Inventering (Fönster ID-168)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Inventering

Beskrivning: Registrera inventering

Hjälp: Inventeringsfönstret ger dig möjlighet att skapa inventeringslistor. De registrerade värdena kan sedan bearbetas för att uppdatera det faktiska lagret.TAB: Inventering

Beskrivning: Definiera antal i inventering


Hjälp Fliken Inventering definierar parametrar för manuell inventering och justering av lagersaldo. När listan antal i inventering skapas automatiskt, kommer bara de produkter som faktiskt ligger i lager att inkluderas. Undantaget är om man väljer alternativet "lika med 0" (=0), då poster med "noll tillhanda" skapas för alla produkter som lagras på den aktuella platsen.


Fil:Inventering - Inventering - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Perpetual Inventory Rullande inventering Regler för att generera inventering "Rullande inventering" identifierar den regel som genererade denna inventering. M_PerpetualInv_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Förflyttningsdatum Datum då en produkt flyttades in till eller ut från lagret Förflyttningsdatum är det datum en produkt flyttades in till eller ut från lagret. Detta är resultatet av en leverans, inleverans eller lagerförflyttning. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Inventory Count List Skapa inventeringslista Skapa inventeringslista Raderna på inventeringslistan skapas. Du kan därefter lägga till eller ta bort rader. GenerateList
character(1)
Button
Update Quantity Lagerjustering Lagersaldot uppdateras med aktuellt lagersaldo Lagerjusteringsprocessen uppdaterar bokförd kvantitet med aktuell lagerkvantitet. UpdateQty
character(1)
Button
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Approved Attesteras Visar om dokumentet kräver godkännande Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approval Amount Attestgräns Attestgräns Attestgräns för arbetsflödet ApprovalAmt
numeric
Amount
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Inventory Count Bearbeta lager Bearbeta lager och uppdatera lagersaldo null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Inventeringsrad

Beskrivning: Inventeringsrad


Hjälp Inventeringsraden definierar antalet i lager av respektive produkt.


Fil:Inventering - Inventeringsrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Phys.Inventory Inventeringsparametrar Parametrar för inventering Inventeringsparametrar pekar ut unika parametrar för inventering M_Inventory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10)
Integer
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity count Antal räknade Antalet av en produkt räknade i en inventering Antal räknade är antalet av en produkt räknade i en inventering (kan skilja sig från bokfört antal). QtyCount
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity book Bokfört antal Antalet av en produkt bokförd i systemet Bokfört antal är antalet av en produkt bokförd i systemet (skiljer sig kanske från verkligheten) QtyBook
numeric NOT NULL
Quantity
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Inventory Type Inventeringstyp Typ av inventeringsskillnad Typ av inventeringsskillnad bestämmer vilket konto som ska användas. Det som är förvalt är inventeringsskillnadskontot som är definierat för lager. Det går att välja vilken debitering som helst. Detta medför att det går att beräkna intern användning eller ovanliga inventeringsförluster. InventoryType
character(1) NOT NULL
List
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Attributes

Beskrivning: Product Instance Attribute Material Allocation


Hjälp null


Fil:Inventering - Attributes - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Phys.Inventory Line Inventeringsrad Unik rad i ett inventeringsdokument Inventeringsrad pekar ut en unik rad i ett inventeringsdokument (om sådant finns) för aktuell transaktion M_InventoryLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Movement Quantity Förflyttat antal Antal av en produkt som flyttats Förflyttat antal är antalet av en produkt som flyttats. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.