Importera verifikat (Fönster ID-278)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Importera verifikat

Beskrivning: Importera verifikat

Hjälp: Du har möjlighet att kontrollera balansen på givet verifikat innan importen om du väljer "Validera endast" innan importen genomförs. Även obalanserade verifikat importeras dock. Hanteringen av dem bestäms av inställningarna för bearbetningsprocessen.TAB: Huvudbok

Beskrivning: Importera huvudbok


Hjälp En ny journaluppsättning skapas när uppsättningens dokumentnummer skiljer sig från tidigare. En ny journal skapas även när dokumentnummer, kontoplan, valuta, dokumenttyp, huvudbokskategori, konterings- eller bokföringstyp skiljer sig gentemot tidigare.

Observera att det finns tre organisationsfält: Dokumentorganisation är dokumentets ägare och sätts direkt eller genom parameterstandard. Organisationen är en del av bokföringsnyckeln och det är bara det nödvändiga id-numret för giltiga kontokombinationer som specificeras; i annat fall tas detta från dokumentorganisationen. Transaktionsorganisationen är en del av kontokombinationen. Fil:Importera verifikat - Huvudbok - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Import GL Journal Importera verifikat Importera verifikat null I_GLJournal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Journal Batch Verifikationsbunt Verifikationsbunt. Huvudboksjournal bunt är en grupp av journaler som bearbetas i grupp. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Search
Client Key Klientnyckel Identifierare till klientvärde null ClientValue
character varying(40)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Org Dokumentorganisation Dokumentorganisation oberoende av kontoorganisation null AD_OrgDoc_ID
numeric(10)
Table
Batch Document No Buntdokumentnummer Dokumentnummer till bunt null BatchDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Batch Create New Batch If selected a new batch is created Note that the balance check does not check that individual batches are balanced. IsCreateNewBatch
character(1)
Yes-No
Batch Description Buntbeskrivning Beskrivning av bunt null BatchDescription
character varying(255)
String
Journal Verifikat Verifikat Huvudboksjournal innehåller en grupp av journalrader som beskriver en logisk affärstransaktion. GL_Journal_ID
numeric(10)
Search
Journal Document No Dokumentnummer journal Journalens dokumentnummer null JournalDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Journal Create New Journal If selected a new journal within the batch is created Note that the balance check does not check that individual journals are balanced. IsCreateNewJournal
character(1)
Yes-No
Account Schema Name Kontoschemanamn Kontoschemanamn null AcctSchemaName
character varying(60)
String
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1)
List
Budget Budget Huvudboksbudget Huvudboksbudget visar en användardefinierad budget. En användardefinierad budget kan användas i rapporter som en jämförelse till de riktiga beloppen. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Dokumenttypsnamn Namn på dokumenttyp null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Name Kategorinamn Namn på kategori null CategoryName
character varying(60)
String
GL Category Huvudbokskategori Huvudbokskategori Huvudbokskategori är en valfri användardefinierad metod för att gruppera journalrader. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Period Period Period i kalendern Perioden är ett exklusiv urval av datum i en kalender. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
Journal Line Verifikationsrad Huvudboksverifikationsrad Huvudboksjournalrad är en enda transaktion i en journal. GL_JournalLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10)
Integer
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Source Debit Debet - ursprungsvaluta Debetkällbelopp Debetkällbelopp är beloppet på denna rad i källans valuta. AmtSourceDr
numeric
Amount
Source Credit Kredit - ursprungsvaluta Kreditkällbelopp Kreditkällbelopp är beloppet på denna rad i källans valuta. AmtSourceCr
numeric
Amount
ISO Currency Code ISO Valutakod ISO 4217 Valutakod Valutakod visas med tre bokstäver. ISO_Code
character(3)
String
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Key Omvandlingstyp Identifierare till valutaomvandlingskurstyp Identifierare till konverteringen av transaktioner med utländsk valuta. ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Rate Kurs Valutakurs Valutakursen används till att omvandla en källvaluta till bokföringsvaluta. CurrencyRate
numeric
Number
Accounted Debit Bokförd Debet Bokfört debetbelopp Bokfört debetbelopp är transaktionens belopp i bokföringsvalutan. AmtAcctDr
numeric
Amount
Accounted Credit Bokförd Kredit Bokfört kreditbelopp Bokfört kreditbelopp är transaktionens belopp i bokföringsvalutan. AmtAcctCr
numeric
Amount
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric
Quantity
Combination Kontokombination Giltig kontokombination Kombinationsfältet pekar ut en giltig kombination av element som representerar ett reskontrakonto. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Search
Org Key Organisationsnyckel Organisationens nyckel null OrgValue
character varying(40)
String
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Key Kontots sökbegrepp Sökbegrepp till kontoelement null AccountValue
character varying(40)
String
Account Konto Konto Konto Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Key Affärspartnernyckel Identifierare till affärspartner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Key Produktnyckel Skapa inventeringslista för enbart denna produkt null ProductValue
character varying(40)
String
UPC/EAN UPC/EAN streckkod Streckkod (Universal Product Code eller European Article Number) Detta fält innehåller en UPC/EAN streckkod för produkten i en av de följande kod: (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet är en användardefinierad enhet. Denna används till extra streckkodsinformation eller ett eget schema. SKU
character varying(30)
String
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Project Key Projektid Projektets id/nyckel null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Region Försäljningsregion Försäljningsregion Försäljningsregion är ett specifikt område för försäljning. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Org Key Trans.org.nyckel Transaktionsorganisationens nyckel null OrgTrxValue
character varying(40)
String
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Location From Platsen från Platsen varorna flyttades från Visar platsen varorna flyttades från. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Location To Platsen till Platsen varorna flyttades till Visar platsen varorna flyttades till. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Import Journal Importera Journal/verifikat Importera verifikat för huvudbok/Journal/rad Parametrarna är standardvärden för "null" import data, skriver inte över existerande data. Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.