Roll (Fönster ID-111)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Roll

Beskrivning: Underhåll användarroller

Hjälp: Rollfönstret ger dig möjlighet att definiera de olika roller som en användare av systemet kan ha. Rollerna kontrollerar tillgången till fönster, uppgifter, rapporter etc. För en klient är en administratörs och användarroll fördefinierade. Du kan lägga till ytterligare roller för att kontrollera tillgången till specifik funktionalitet eller data. Du kan sedan addera användare till dessa roller.TAB: Roll

Beskrivning: Definiera ansvarsroller


Hjälp Definiera rollen och lägg till de klienter och organisationer som rollen har behörighet för. En användare kan få behörighet för den här rollen och ställa in rollens access till fönster, formulär, processer och uppgifter.
Om rollens användarnivå är manuell, kommer de utdelade rättigheterna inte att uppdateras automatiskt (t. ex. om en roll har ett begränsat antal fönster/processer som den kan komma åt).


Fil:Roll - Roll - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Level Användarnivå Organisation av användarnivå Användarnivån bestämmer om användare av viss roll får åtkomst till information på systemnivå , information på organisationsnivå, information på klient nivå eller information på klient- och organisationsnivå. UserLevel
character(3) NOT NULL
List
Manual Manuellt Processen startas manuellt Innebär att denna process startas enbart manuellt. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Master Role Master Role A master role cannot be assigned to users, it is intended to define access to menu option and documents and inherit to other roles null IsMasterRole
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Approval Amount Attestgräns Attestgränsen för denna roll Attestgräns är beloppet denna roll tillåts att godkänna i dokument. AmtApproval
numeric
Amount
Days Approval Accumulated Days Approval Accumulated The days approval indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. The Days Approval Accumulated field indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. DaysApprovalAccum
numeric(10)
Integer
Approval Amount Accumulated Approval Amount Accumulated The approval amount limit for this role accumulated on a period The Approval Amount field indicates the amount limit this Role has for approval of documents within a period limit. AmtApprovalAccum
numeric
Amount
Approve own Documents Approve own Documents Users with this role can approve their own documents If a user cannot approve their own documents (orders, etc.), it needs to be approved by someone else. IsCanApproveOwnDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
UserDiscount UserDiscount null null UserDiscount
numeric(22,2)
Number
Supervisor Överordnad Överordnad för denna användare vid problemeskalering Överordnad för denna användare vid problemeskalering Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Menu Tree Primärträdmeny null null AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Price Limit Inköpslistpris null null OverwritePriceLimit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Preference Level Purchase_Price_Exists null null PreferenceType
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Underhåll ändringsloggfil Underhåll en loggfil över ändringar En loggfil över ändringar skapas om detta val väljs. IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show Accounting Visa bokföringsinformation Användare med denna roll kan se bokföringsinformation Det går att förhindra åtkomst till all bokföringsinformation. IsShowAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access all Orgs Access all Orgs Access all Organizations (no org access control) of the client When selected, the role has access to all organizations of the client automatically. This also increases performance where you have many organizations. IsAccessAllOrgs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Tree Primärträdorganisation null null AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Use User Org Access Purchase_Price_Order null null IsUseUserOrgAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report Kan skriva ut Användare med denna roll kan skapa rapporter/utskrifter Det går att begränsa möjligheten att skapa rapporter med information från Adempiere. IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export Kan exportera Användare med denna roll kan exportera information Det går att begränsa möjligheten att exportera information från Adempiere. IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Lock Personligt lås Tillåt användare med viss roll att kunna låsa åtkomst till personliga poster Användare med denna roll kan förhindra tillgång/åtkomst för andra till personliga poster. Om en post är låst kan endast användare eller personer som kan läsa personligt låsta poster se posten. IsPersonalLock
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Access Personlig åtkomst Tillåt åtkomst till alla personliga poster Användare med denna roll har tillgång/åtkomst till alla poster som är låsta som personliga. IsPersonalAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Confirm Query Records Confirm Query Records Require Confirmation if more records will be returned by the query (If not defined 500) Enter the number of records the query will return without confirmation to avoid unnecessary system load. If 0, the system default of 500 is used. ConfirmQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Query Records Max Query Records If defined, you cannot query more records as defined - the query criteria needs to be changed to query less records Enter the number of records a user will be able to query to avoid unnecessary system load. If 0, no restrictions are imposed. MaxQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Connection Profile Connection Profile How a Java Client connects to the server(s) Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Account Allow Info Account null null Allow_Info_Account
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Asset Allow Info Asset null null Allow_Info_Asset
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info BPartner Allow Info BPartner null null Allow_Info_BPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CashJournal Allow Info CashJournal null null Allow_Info_CashJournal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info InOut Allow Info InOut null null Allow_Info_InOut
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Invoice Allow Info Invoice null null Allow_Info_Invoice
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Order Allow Info Order null null Allow_Info_Order
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Payment Allow Info Payment null null Allow_Info_Payment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Product Allow Info Product null null Allow_Info_Product
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Resource Allow Info Resource null null Allow_Info_Resource
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Schedule Allow Info Schedule null null Allow_Info_Schedule
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CRP Allow Info CRP null null Allow_Info_CRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info MRP Allow Info MRP null null Allow_Info_MRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Organisationsbehörighet

Beskrivning: Underhåll organisationsbehörighet


Hjälp Lägg in klient samt de organisationer som användaren har behörighet för. Observera att behörighetsinformation cachas och kräver ny inloggning alternativt nollställning av cacheminnet.


Fil:Roll - Organisationsbehörighet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Skrivskyddat Fältet är skrivskyddat Kryssrutan skrivskyddat visar att detta fält bara kan läsas. Det kan inte användas för att uppdatera databasen IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Tilldelade användare

Beskrivning: Rollens användare


Hjälp Fliken visar vilka användare som definierats för denna roll.


Fil:Roll - Tilldelade användare - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Fönsterbehörighet

Beskrivning: Fönsterbehörighet


Hjälp Fliken Fönsterbehörighet anger vilka fönster och viken typ av behörighet som denna roll beviljats.


Fil:Roll - Fönsterbehörighet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Fönster Inmatnings- eller visningsfönster Pekar ut ett unikt fönster i systemet AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Läsa/skriva Fältet kan läsas och uppdateras Läsa/skriva innebär att fältet kan läsas och uppdateras. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Processbehörighet

Beskrivning: Processbehörighet


Hjälp Fliken Processbehörighet anger vilka processer och vilken typ av behörighet den här rollen har beviljats.


Fil:Roll - Processbehörighet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Process Process eller utskrift Processsfältet pekar ut en unik Process eller utskrift i systemet. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Läsa/skriva Fältet kan läsas och uppdateras Läsa/skriva innebär att fältet kan läsas och uppdateras. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Formulärbehörighet

Beskrivning: Formulärbehörighet


Hjälp Fliken Formulärbehörighet anger vilka formulär och vilken typ av behörighet som denna roll beviljats.


Fil:Roll - Formulärbehörighet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Special Form Särskilt fönster Särskilt fönster Särskilt fönsterfält pekar ut ett särskilt fönster i systemet. AD_Form_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Läsa/skriva Fältet kan läsas och uppdateras Läsa/skriva innebär att fältet kan läsas och uppdateras. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Arbetsflödesbehörighet

Beskrivning: Arbetsflödesbehörighet


Hjälp Fliken Arbetsflödesbehörighet anger vilka arbetsflöden och vilken typ av behörighet som denna roll har beviljats.


Fil:Roll - Arbetsflödesbehörighet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Arbetsflöde Arbetsflöde eller en gruppering av uppgifter Pekar ut ett unikt arbetsflöde i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Läsa/skriva Fältet kan läsas och uppdateras Läsa/skriva innebär att fältet kan läsas och uppdateras. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Uppgiftsbehörighet

Beskrivning: Uppgiftsbehörighet


Hjälp Fliken uppgiftsbehörighet anger vilka uppgifter och vilken typ av behörighet rollen beviljats.


Fil:Roll - Uppgiftsbehörighet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
OS Task OS Uppgift Identitet av en uppgift Pekar ut en unik uppgift i systemet. AD_Task_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Läsa/skriva Fältet kan läsas och uppdateras Läsa/skriva innebär att fältet kan läsas och uppdateras. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Document Action Access

Beskrivning: Define access to document type / document action / role combinations.


Hjälp Define access to document type / document action / role combinations.


Fil:Roll - Document Action Access - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Reference List Referenslista Referenslista baserad på tabellen Referenslistan visar en lista av referensvärden från en databastabell. Referenslistan fyller upp listboxar i inmatningsfönster. AD_Ref_List_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Included roles

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Roll - Included roles - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Included Role Included Role null null Included_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.