Asset Disposal (Fönster ID-53049)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Asset Disposal

Beskrivning: Dispose of Assets

Hjälp: The Asset Disposal window allows you to create the necessary GL entries to dispose of an assetTAB: Step1 Select an Asset

Beskrivning: Select Asset for Disposal


Hjälp null


Fil:Asset Disposal - Step1 Select an Asset - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Versionsnummer Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Partinummer Partinummer (alfanumeriskt) Partinummer pekar ut det parti som en produkt tillhör(de). Lot
character varying(255)
String
Serial No Serienummer Produktens serienummer Serienummret används för att spåra en garanti produkt. Används enbart när antalet är ett SerNo
character varying(255)
String
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date Inventariens startanvändningsdatum Datum tillgången började användas Datum tillgången började användas. Detta brukar vara startdatumet för avskrivning. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Garantidatum Datum garanti förfaller Datum garanti förfaller eller tillgänglighet förfaller. GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Inventariegrupp Gruppen tillgången tillhör Tillgångens grupp bestämmer standardkonto. Om en tillgångsgrupp väljs i produktkategori skapas tillgångar (hos mottagaren) när tillgångar levereras. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned Ägd Organisationen äger tillgången Tillgången kanske inte är i besittning av organisationen men organisationen äger tillgången ändå. IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession I besittning Tillgången är i besittning av organisationen Tillgångar som är i besittning av organisationen finns hos organisationen. Tillgångar som inte är i besittning av organisationen kan finnas hos kunden och kanske ägas av organisationen ändå. IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Leveransadress Visar leveransadress (leverera från) för denna affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Kommentar till plats Kompletterande kommentar eller anmärkning angående denna plats null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Avskrivning Tillgången används internt och kommer att skrivas av Tillgången används internt och avskrivning görs. IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated Fullt avskriven Fullt avskriven anläggningstillgång Fullt avskriven anläggningstillgång. IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years Användbarhetstid i år Antal år tillgången är användbar null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Användbarhetstid i månader Antal månader tillgången är användbar null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Livslängd Tillgångs livslängd i relevant enhet (antal gånger, timmar, etc.); innan den är obrukbar Livslängden anger hur länge en tillgång kan nyttjas - i relevant enhet såsom antal gånger, timmar, etc. - innan dess att tillgången är obrukbar. Fältet kan användas för beräkning av värdeminskning. LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units Använt antal För tillfället använda enheter av en viss tillgång/individ null UseUnits
numeric
Integer
Asset Depreciation Date Inventariens avskrivningsdatum Datum avskrivningen skedde sist Datum avskrivningen skedde sist, om tillgången används internt och avskrivs. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Disposed Avyttrad Tillgången är avyttrad Tillgången används inte mer och är avyttrad. IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date Utrangerad datum Datumet tillgången bortskaffades null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Process Now Starta process null null Processing
character(1)
Yes-No
TAB: Step2 Asset Disposal

Beskrivning: Process the Disposal


Hjälp null


Fil:Asset Disposal - Step2 Asset Disposal - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Disposed Reason Code Disposed Reason Code null null A_Disposed_Reason
character varying(10) NOT NULL
List
Disposal Method Disposal Method null null A_Disposed_Method
character varying(10) NOT NULL
List
Disposed Date Disposed Date null null A_Disposed_Date
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Document Date Dokumentdatum Datum på dokumentet Datum då dokumentet skapas. Detta kan vara samma som bokföringsdatumet. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Period Period i kalendern Perioden är ett exklusiv urval av datum i en kalender. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Proceeds Proceeds null null A_Proceeds
numeric
Amount
Asset Trade Asset Trade null null A_Asset_Trade_ID
numeric(10)
Table
A_Asset_Disposal A_Asset_Disposal null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.