Alla förfrågningar (Fönster ID-232)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Alla förfrågningar

Beskrivning: Visa och hantera alla förfrågningar

Hjälp: Fönstret för förfrågningar används för att visa alla aktuella förfrågningar.TAB: Förfrågan

Beskrivning: Definiera förfrågan


Hjälp Fliken Förfrågan definierar de förfrågningar en affärspartner gjort.


Fil:Alla förfrågningar - Förfrågan - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Due type Due type Status av nästa åtgärd för denna förfrågan Statustyp för förfrågan visar om förfrågan är väntad, försenad eller enligt plan. DueType
character(1) NOT NULL
List
Request Type Ärendetyp Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...) Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Group Marginal belopp null null R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Marginal i procent null null R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Request Inköpsprislista null null R_RequestRelated_ID
numeric(10)
Search
Status Marginal limitpris null null R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Marginal listpris null null R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritet Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en förfrågan är Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en efterfråga är. Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance Marginal standarpris null null PriorityUser
character(1)
List
Summary Sammanfattning Ärendesammanfattning Sammanfattningsfältet tillåter valfri inmatning av en sammanfattning av aktuell förfrågan. Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Confidentiality Inköpslimitpris null null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Invoiced Fakturerad Är fakturerad Visar om det är fakturerat. IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Escalated Eskalerad Denna begäran har eskalerats Innebär att denna begäran prioriterades (fick högre prioritet). IsEscalated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Nästa behandlingdatum Datum då denna förfrågan ska behandlas nästa gång Datum då denna förfrågan planeras att behandlas nästa gång. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Entry Confidentiality Försäljningslimitpris null null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Standard Response Försäljningsprislista null null R_StandardResponse_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Template Brevmall Textmall för att sända brev via posten Textmall för att sända brev via posten. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Result Resultat Resultat av arbetsuppgifter utförd på denna förfrågan Resultat av arbetsuppgifter utförd på denna förfrågan Result
character varying(2000)
Text
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Used Quantity Used Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Product Used Product Used Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Search
Quantity Invoiced Fakturerat antal Fakturerat antal Fakturerat antal är antalet av en produkt som fakturerats QtyInvoiced
numeric
Quantity
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Följesedel Dokument för materialleverans Följesedel pekar ut ett unikt dokument för denna leverans eller godsmottagning. M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA RMA Return Material Authorization A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Request Amount Ärendebelopp Beloppet kopplad till aktuell förfrågan Ärende belopp är beloppet som är kopplat till denna förfrågan. T.ex. garantibelopp eller återbetalningsbelopp RequestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID Post-id Direkt intern postnyckel Post-id är en intern unik nyckel till en post. Record_ID
numeric(10)
Button
Date last action Senaste behandlingdatum Datum då denna förfrågan senast behandlades Datum då denna förfrågan senast behandlades. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Alert Last Alert Date when last alert were sent The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Senaste utfall Utfallet av senaste kontakten/förhandlingen Senaste utfall anger vad utfallet blev efter senaste kontakten/förhandlingen. LastResult
character varying(2000)
String
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Skapad av Användaren som skapade posten Visar namnet på användaren som skapade posten. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Search
Updated Uppdaterad Datum som posten uppdaterades Uppdaterat datum fält innehåller datumet posten uppdaterades Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Uppdaterad av Användare som uppdaterade posten Uppdaterad av fältet innehåller den användares namn som uppdaterade posten UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Start Date Startdatum Det första gällande datumet (inklusive) Startdatumet är det första gällande datumet (inklusive) av ett datum omfång StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
Request Invoice Request Invoice The generated invoice for this request The optionally generated invoice for the request C_InvoiceRequest_ID
numeric(10)
Search
Close Date Close Date Close Date The Start Date indicates the last or final date CloseDate
timestamp without time zone
Date+Time
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Updates

Beskrivning: Request Updates


Hjälp Updates of the Request


Fil:Alla förfrågningar - Updates - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Ärende Ärende från en affärspartner eller en eventuell köpare Ärendeid pekar ut en unik förfrågan från en affärspartner eller en eventuell köpare R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entry Confidentiality Försäljningslimitpris null null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Skapad av Användaren som skapade posten Visar namnet på användaren som skapade posten. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Result Resultat Resultat av arbetsuppgifter utförd på denna förfrågan Resultat av arbetsuppgifter utförd på denna förfrågan Result
character varying(2000)
Memo
Quantity Used Quantity Used Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Quantity Invoiced Fakturerat antal Fakturerat antal Fakturerat antal är antalet av en produkt som fakturerats QtyInvoiced
numeric
Quantity
Product Used Product Used Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
TAB: Åtgärdshistorik

Beskrivning: Åtgärdshistorik


Hjälp Fliken Åtgärdshistorik visar alla åtgärder som har vidtagits kring en förfrågan.


Fil:Alla förfrågningar - Åtgärdshistorik - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Ärende Ärende från en affärspartner eller en eventuell köpare Ärendeid pekar ut en unik förfrågan från en affärspartner eller en eventuell köpare R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Skapad av Användaren som skapade posten Visar namnet på användaren som skapade posten. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Request Type Ärendetyp Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...) Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Group Marginal belopp null null R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Marginal i procent null null R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Marginal limitpris null null R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Marginal listpris null null R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritet Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en förfrågan är Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en efterfråga är. Priority
character(1)
List
User Importance Marginal standarpris null null PriorityUser
character(1)
List
Summary Sammanfattning Ärendesammanfattning Sammanfattningsfältet tillåter valfri inmatning av en sammanfattning av aktuell förfrågan. Summary
character varying(2000)
Text
Confidentiality Inköpslimitpris null null ConfidentialType
character(1)
List
Invoiced Fakturerad Är fakturerad Visar om det är fakturerat. IsInvoiced
character(1)
List
Escalated Eskalerad Denna begäran har eskalerats Innebär att denna begäran prioriterades (fick högre prioritet). IsEscalated
character(1)
List
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1)
List
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Nästa behandlingdatum Datum då denna förfrågan ska behandlas nästa gång Datum då denna förfrågan planeras att behandlas nästa gång. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Följesedel Dokument för materialleverans Följesedel pekar ut ett unikt dokument för denna leverans eller godsmottagning. M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA RMA Return Material Authorization A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos M_RMA_ID
numeric(10)
Table Direct
Null Columns Null Columns Columns with NULL value Null values are used for showing "no change" NullColumns
character varying(255)
String
TAB: Update Notification

Beskrivning: List Recipients for to receive Request Updates


Hjälp null


Fil:Alla förfrågningar - Update Notification - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Ärende Ärende från en affärspartner eller en eventuell köpare Ärendeid pekar ut en unik förfrågan från en affärspartner eller en eventuell köpare R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Update Recipients

Beskrivning: Display Recipients of Request Updates


Hjälp List of Recipients of Request Updates (with reason).
Direct: Sales Rep, User and direct subscribers Indirect: Users with Role, Subscribers of updates for Request Category, Type, Group)


Fil:Alla förfrågningar - Update Recipients - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Request Ärende Ärende från en affärspartner eller en eventuell köpare Ärendeid pekar ut en unik förfrågan från en affärspartner eller en eventuell köpare R_Request_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Request Type Ärendetyp Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...) Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... R_RequestType_ID
numeric
Table Direct
Category Marginal i procent null null R_Category_ID
numeric
Table Direct
Group Marginal belopp null null R_Group_ID
numeric
Table Direct
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.