Arbetsflöde (Fönster ID-113)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Arbetsflöde

Beskrivning: Underhåll arbetsflöde

Hjälp: Fönstret för arbetsflöde definierar arbetsflöden i systemet, tillgångsnivåer för arbetsflödet samt noder och delsteg inom arbetsflödet:TAB: Arbetsflöde

Beskrivning: Definiera arbetsflöde


Hjälp Arbetsflödefliken definierar systemets arbetsflöden.


Fil:Arbetsflöde - Arbetsflöde - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
text
Text Long
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta Functionality This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Type Workflow Type Type of Worflow The type of workflow determines how the workflow is started. WorkflowType
character(1) NOT NULL
List
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10)
Search
Document Value Logic Document Value Logic Logic to determine Workflow Start - If true, a workflow process is started for the document null DocValueLogic
character varying(2000)
String
Data Access Level Åtkomstnivå för information Åtkomstnivåkrav Visar åtkomstnivåkrav för information för denna post eller Process AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Arbetsflödesansvarig Ansvarig för arbetsflödets utförande Det yttersta ansvaret för ett arbetsflöde har en aktuell användare. Den arbetsflödesansvarige tillåts att definiera vägar för att hitta den aktuelle användaren. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritet Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en förfrågan är Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en efterfråga är. Priority
numeric(10)
Integer
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Giltig till Giltig till detta datum (inklusive) Giltig till datum är det sista datumet i ett datum omfång (inklusive) ValidTo
timestamp without time zone
Date
Publication Status Publiceringsstatus Status på publicering Används för intern dokumentation. PublishStatus
character(1) NOT NULL
List
Version Version Version av tabellens definition Version är versionen av tabellens definition Version
numeric(10) NOT NULL
Integer
Author Upphovsman Upphovsman/skapare av enheten null Author
character varying(20) NOT NULL
String
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Node Startnod Workflow Node, step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Processor Workflow Processor Workflow Processor Server Workflow Processor Server AD_WorkflowProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Unit Varaktighetsenhet Enhet för varaktighet Enhet för att definiera tidslängd för utförande. DurationUnit
character(1)
List
Duration Limit Tidsåtgångstak Förväntad tidsåtgång i aktuell enhet Förväntad tidsåtgång för tidsstudiesyften (t. ex. starta en uppsändningsprocedur) angivet i relevant tidsenhet. Limit
numeric(10)
Integer
Duration Varaktighet Varaktighet i varaktighetsenhet Förväntad tid för utförande. Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Kostnad Kostnadsinformation null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Arbetstid Tid för att utföra ett simulerat arbetsflöde Den tid som krävs för en anställd att utföra den specificerade aktiviteten. WorkingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Waiting Time Väntetid Vänte- eller spilltid i simulerat arbetsflöde. Andel vänte- eller spilltid som går åt i ett givet arbetsflöde. WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Validate Workflow Validate Workflow Validate thet the workflos is correct (limited checking) ValidateWorkflow
character(1)
Button
Valid Giltig Elementet är giltigt/validerat Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Översättning av arbetsflöde

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Arbetsflöde - Översättning av arbetsflöde - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Arbetsflöde Arbetsflöde eller en gruppering av uppgifter Pekar ut ett unikt arbetsflöde i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
text
Text Long
TAB: Behörighet

Beskrivning: Arbetsflödesbehörighet


Hjälp Fliken Arbetsflödesbehörighet anger vilka roller som har behörighet för detta arbetsflöde.


Fil:Arbetsflöde - Behörighet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Arbetsflöde Arbetsflöde eller en gruppering av uppgifter Pekar ut ett unikt arbetsflöde i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Läsa/skriva Fältet kan läsas och uppdateras Läsa/skriva innebär att fältet kan läsas och uppdateras. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Exekvera samtidigt

Beskrivning: Exekvera flera arbetsflödetransaktioner samtidigt


Hjälp Att exekvera flera transaktioner ett i arbetsflöde samtidigt är en valfri möjlighet som innebär att allt arbete kan utföras i en enda transaktion. Om NÅGOT steg (någon nodaktivitet) misslyckas, kommer dock hela arbetsmängden att "åka" tillbaka.


Fil:Arbetsflöde - Exekvera samtidigt - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Workflow Block Parti av arbetsflöde Parti av arbetsflöde Ett arbetsflödesparti är valfritt och tillåter allt arbete att utföras i endast en transaktion. Om ett steg (nodaktivitet) går fel, rullas allt arbete tillbaka. AD_WF_Block_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Arbetsflöde Arbetsflöde eller en gruppering av uppgifter Pekar ut ett unikt arbetsflöde i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Nod

Beskrivning: Definiera noder i arbetsflöde


Hjälp Nodfliken definierar alla noder, aktiviteter och steg i arbetsflödet.
Åtgärds- (aktivitets)typen styr exekveringen:


Fil:Arbetsflöde - Nod - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Arbetsflöde Arbetsflöde eller en gruppering av uppgifter Pekar ut ett unikt arbetsflöde i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
text
Text Long
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Underhålls centralt Information underhålls i systemelementtabell Kryssruta underhålls centralt styr om namn, beskrivning och hjälp underhålls centralt i systemelementtabell eller i fönstertabell eller inte alls. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Arbetsflödesansvarig Ansvarig för arbetsflödets utförande Det yttersta ansvaret för ett arbetsflöde har en aktuell användare. Den arbetsflödesansvarige tillåts att definiera vägar för att hitta den aktuelle användaren. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritet Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en förfrågan är Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en efterfråga är. Priority
numeric(10)
Integer
Start Mode Startläge Startläge för en aktivitet i ett arbetsflöde Beskriver hur en aktivitet i ett arbetsflöde startas. Automatiska startas av systemet, medan manuella endast startas av användaren. StartMode
character(1)
List
Finish Mode Slutläge Slutläge A för aktivitet i arbetsflöde Visar hur systemet arbetade i slutet av en aktivitet. "Automatisk" betyder återgång när applikationen inte längre har kontrollen - "Manuell" att användaren explicit måste avsluta aktiviteten. FinishMode
character(1)
List
Join Element Sammanfoga element Semantik för multipla inkommande övergångar Semantik för multipla inkommande övergångar för en nod/aktivitet. AND sammanfogar alla samstämmiga trådar - XOR tar bara en (1) enstaka tråd (ingen synkronisering). JoinElement
character(1) NOT NULL
List
Split Element Dela element Separator för flera pågående transaktioner Semantik för flera utgående transaktioner för en nod/aktivitet. AND representerar flera samtidiga sammanhängande delar - XOR representerar den första delen med eget överföringsvillkor. SplitElement
character(1) NOT NULL
List
Action Aktivitet Visar en aktivitet som ska göras En lista över vad ska göras för denna meny. Action
character(1) NOT NULL
List
Image Bild Systembild null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Fönster Inmatnings- eller visningsfönster Pekar ut ett unikt fönster i systemet AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form Särskilt fönster Särskilt fönster Särskilt fönsterfält pekar ut ett särskilt fönster i systemet. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Egenskapsnamn Namn på egenskapen Egenskapsnamn, nyckel till egenskapen AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Egenskapsvärde Egenskapsvärde, värde för egenskapen null AttributeValue
character varying(60)
String
EMail Recipient EMail Recipient Recipient of the EMail null EMailRecipient
character(1)
List
EMail Address E-post E-postadress E-postadress till denna användare. E-postadressen används för att få tillgång till funktioner via webben. EMail
character varying(60)
String
Mail Template Brevmall Textmall för att sända brev via posten Textmall för att sända brev via posten. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Limit Tidsåtgångstak Förväntad tidsåtgång i aktuell enhet Förväntad tidsåtgång för tidsstudiesyften (t. ex. starta en uppsändningsprocedur) angivet i relevant tidsenhet. Limit
numeric(10) NOT NULL
Integer
OS Task OS Uppgift Identitet av en uppgift Pekar ut en unik uppgift i systemet. AD_Task_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Arbetsflöde Arbetsflöde eller uppgifter Arbetsflödesfältet pekar ut ett unikt arbetsflöde. Ett arbetsflöde är en gruppering av gemensamma uppgifter i en specifik sekvens som kanske kräver godkännande. Workflow_ID
numeric(10)
Table
Subflow Execution Genomförande av delarbetsflöde Hur ska ett delarbetsflöde genomföras. null SubflowExecution
character(1)
List
Process Process Process eller utskrift Processsfältet pekar ut en unik Process eller utskrift i systemet. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Block Workflow Block Workflow Transaction Execution Block A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. AD_WF_Block_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Action Åtgärd Dokumentets förväntade status Dokumentets status visas i dokumentets statusfält. Alla val finns i ett popup-fönster. DocAction
character(2)
List
Wait Time Wait Time Time in minutes to wait (sleep) Time in minutes to be suspended (sleep) WaitTime
numeric(10)
Integer
Dynamic Priority Unit Dynamic Priority Unit Change of priority when Activity is suspended waiting for user Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes DynPriorityUnit
character(1)
List
Dynamic Priority Change Dynamic Priority Change Change of priority when Activity is suspended waiting for user Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes DynPriorityChange
numeric
Number
Duration Varaktighet Varaktighet i varaktighetsenhet Förväntad tid för utförande. Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Kostnad Kostnadsinformation null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Arbetstid Tid för att utföra ett simulerat arbetsflöde Den tid som krävs för en anställd att utföra den specificerade aktiviteten. WorkingTime
numeric(10)
Integer
Waiting Time Väntetid Vänte- eller spilltid i simulerat arbetsflöde. Andel vänte- eller spilltid som går åt i ett givet arbetsflöde. WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Parameter

Beskrivning: Parameter i arbetsflödenod


Hjälp Parameter för exekvering av nod i arbetsflöde.


Fil:Arbetsflöde - Parameter - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Workflow Node Parameter Nodparameter Parameter för nod i arbetsflödet som utförs. Parameter för nod i arbetsflödet som utförs. AD_WF_Node_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Nod Arbetsflödesnod, steg eller process Arbetsflödesnod, pekar ut ett unikt steg eller process i arbetsflödet. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Parameter Processsparameter null null AD_Process_Para_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Egenskapsnamn Namn på egenskapen Egenskapsnamn, nyckel till egenskapen AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Egenskapsvärde Egenskapsvärde, värde för egenskapen null AttributeValue
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Nodöversättning

Beskrivning: Nodöversättning


Hjälp null


Fil:Arbetsflöde - Nodöversättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Nod Arbetsflödesnod, steg eller process Arbetsflödesnod, pekar ut ett unikt steg eller process i arbetsflödet. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
text
Text Long
TAB: Följande noder

Beskrivning: Följande noder


Hjälp Fliken Följande noder definierar ordningen mellan noder och steg i ett arbetsflöde.


Fil:Arbetsflöde - Följande noder - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Nod Arbetsflödesnod, steg eller process Arbetsflödesnod, pekar ut ett unikt steg eller process i arbetsflödet. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Nästa nod Nästa nod i arbetsflöde Pekar ut nästa nod eller uppgift i ett arbetsflöde. AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Std User Workflow Standard Manual User Approval Workflow If selected, only documents with an open status (drafted, in progress, approved, rejected, invalid) and standard user actions (prepare, complete, approve, reject) are allowed to continue. Use this to prevent having to define details on how automatic processes (unlock, invalidate, post, re-activate) and when the document is closed for normal user action (completed, waiting, closed, voided, reversed). IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transition Code Överföringskod Kod resulterar i TRUE or FALSE Överföringen lyckades om koden visar TRUE eller är tom TransitionCode
character varying(2000)
Text
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Föregående noder

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Arbetsflöde - Föregående noder - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Nod Arbetsflödesnod, steg eller process Arbetsflödesnod, pekar ut ett unikt steg eller process i arbetsflödet. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Nästa nod Nästa nod i arbetsflöde Pekar ut nästa nod eller uppgift i ett arbetsflöde. AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Transition Code Överföringskod Kod resulterar i TRUE or FALSE Överföringen lyckades om koden visar TRUE eller är tom TransitionCode
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Std User Workflow Standard Manual User Approval Workflow If selected, only documents with an open status (drafted, in progress, approved, rejected, invalid) and standard user actions (prepare, complete, approve, reject) are allowed to continue. Use this to prevent having to define details on how automatic processes (unlock, invalidate, post, re-activate) and when the document is closed for normal user action (completed, waiting, closed, voided, reversed). IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Condition

Beskrivning: Workflow Node Transition Condition


Hjälp Optional restriction of transition of one node to the next


Fil:Arbetsflöde - Condition - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Transition Condition Transition Condition Workflow Node Transition Condition Optional restriction of transition of one node to the next AD_WF_NextCondition_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
And/Or Och/eller Logisk beräkning: OCH eller ELLER null AndOr
character(1) NOT NULL
List
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Operation Funktion null null Operation
character(2) NOT NULL
List
Value Värde Condition Value null Value
character varying(40) NOT NULL
String
Value To Värde till Värde till null Value2
character varying(40)
String
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.