Manuellt verifikat (Fönster ID-132)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Manuellt verifikat

Beskrivning: Registrera och förändra manuella verifikat

Hjälp: Huvudboksverifikatfönstret ger dig möjlighet att lägga in och ändra manuellt registrerade verifikat.TAB: Översikt

Beskrivning: Översikt av huvudboksverifikat


Hjälp Översiktsfliken definierar kontrollparametrarna för en uppsättning verifikat. En uppsättning kan bestå av flera verifikat. Om kontrollbeloppet inte är noll, jämförs det med totala debetbeloppet. Kontroll-/Debet-/Kredit- beloppet anges i källdokumentets valuta.


Fil:Manuellt verifikat - Översikt - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Journal Batch Verifikationsbunt Verifikationsbunt. Huvudboksjournal bunt är en grupp av journaler som bearbetas i grupp. GL_JournalBatch_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Now Starta process null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255) NOT NULL
String
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1) NOT NULL
List
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Category Huvudbokskategori Huvudbokskategori Huvudbokskategori är en valfri användardefinierad metod för att gruppera journalrader. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Date Dokumentdatum Datum på dokumentet Datum då dokumentet skapas. Detta kan vara samma som bokföringsdatumet. DateDoc
timestamp without time zone
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Period Period Period i kalendern Perioden är ett exklusiv urval av datum i en kalender. C_Period_ID
numeric(10)
Table
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Control Amount Kontrollsumma Om kontrollsumman inte är noll, måste debetbeloppet vara lika med detta kontrollbelopp Om kontrollsumman är noll, sker ingen kontroll. Annars måste debetbeloppet vara lika med detta kontrollbelopp, innan dokumentet processas. ControlAmt
numeric
Amount
Approved Attesteras Visar om dokumentet kräver godkännande Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas. IsApproved
character(1)
Yes-No
Total Debit Total debet Total debet i dokumentets valuta Total debet är totalsumman av debetsidan för en journal eller en samling av journaler i källdokumentets valuta TotalDr
numeric NOT NULL
Amount
Total Credit Total kredit Total kredit i dokumentets valuta Total kredit är totalsumma av kreditsidan i en journal eller en samling av journaler i källans valuta. TotalCr
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Batch Bearbeta grupp null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Copy Details Kopiera detaljer Kopiera journal/rader från annan journalkörning. null CopyFrom
character(1)
Button
TAB: Verifikat

Beskrivning: Huvudboksverifikat


Hjälp Huvudboksverifikatfliken definierar kontrollerande parametrar för ett enskilt huvudboksverifikat. Om kontrollbeloppet är skilt från noll, jämförs det med det totala debetsaldot. Kontroll-/debet-/kreditbeloppen anges i källdokumentets valuta.


Fil:Manuellt verifikat - Verifikat - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Journal Verifikat Verifikat Huvudboksjournal innehåller en grupp av journalrader som beskriver en logisk affärstransaktion. GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Printed Ska skrivas ut Visar om dokumentet/linjen ska skrivas ut eller inte Visar om dokumentet eller linjen ska skrivas ut eller inte. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1)
Yes-No
Process Now Process Now null null Processing
character(1)
Button
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Batch Verifikationsbunt Verifikationsbunt. Huvudboksjournal bunt är en grupp av journaler som bearbetas i grupp. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1) NOT NULL
List
Budget Budget Huvudboksbudget Huvudboksbudget visar en användardefinierad budget. En användardefinierad budget kan användas i rapporter som en jämförelse till de riktiga beloppen. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Category Huvudbokskategori Huvudbokskategori Huvudbokskategori är en valfri användardefinierad metod för att gruppera journalrader. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Date Dokumentdatum Datum på dokumentet Datum då dokumentet skapas. Detta kan vara samma som bokföringsdatumet. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Period Period i kalendern Perioden är ett exklusiv urval av datum i en kalender. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Rate Kurs Valutakurs Valutakursen används till att omvandla en källvaluta till bokföringsvaluta. CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Control Amount Kontrollsumma Om kontrollsumman inte är noll, måste debetbeloppet vara lika med detta kontrollbelopp Om kontrollsumman är noll, sker ingen kontroll. Annars måste debetbeloppet vara lika med detta kontrollbelopp, innan dokumentet processas. ControlAmt
numeric
Amount
Approved Attesteras Visar om dokumentet kräver godkännande Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Debit Total debet Total debet i dokumentets valuta Total debet är totalsumman av debetsidan för en journal eller en samling av journaler i källdokumentets valuta TotalDr
numeric NOT NULL
Amount
Total Credit Total kredit Total kredit i dokumentets valuta Total kredit är totalsumma av kreditsidan i en journal eller en samling av journaler i källans valuta. TotalCr
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Journal Bearbeta kontering null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Rad

Beskrivning: Rad i verifikat


Hjälp Huvudboksverifikatfliken definierar de enskilda debet- och kredittransaktioner som ett verifikat består av.


Fil:Manuellt verifikat - Rad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Verifikat Verifikat Huvudboksjournal innehåller en grupp av journalrader som beskriver en logisk affärstransaktion. GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generated Automatiskt skapad Raden skapas automatiskt Automatiskt skapad innebär att raden skapas automatiskt av ett källdokument. Rader kan också matas in manuellt eller importeras. IsGenerated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Konto Konto Konto Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Försäljningsregion Försäljningsregion Försäljningsregion är ett specifikt område för försäljning. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table
Sub Account Sub Account Sub account for Element Value The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. C_SubAcct_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Location From Platsen från Platsen varorna flyttades från Visar platsen varorna flyttades från. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Search
Location To Platsen till Platsen varorna flyttades till Visar platsen varorna flyttades till. C_LocTo_ID
numeric(10)
Search
User Element 1 User Element 1 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
User Element 2 User Element 2 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Alias List Alias List Valid Account Alias List The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. Alias_ValidCombination_ID
numeric(10)
Table
Rate Kurs Valutakurs Valutakursen används till att omvandla en källvaluta till bokföringsvaluta. CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Combination Kontokombination Giltig kontokombination Kombinationsfältet pekar ut en giltig kombination av element som representerar ett reskontrakonto. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Account
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Inventariegrupp Gruppen tillgången tillhör Tillgångens grupp bestämmer standardkonto. Om en tillgångsgrupp väljs i produktkategori skapas tillgångar (hos mottagaren) när tillgångar levereras. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Source Debit Debet - ursprungsvaluta Debetkällbelopp Debetkällbelopp är beloppet på denna rad i källans valuta. AmtSourceDr
numeric NOT NULL
Amount
Source Credit Kredit - ursprungsvaluta Kreditkällbelopp Kreditkällbelopp är beloppet på denna rad i källans valuta. AmtSourceCr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Debit Bokförd Debet Bokfört debetbelopp Bokfört debetbelopp är transaktionens belopp i bokföringsvalutan. AmtAcctDr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Credit Bokförd Kredit Bokfört kreditbelopp Bokfört kreditbelopp är transaktionens belopp i bokföringsvalutan. AmtAcctCr
numeric NOT NULL
Amount
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric
Amount


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.