Import Inventory Move (Vindue ID-53121)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Import Inventory Move

Beskrivelse: This window allow import Inventory Move transaction

Hjælp: nullTAB: Import Inventory Move

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Import Inventory Move - Import Inventory Move - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Inventory Move Lagerbevægelse Bevægelse i lageret Her angives en entydig gruppe bevægelseslinjer. M_Movement_ID
numeric(10)
Search
Move Line Lagerbevægelseslinje Lagerbevægelseslinje Her angives en evt. lagerbevægelseslinje for transaktionen. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import Error Message Importfejlmeddelelser Meddelelser dannet ifm. importprocessen Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Org Key Org Key Key of the Organization null OrgValue
character varying(40)
String
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Date Lagerbevægelsesdato Dato, hvor et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret Her angives den dato, som et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret. Dette er resultatet af en forsendelse, modtagelse eller lagerbevægelse. MovementDate
timestamp without time zone
Date
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(40)
String
Document Type Name Document Type Name Name of the Document Type null DocTypeName
character varying(40)
String
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Key Business Partner Key Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table Direct
ShipperName ShipperName null null ShipperName
character varying(40)
String
Shipper Speditør Metode eller måde til levering af produkter Her angives metoden til levering af produktet M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Via Levering via Hvordan ordren skal leveres Her angives, hvordan produkter skal leveres, f.eks. afhentes eller forsendes. DeliveryViaRule
character varying(40)
String
Delivery Rule Leveringsbetingelse Definerer de tidsmæssige vilkår for levering Her angives, hvornår ordren skal leveres. Skal ordren f.eks. leveres, når hele ordren er opfyldt, når en enkelt linje er opfyldt, eller efterhånden som produkterne er disponible? DeliveryRule
character varying(40)
String
Priority Prioritet Bilagets prioritet Her angives vigtigheden af bilaget (høj, mellem eller lav) PriorityRule
character varying(40)
String
Freight Cost Rule Regler for fragtomkostninger Metode til at beregne fragt Her angives den metode, der skal bruges til at beregne fragtomkostninger. FreightCostRule
character varying(40)
String
Project Key Project Key Key of the Project null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
CampaignValue CampaignValue null null CampaignValue
character varying(40)
String
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Org Key Trx Org Key Key of the Transaction Organization null OrgTrxValue
character varying(40)
String
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
character varying(10)
String
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
character varying(10)
String
Product Key Kun prod.værdi Dan optællingsliste kun over denne produktværdi (brug evt. %) null ProductValue
character varying(40)
String
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Locator Key Locator Key Key of the Warehouse Locator null LocatorValue
character varying(40)
String
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Locator To Key Locator To Key null null LocatorToValue
character varying(40)
String
Locator To Til-lokation Det sted, lageret flyttes til Her angives det sted, hvor lageret flyttes til. M_LocatorTo_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Movement Quantity Lagerbevægelsesantal Antal af et produkt, der blev flyttet Her angives det antal af et produkt, der blev flyttet. MovementQty
numeric
Quantity
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Imported Importeres Er importen behandlet? Her angives, om importen er blevet behandlet. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Inventory Move Import Inventory Move null null Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.