Projekt (order) (Fönster ID-286)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Projekt (order)

Beskrivning: Underhåll kundorder som ska genereras från projekt.

Hjälp: Projektfönstret används för att definiera de projekt som ska spåras med hjälp av dokument (kundorder etc)TAB: Projekt (order)

Beskrivning: Underhåll säljorderprojekt och arbetsordrar


Hjälp Projektfliken används för att definiera värde, namn och beskrivning av alla projekt. Fliken definierar även uppföljning av de belopp som allokerats, knutits till och använts i projektet.


Fil:Projekt (order) - Projekt (order) - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Note Anteckningar Valfri (ytterligare) användardefinierad information Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till användardefinierad information till denna post. Note
character varying(2000)
Text
Set Project Type Sätt projekttyp Sätt projekttyp och kopiera faser och aktiviteter för typen serviceprojekt till projektet C_ProjectType_ID
numeric(10)
Button
Standard Phase Standardfas Standardfas av projekttyp Fas av projektet med standardutförandeinformation och standardarbete. C_Phase_ID
numeric(10)
Table Direct
Contract Date Avtalsdatum Planerat giltighetsdatum för detta avtal Avtalsdatum är det datum då detta avtal blir giltigt. Oftast är detta avtalsdatumet. Avtalsdatum används i rapporter och rapportparametrar. DateContract
timestamp without time zone
Date
Finish Date Avslutningsdatum Avslutningsdatum eller planerat avslutningsdatum Datum projektet avslutas eller planeras att avslutas. DateFinish
timestamp without time zone
Date
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
BPartner (Agent) BPartner (Agent) Business Partner (Agent or Sales Rep) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Orderreferens Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder) En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret. POReference
character varying(20)
String
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Version Prislisteversion Identifierar ett unikt exemplar av en prislista Varje prislista kan ha flera versioner. Den vanligaste användningen av fältet är att ange datum för när prislistan är giltig. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Planned Amount Förväntat belopp Det förväntade beloppet för detta projekt eller projekt rad Förväntat belopp är det förväntade beloppet för detta projekt eller projekt rad PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Planned Quantity Förväntat antal Förväntat antal för deta projekt Förväntat antal är det förväntade antalet för detta projekt eller projektrad. PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Planned Margin Förväntad marginal Projektets förväntade marginal i belopp Projektets förväntade marginal belopp är den förväntade marginal belopp för detta projekt eller projekt rad. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Invoice Rule Invoice Rule Invoice Rule for the project The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task ProjInvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Committed Amount Förbundet belopp Förbundet (lagligt) belopp Det förbundna beloppet är oberoende av det planerade beloppet. Det planerade beloppet används för att göra realistiska uppskattningar, som kan vara högre eller lägre än det fastställda beloppet. CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Quantity Förbunden kvantitet Förbunden (laglig) kvantitet Den planerade kvantiteten används för att göra realistiska uppskattningar, som kan vara högre eller lägre än den förbundna kvantiteten. CommittedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Invoiced Amount Fakturerat belopp Det fakturerade beloppet Det fakturerade beloppet. InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Fakturerat antal Den fakturerade kvantiteten null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Project Balance Projektbalans Total projektbalans Projektbalansen är summan av alla fakturor och betalningar relaterade till projektet. ProjectBalanceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Copy Details Kopiera projektdetaljer Kopiera rader/faser/aktiviteter från annat projekt. null CopyFrom
character(1)
Button
Generate Order Skapa order Skapa order från projekt. Processen skapa order skapar ett nytt orderdokument baserat på givet projekt. En prislista måste vara angiven för projektet. När processen startas kommer du att ombes att specificera ett lagerställe där transaktionerna ska bokföras. GenerateTo
character(1)
Button
Close Project Avsluta projekt Avsluta projekt null Processing
character(1)
Button
TAB: Rad

Beskrivning: Definiera projektrader


Hjälp Projektradsfliken används för att definiera raderna (produkter och/eller tjänster) förknippade med projektet. Detta är ett alternativ till projektfaser. Raderna kan användas i stället för att använda en projetktypsmall med projektfaser.


Fil:Projekt (order) - Rad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Phase Projektfas Fas i ett projekt null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Projektarbetsuppgift Reella arbetsuppgifter i en fas i ett projekt Arbetsuppgifter i en fas i ett projekt representerar arbetet som ska utföras. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Förväntat pris Förväntat pris för denna projekt rad Förväntat pris är det förväntade priset för denna projekt rad PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity Förväntat antal Förväntat antal för deta projekt Förväntat antal är det förväntade antalet för detta projekt eller projektrad. PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Hämta pris Hämta pris för projektraden baserat på projektets prislista. null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount Förväntat belopp Det förväntade beloppet för detta projekt eller projekt rad Förväntat belopp är det förväntade beloppet för detta projekt eller projekt rad PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Ska skrivas ut Visar om dokumentet/linjen ska skrivas ut eller inte Visar om dokumentet eller linjen ska skrivas ut eller inte. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin Förväntad marginal Projektets förväntade marginal i belopp Projektets förväntade marginal belopp är den förväntade marginal belopp för detta projekt eller projekt rad. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Förbundet belopp Förbundet (lagligt) belopp Det förbundna beloppet är oberoende av det planerade beloppet. Det planerade beloppet används för att göra realistiska uppskattningar, som kan vara högre eller lägre än det fastställda beloppet. CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Förbunden kvantitet Förbunden (laglig) kvantitet Den planerade kvantiteten används för att göra realistiska uppskattningar, som kan vara högre eller lägre än den förbundna kvantiteten. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Fakturerat belopp Det fakturerade beloppet Det fakturerade beloppet. InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Fakturerat antal Den fakturerade kvantiteten null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Inköpsorder Inköpsorder null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Projektuppgift Projektuppgifter (material, personal) Uppgifter till projektet som startas via "Issue to Project" processen. Det går att utfärda kvitton, tidsuppgifter, utgiftsuppgifter eller uppgifter om lager. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Utfärdanden

Beskrivning: Projektutfärdanden


Hjälp Fliken ger en förteckning över de resurser som utfärdats till projektet i processen "Utfärda till projekt". Inleveranser, tid, utgifter och produkter från lager kan utfärdas.


Fil:Projekt (order) - Utfärdanden - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Project Issue Projektuppgift Projektuppgifter (material, personal) Uppgifter till projektet som startas via "Issue to Project" processen. Det går att utfärda kvitton, tidsuppgifter, utgiftsuppgifter eller uppgifter om lager. C_ProjectIssue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Process Now Starta process null null Processing
character(1)
Yes-No
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Movement Date Förflyttningsdatum Datum då en produkt flyttades in till eller ut från lagret Förflyttningsdatum är det datum en produkt flyttades in till eller ut från lagret. Detta är resultatet av en leverans, inleverans eller lagerförflyttning. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Movement Quantity Förflyttat antal Antal av en produkt som flyttats Förflyttat antal är antalet av en produkt som flyttats. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Shipment/Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Expense Line Utgiftsrad Tid och utgifts rapportrad null S_TimeExpenseLine_ID
numeric(10)
Search
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Redovisning

Beskrivning: Definiera projektredovisning


Hjälp Redovisningsfliken används för att ange vilket tillgångskonto som skall användas när ett projekt är avslutat och relaterade tillgångar realiseras.


Fil:Projekt (order) - Redovisning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Asset Projekttillgång Projekttillgångskonto Projekttillgångskontot utgör det slutgiltiga tillgångkontot i ett kapitalprojekt. PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Pågående arbete Konto för arbete som pågår Pågående arbete är det konto som används för ett projekt till dess att projektet är färdigt. PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.