Provision (Fönster ID-207)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Provision

Beskrivning: Underhåll provisioner och royalties.

Hjälp: Definiera hur och när du vill att provisioner ska beräknas och till vem de ska utbetalas. Provisionsfönstret gör det möjligt för dig att definiera hur provisioner och royalties ska utbetalas. Du kan betala flera provisioner baserat på en order eller faktura (t ex till personen som skapade ordern, till personen som är ansvarig för kunden och personen som är ansvarig för produkten eller produktkategorin).TAB: Provision

Beskrivning: Definiera provisionsregler


Hjälp Definiera när provision skall betalas ut och till vem. För varje period startas provisionsberäkningarna efter det att periodens transaktioner har avslutats eller stängts.


Fil:Provision - Provision - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Commission Provision Provisionsnyckel Provisionsnyckel är en unik markering av en grupp av provisionsregler. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner / Sales Rep Affärspartner / Säljare Identifies a Business Partner (Sales Rep) receiving the Commission The Business Partner should be a vendor and may be a Sales Representative C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calculation Basis Beräkningsgrund Beräkningsgrund för provisionen Beräkningsgrund är grunden till hur provisionen beräknas. DocBasisType
character(1) NOT NULL
List
Frequency Type Frekvenstyp Frekvens för processen Frekvenstyp används för att räkna ut datum för nästa process av händelse. FrequencyType
character(1) NOT NULL
List
Copy Lines Kopiera från Kopiera rader från existerande provision. null CreateFrom
character(1)
Button
List Details Visa detaljer Visa dokumentdetaljer Ett kryss i rutan för Visa detaljer betyder att detaljer för varje dokumentrad kommer att visas. ListDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generate Commission Skapa provision Skapa provision null Processing
character(1)
Button
Date last run Senaste beräkningsdatum Senaste beräkningsdatum för process Datum då processen senast beräknades. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Provisionsrad

Beskrivning: Definiera provisionsberäkningregler


Hjälp Definiera urvalskriterier för att betala provision. Om det inte finns några begränsande parametrar (t. ex. för specifika affärspartners/affärspartnergrupper eller produkter/produktkategorier), kommer alla transaktioner under perioden att användas som underlag för provisionsberäkningen.

Efter det att omvandling gjorts från transaktionsvaluta till provisionsvaluta, gäller följande formel för provisionsberäkning:

(Belopp i provisionsvaluta - Belopp som skall subtraheras) * Beloppsmultiplikator + (Faktisk kvantitet - Kvantitet som skall subtraheras ) * Kvantitetsmultiplikator

Det går att ställa in så att endast positiva belopp (Belopp i provisionsvaluta - Belopp som skall subtraheras) och positiva kvantiteter (Faktisk kvantitet - Kvantitet som skall subtraheras ) används i beräkningarna.Fil:Provision - Provisionsrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Provision Provisionsnyckel Provisionsnyckel är en unik markering av en grupp av provisionsregler. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Commission only specified Orders Provision enbart specificerade order Provision enbart specificerade order eller fakturor där denna försäljare är angiven Försäljare är angiven i order och fakturor. Om denna är vald, inkluderas enbart order och fakturor för denna försäljare i beräkningen av provisionen. CommissionOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organisation Organisatorisk enhet inom en klient En organisation är en del av klienten eller den juridiska enheten. Som exempel kan nämnas butik och avdelning. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Group Affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp är en metod för att definiera standardinställningar som kan användas för dina affärspartners. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Sales Region Försäljningsregion Försäljningsregion Försäljningsregion är ett specifikt område för försäljning. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule Betalningsregel Regel eller metod för hur betalningen ska ske Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. PaymentRule
character varying(1)
List
Subtract Quantity Subtraktionsantal Antalet att ta bort innan provisionen beräknas Subtraktionsantal är antalet att ta bort innan provisionen beräknas QtySubtract
numeric NOT NULL
Number
Multiplier Quantity Multiplikatorantal Värde att multiplicera med antalet för att skapa provisioner Multiplikatorantals fältet är värdet att multiplicera med antalet samlade för denna provisions beräkningsprocess QtyMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Subtract Amount Subtraheringsbelopp Subtraheringsbelopp för att räkna ut provisioner Subtraheringsbelopp är beloppet som ska tas bort från totalbeloppet innan provisioner kan räknas ut. AmtSubtract
numeric NOT NULL
Amount
Multiplier Amount Multiplikatorbelopp Multiplikatorbelopp för att räkna ut provisioner Multiplikatorbeloppet multipliceras med totalbeloppet för att räkna ut provisioner. AmtMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Positive only Enbart positiv Utför aldrig negativ provisionsberäkning Do not generate negative commissions Enbart positiv kryssruta betyder att om resultatet av subtraktionen blir negativ, åsidosätts denna beräkning. Detta innebär att negativ provisionsberäkning aldrig uförs. IsPositiveOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.