Улога (прозор ID-111)

Извор: iDempiere srпрозор: Улога

опис: Одржавање корисничких права

помоћ: The Role Window allows you to define the different roles that users of this system will have. Roles control access to windows, tasks, reports, etc. For a client an Administrator and User role are predefined. You may add additional roles to control access for specific functionality or data. Можете доделити кориснике улози. Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.TAB: Улога

опис: Define responsibility roles


помоћ Define the role and add the client and organizations the role has access to. You can give users access to this role and modify the access of this role to windows, forms, processes and reports as well as tasks.
If the Role User Level is Manual, the assigned acces rights are not automatically updated (e.g. if a role has a restricted number of Windows/Processes it can access). You need to add organizational access unless the role has access to all organizations. The SuperUser and the user creating a new role are assigned to the role automatically.
If you select an Organization Tree, the user has access to the leaves of summary organizations. Note: You cannot change the System Administrator role.


Датотека:Улога - Улога - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Level Кориснички ниво System Client Organization The User Level field determines if users of this Role will have access to System level data, Organization level data, Client level data or Client and Organization level data. UserLevel
character(3) NOT NULL
List
Manual Ручно This is a manual process The Manual check box indicates if the process will done manually. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Master Role Master Role A master role cannot be assigned to users, it is intended to define access to menu option and documents and inherit to other roles null IsMasterRole
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Валута The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Approval Amount Износ одобрења The approval amount limit for this role The Approval Amount field indicates the amount limit this Role has for approval of documents. AmtApproval
numeric
Amount
Days Approval Accumulated Days Approval Accumulated The days approval indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. The Days Approval Accumulated field indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. DaysApprovalAccum
numeric(10)
Integer
Approval Amount Accumulated Approval Amount Accumulated The approval amount limit for this role accumulated on a period The Approval Amount field indicates the amount limit this Role has for approval of documents within a period limit. AmtApprovalAccum
numeric
Amount
Approve own Documents Одобри властите документе Users with this role can approve their own documents If a user cannot approve their own documents (orders, etc.), it needs to be approved by someone else. IsCanApproveOwnDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
UserDiscount UserDiscount null null UserDiscount
numeric(22,2)
Number
Supervisor Супервизор Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Menu Tree Стабло менија Tree of the menu Menu access tree AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Price Limit Overwrite Price Limit Overwrite Price Limit if the Price List enforces the Price Limit The Price List allows to enforce the Price Limit. If set, a user with this role can overwrite the price limit (i.e. enter any price). OverwritePriceLimit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Preference Level Степен преференција Determines what preferences the user can set Preferences allow you to define default values. If set to None, you cannot set any preference nor value preference. Only if set to Client, you can see the Record Info Change Log. PreferenceType
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Maintain Change Log Maintain a log of changes If selected, a log of all changes is maintained. IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show Accounting Прикажи рачуноводство Users with this role can see accounting information This allows to prevent access to any accounting information. IsShowAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access all Orgs Приступ свим организацијама Access all Organizations (no org access control) of the client When selected, the role has access to all organizations of the client automatically. This also increases performance where you have many organizations. IsAccessAllOrgs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Tree Стабло организације Tree to determine organizational hierarchy Trees are used for (finanial) reporting and security access (via role) AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Use User Org Access Use User Org Access Use Org Access defined by user instead of Role Org Access You can define the access to Organization either by Role or by User. You would select this, if you have many organizations. IsUseUserOrgAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report Може извештаје Users with this role can create reports You can restrict the ability to report on data. IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export Може да извезе Users with this role can export data You can restrict the ability to export data from Adempiere. IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Lock Лично закључавање Allow users with role to lock access to personal records If enabled, the user with the role can prevent access of others to personal records. If a record is locked, only the user or people who can read personal locked records can see the record. IsPersonalLock
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Access Лични приступ Allow access to all personal records Users of this role have access to all records locked as personal. IsPersonalAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Confirm Query Records Потврди упит слогова Require Confirmation if more records will be returned by the query (If not defined 500) Enter the numer of records the query wil return without confirmation to avoid unnecessary system load. If 0, the system default of 500 is used. ConfirmQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Query Records Max Query Records If defined, you cannot query more records as defined - the query criteria needs to be changed to query less records Enter the numer of records a user will be able to query to avoid unnecessary system load. If 0, no restrictions are imposed. MaxQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Connection Profile Connection Profile How a Java Client connects to the server(s) Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Account Дозволи информације рачуна null null Allow_Info_Account
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Asset Дозволи информације активе null null Allow_Info_Asset
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info BPartner Дозволи информације пословног партнера null null Allow_Info_BPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CashJournal Allow Info CashJournal null null Allow_Info_CashJournal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info InOut Дозволи информације улаз-излаз null null Allow_Info_InOut
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Invoice Дозволи информације фактуре null null Allow_Info_Invoice
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Order Дозволи информације налога null null Allow_Info_Order
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Payment Дозволи информације плаћања null null Allow_Info_Payment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Product Дозволи информације производа null null Allow_Info_Product
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Resource Дозволи информације ресурса null null Allow_Info_Resource
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Schedule Дозволи информације календара null null Allow_Info_Schedule
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CRP Allow Info CRP null null Allow_Info_CRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info MRP Allow Info MRP null null Allow_Info_MRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Org Access

опис: Maintain Role Org Access


помоћ Add the client and organizations the user has access to. Entries here are ignored, if User Org Access is selected or the role has access to all roles.
Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.


Датотека:Улога - Org Access - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Само читање Field is read only The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: User Assignment

опис: Users with this Role


помоћ The User Assignment Tab displays Users who have been defined for this Role.


Датотека:Улога - User Assignment - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact Корисник/контакт User within the system - Internal or Business Partner Contact The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Window Access

опис: Window Access


помоћ The Window Access Tab defines the Windows and type of access that this Role is granted.


Датотека:Улога - Window Access - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Прозор Data entry or display window The Window field identifies a unique Window in the system. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Читање-писање Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Process Access

опис: Process Access


помоћ The Process Access Tab defines the Processes and type of access that this Role is granted.


Датотека:Улога - Process Access - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Процес Process or Report The Process field identifies a unique Process or Report in the system. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Читање-писање Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Form Access

опис: Form Access


помоћ The Form Access Tab defines the Forms and type of access that this Role is granted.


Датотека:Улога - Form Access - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Special Form Посебан образац Посебан образац The Special Form field identifies a unique Special Form in the system. AD_Form_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Читање-писање Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Workflow Access

опис: Workflow Access


помоћ The Workflow Access Tab defines the Workflows and type of access that this Role is granted.


Датотека:Улога - Workflow Access - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Радни ток Workflow or combination of tasks The Workflow field identifies a unique Workflow in the system. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Читање-писање Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Task Access

опис: Task Access


помоћ The Task Access Tab defines the Task and type of access that this Role is granted.


Датотека:Улога - Task Access - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
OS Task ОС Задатак Operation System Task The Task field identifies a Operation System Task in the system. AD_Task_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Читање-писање Field is read / write The Read Write indicates that this field may be read and updated. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Document Action Access

опис: Define access to document type / document action / role combinations.


помоћ Define access to document type / document action / role combinations.


Датотека:Улога - Document Action Access - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Тип документа Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Reference List Листа референци Reference List based on Table The Reference List field indicates a list of reference values from a database tables. Reference lists populate drop down list boxes in data entry screens AD_Ref_List_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Included roles

опис: null


помоћ null


Датотека:Улога - Included roles - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име име опис помоћ Спецификације
Sequence Секвенца Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Улога Responsibility Role The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Included Role Included Role null null Included_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.