Import Inventory Move (Fönster ID-53121)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Import Inventory Move

Beskrivning: This window allow import Inventory Move transaction

Hjälp: nullTAB: Import Inventory Move

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Import Inventory Move - Import Inventory Move - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Inventory Move Lagerförflyttning Förflyttning av varor i lager Lagerförflyttning kan unikt identifiera en grupp av förflyttningsrader. M_Movement_ID
numeric(10)
Search
Move Line Förflyttningsrad Rad i lagerförflyttningsdokument Förflyttningsrad visar en rad i lagerförflyttningsdokumentet för aktuell transaktion. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Org Key Organisationsnyckel Organisationens nyckel null OrgValue
character varying(40)
String
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Date Förflyttningsdatum Datum då en produkt flyttades in till eller ut från lagret Förflyttningsdatum är det datum en produkt flyttades in till eller ut från lagret. Detta är resultatet av en leverans, inleverans eller lagerförflyttning. MovementDate
timestamp without time zone
Date
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(40)
String
Document Type Name Dokumenttypsnamn Namn på dokumenttyp null DocTypeName
character varying(40)
String
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Key Affärspartnernyckel Identifierare till affärspartner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table Direct
ShipperName ShipperName null null ShipperName
character varying(40)
String
Shipper Speditör Metod eller sätt för att leverera produkten Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten. M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Via Leveranssätt Hur order ska levereras Leveranssätt visar hur de beställda produkterna ska levereras, t ex om de ska hämtas eller skickas. DeliveryViaRule
character varying(40)
String
Delivery Rule Leveransregel Definition av när order ska levereras Visar när order ska levereras. T ex om order ska levereras när hela ordern är fullständig, när en rad är klar eller när produkterna finns tillgängliga. DeliveryRule
character varying(40)
String
Priority Prioritet Dokumentets prioritet Prioritet visar hur viktigt (hög, medel, låg) ett dokument är. PriorityRule
character varying(40)
String
Freight Cost Rule Fraktavgiftsregel Metod för att räkna ut fraktavgiften Fraktavgiftsregel är metoden som används för att räkna ut fraktavgiften. FreightCostRule
character varying(40)
String
Project Key Projektid Projektets id/nyckel null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
CampaignValue CampaignValue null null CampaignValue
character varying(40)
String
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Org Key Trans.org.nyckel Transaktionsorganisationens nyckel null OrgTrxValue
character varying(40)
String
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
character varying(10)
String
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
character varying(10)
String
Product Key Produktnyckel Skapa inventeringslista för enbart denna produkt null ProductValue
character varying(40)
String
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Locator Key Lagerplatsnyckel Lagerplatsens nyckel null LocatorValue
character varying(40)
String
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Locator To Key Locator To Key null null LocatorToValue
character varying(40)
String
Locator To Destination/plats Lagerplats som lager flyttas till Destination/plats visar lagerplatsen som lager flyttas till M_LocatorTo_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Movement Quantity Förflyttat antal Antal av en produkt som flyttats Förflyttat antal är antalet av en produkt som flyttats. MovementQty
numeric
Quantity
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Inventory Move Import Inventory Move null null Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.