GL Journal (Okno ID-200005)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: GL Journal

Opis: Enter and change Manual Journal Entries

Pomocy: The GL Journal Window allows you to enter and modify manual journal entriesTAB: Journal

Opis: General Ledger Journal


Pomocy null


Plik:GL Journal - Journal - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Batch Grupa w Księdze Głównej Grupa w Księdze Głównej Grupa w Księdze Głównej wskazuje grupę ksiąg przetwarzanych jako grupa GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character(1) NOT NULL
List
Budget Budżet Budżet Księgi Głównej Budżet Księgi Głównej określa budżet zdefiniowanego użytkownika. Może być to użyte w zapisach jako porównanie do twoich bieżących kwot GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Category Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego, to opcjonalny sposób grupowania księgowań GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Date Data wystawienia dokumentu Data wystawienia dokumentu Data wystawienia dokumentu. Może ale nie musi pokrywać się z datą księgowania. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Okres Okres kalendarzowy Okres wskazuje zakres dat w kalendarzu C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Typ waluty Typ waluty Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Rate Kurs Kurs wymiany waluty Kurs wymiany waluty CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Control Amount Kwota kontrolna Jeśli nie jest 0, kwota po stronie WN dokumentu musi być równa tej kwocie. Jeśli kwota kontrolna wynosi 0, nie odbywa się sprawdzanie. W przeciwnym wypadku obroty po stronie WN muszą się równać kwocie kontrolnej, zanim dokument będzie przetworzony. ControlAmt
numeric
Amount
Approved Potwierdzony Dokumenty wymagają potwierdzenia Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Debit Suma WN Suma WN w walucie dokumentu The Total Debit indicates the total debit amount for a journal or journal batch in the source currency TotalDr
numeric NOT NULL
Amount
Total Credit Suma MA Suma MA w walucie dokumentu The Total Credit indicates the total credit amount for a journal or journal batch in the source currency TotalCr
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Journal Process Journal null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Copy Details Copy Details Copy Journal/Lines from other Journal null CopyFrom
character(1)
Button
Posted Zaksięgowane Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Line

Opis: General Ledger Journal Line


Pomocy The GL Journal Line Tab defines the individual debit and credit transactions that comprise a journal.


Plik:GL Journal - Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Księga główna Księga Główna Księga Główna wskazuje grupę pozycji które reprezentują logiczną transakcję GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generated Utworzone Pozycja utworzona Pozycja dziennika została utworzona z dokumentu źródłowego. Pozycje mogą być wprowadzone ręcznie lub zaimportowane. IsGenerated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Currency Type Typ waluty Typ waluty Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Konto Używane konto Konto używane przez system. Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Region sprzedaży Region sprzedaży Region sprzedaży C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table
Sub Account Sub Account Sub account for Element Value The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. C_SubAcct_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Location From Lokalizacja z Skąd pochodzi produkt Skąd pochodzi produkt C_LocFrom_ID
numeric(10)
Search
Location To Lokalizacja do Dokąd przeniesiono produkt Dokąd przeniesiono produkt C_LocTo_ID
numeric(10)
Search
User Element 1 User Element 1 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
User Element 2 User Element 2 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
Alias List Alias List Valid Account Alias List The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. Alias_ValidCombination_ID
numeric(10)
Table
Rate Kurs Kurs wymiany waluty Kurs wymiany waluty CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Combination Konto Konto księgowe Kombinacja kont, jakie występują w Dzienniku Głównym. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Account
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Grupa aktywa Grupa aktywa Określa domyślne księgowanie. Przy wybraniu grupy aktywa w kategorii produktu, tworzone są aktywa przy ich dostarczaniu. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Source Debit WN źródła WN źródła Wskazuje kwotę WN pozycji w walucie źródłowej. AmtSourceDr
numeric NOT NULL
Amount
Source Credit MA źródła MA źródła Wskazuje kwotę MA pozycji w walucie źródłowej. AmtSourceCr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Debit WN Kwota po stronie WN Kwota obrotu po stronie WN przeliczone na walutę jednostki. AmtAcctDr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Credit MA Kwota po stronie MA Kwota obrotu po stronie MA przeliczone na walutę jednostki. AmtAcctCr
numeric NOT NULL
Amount
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric
Amount


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.