordermoms


Hjälp Ordermoms visar momsbeloppet för en order baserat på inmatade orderrader.


Fil:Säljorder - Ordermoms - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Skattbelopp Skattbelopp på ett dokument Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Skattberäkningsbelopp Bas för att beräkna skattbeloppet Skattberäkningsbeloppet är basen som används för att beräkna skattbeloppet TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Skatt ingår i priset Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

Beskrivning: Order Payment Schedule


Hjälp null


Fil:Säljorder - Payment Schedule - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Betalschema Mall för betalningsschema Information om när delar av betalningarna förfallit till betalning. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Förfallodatum Datum när betalningen förfaller Datum när betalningen förfaller utan avdrag eller rabatter. DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Skuldbelopp Skuldbelopp Hela betalningen som är förfallen till betalning, alltså som ska betalas. DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Rabattdatum Senaste datum för betalningar med rabatt Senaste datum där avdrag med betalningsrabatten tillåts. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Rabattbelopp Beräknat rabattbelopp Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validate Validate Payment Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Giltig Elementet är giltigt/validerat Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: POS Payment

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Säljorder - POS Payment - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tender type Betalsätt Betalsätt Betalsätt är den metod som används för betalningen (kontant, kreditkort, check, överföring). TenderType
character(1)
List
Payment amount Betalningsbelopp Belopp att betala Betalningsbelopp är det belopp denna betalning omfattar. Betalningsbeloppet kan vara till en eller flera fakturor eller en delbetalning för en faktura. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Account Name Kontots namn Namn på kreditkort eller konto Namn på kreditkort eller konto A_Name
character varying(60)
String
Routing No Clearing nr Clearingnummer pekar ut en specifik bank Bankclearingnummer pekar ut en specifik bank. Detta används i elektroniska transaktioner RoutingNo
character varying(20)
String
Check No Checknummer Checknummer Checknummer är numret på checken. CheckNo
character varying(20)
String
Account No Kontonummer Kontonummer Kontonummer som representerar kontot. AccountNo
character varying(20)
String
Micr Micr Kombination av ruttnummer, kontonummer och checknummer Micr numret är en kombination av ruttnummer, kontonummer och checknummer Micr
character varying(20)
String
Post Dated Post Dated null null IsPostDated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Promised Lovat datum Datum för utlovad leverans Utlovat leveransdatum, om sådant finns. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Check Status Check Status null null CheckStatus
character(1)
List
Credit Card Kreditkortstyp Typ av kreditkort (Visa, MC, AmEx) Den nedrullningsbara kombinationsrutan på kreditkort används för att välja vilken kreditkortstyp som används för betalningen. CreditCardType
character(1)
List
Number Nummer Kreditkortsnummer Kreditkortsnummer är numret på kreditkortet, som skrivs utan mellanslag. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Voice authorization code Auktoriseringskod Muntlig auktoriseringskod från kredit kort företag Muntlig auktoriseringskod är koden mottagen från kredit kort företaget VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Deposit Group Deposit Group null null DepositGroup
character varying(20)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.