Przyjęcia dostawy (Okno ID-184)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Przyjęcia dostawy

Opis: Przyjęcia dostawy

Pomocy: Okresla przyjęcie produktu lub materiałów od dostawcy. Dostawa może być wprowadzona ręcznie lub utworzona na podstawie zamówienia własnego lub faktury dostawcy.TAB: Material Receipt

Opis: Enter Receipts and Vendor Returns


Pomocy The Shipments Tab allows you to generate, maintain, enter and process Shipments from a Vendor or Returns to a Vendor.


Plik:Przyjęcia dostawy - Material Receipt - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Zamówienie własne Zamówienie własne Numer identyfikacyjny zamówienia własnego jest pojedynczym identyfikatorem zamówień. Jest kontrolowany przez licznik dokumentów dla danego typu dokumentów. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Data zamównienia Data zamówienia Data zamówienia DateOrdered
timestamp without time zone
Date
RMA Zwrot materiałów Zwrot materiałów Zwrot materiałów może być uzyskany przez zaakceptowanie zwrotu i przez tworzenie memoriałów kredytowych. M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Nr obcy zamówienia Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta). POReference
character varying(20)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Movement Date Data wydania/przyjęcia produktu Data wydania/przyjęcia produktu Data wydania/przyjęcia produktu. Jest to wynik przewozu, dostarczenia lub przesunięć inwentarza. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Pierwszeństwo Pierwszeństwo dokumentu Ważność dokumentu (wysoka, umiarkowana, niska). PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Delivery Via Dostawa przez W jaki sposób dostwa znajdzie się u klienta Wskazuje w jakis sposób dostawa znajedzie się u klienta. Np może zostać odberana lub dostarczona przez nas DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Przewoźnik Sposób dostawy produktu Przewoźnik wskazuje sposób dostarczenia produktu M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Klient Agent firmy Odbiorca w dokumencie. Każdyt reprezentant handlowy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Zasady dosaw Terminowość dostaw Terminowość dostaw. Na przykład, określa czy zamówienie powinno być dostarczone, kiedy wypełniono całe zamówienie, kiedy wypełniono pozycję lub gdy produkt stanie się dostępny. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Cost Rule Sposób opłacenia za fracht Sposób opłacenia za fracht Wskazuje metodę używaną przy pobieraniu opłaty za fracht. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Amount Opłata za fracht Opłata za fracht Opłata za fracht wskazuje kwotę pobraną za fracht w dokumencie waluty FreightAmt
numeric
Amount
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Opłata Opłata Kwota dodatkowej opłaty. ChargeAmt
numeric
Amount
Drop Shipment Od producenta Dostawa bezpośrednio od producenta Dostawa bezpośrednio od producenta IsDropShip
character(1)
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Create lines from Twórz z Process which will generate a new document based on an existing document The Create From process will create a new document based on information in an exisiting document selected by the user CreateFrom
character(1)
Button
Generate Invoice from Receipt Generate Invoice from Receipt Create and process Invoice from this receipt. The receipt should be correct and completed. Generate Invoice from Receipt will create an invoice based on the selected receipt and match the invoice to that receipt. GenerateTo
character(1)
Button
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
Movement Type Typ przesunięcia Sposób przesunięcia inwentarza Typ przeniesienia inwentarza (do, z, do produkcji). MovementType
character(2) NOT NULL
List
Create Confirmation Create Confirmation null null CreateConfirm
character(1)
Button
In Transit W drodze W drodze Przewóz materiałów w drodze - na statku, jeszcze nie otrzymano. Transakcja ukończona, ale nie zatwierdzona. IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date received Data otrzymania Data otrzymania produktu Data otrzymania produktu DateReceived
timestamp without time zone
Date
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Shipment Przetwarzaj dostawę Process Shipment (Update Inventory) Process Shipment will move products out of inventory and mark line items as shipped. DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Zaksięgowane Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Receipt Line

Opis: Shipment Line


Pomocy The Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment.


Plik:Przyjęcia dostawy - Receipt Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Pozycja zamówienia Pozycja zamówienia Identyfikuje pozycję w zamówieniu C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Locator Lokalizator Lokalizator magazynu Numer identyfikacyjny lokalizatora to miejsce, gdzie w magazynie przechowywany jest produkt. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Quantity Quantity The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Quantity Przesuwana ilość Ilość przesuniętego produktu Ilość przesuniętego produktu MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Picked Quantity Wskazana ilość null null PickedQty
numeric
Quantity
Target Quantity Docelowa ilość Docelowa ilość Ilość, jaka powinna być otrzymana. TargetQty
numeric
Quantity
Confirmed Quantity Potwierdzona ilość Potwierdzenie otrzymanej ilości Potwierdzenie otrzymanej ilości ConfirmedQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Ilość odrzucona Ilość produktu odrzucona ze względu na problemy z jakością null ScrappedQty
numeric
Quantity
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Faza projektu Faza projektu null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Zadanie projektu Bieżące zadanie projektu w fazie Zadanie projektu w fazie projektu świadczy o bieżącej pracy. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
TAB: Confirmations

Opis: Optional Confirmations of Receipt Lines


Pomocy The quantities are in the storage Unit of Measure!


Plik:Przyjęcia dostawy - Confirmations - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Ship/Receipt Confirmation Potwierdzenie przewozu/paragon Potwiedzenie o przewozie materiałów statkiem Potwierdzenie przewozu lub paragon M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Line Pozycja potwierdzenia przewozu/paragonu Pozycja potwierdzenia o przewozie materiału lub paragon Szczegóły potwierdzenia M_InOutLineConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Target Quantity Docelowa ilość Docelowa ilość Ilość, jaka powinna być otrzymana. TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity Potwierdzona ilość Potwierdzenie otrzymanej ilości Potwierdzenie otrzymanej ilości ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference Różnica Różnice w ilości null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Ilość odrzucona Ilość produktu odrzucona ze względu na problemy z jakością null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
TAB: Matched POs

Opis: Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line


Pomocy null


Plik:Przyjęcia dostawy - Matched POs - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Data transakcji Data transakcji Data transakcji DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Pozycja zamówienia Pozycja zamówienia Identyfikuje pozycję w zamówieniu C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Line Pozycja faktury Pozycja faktury Pozycja faktury C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Matched Invoices

Opis: Invoice Lines matched to this Material Receipt Line


Pomocy null


Plik:Przyjęcia dostawy - Matched Invoices - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Data transakcji Data transakcji Data transakcji DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Invoice Line Pozycja faktury Pozycja faktury Pozycja faktury C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.