Είδος Οντότητας (παράθυρο ID-381)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Είδος Οντότητας

περιγραφή: Διαχείριση Ειδών Οντότητας

Βοήθεια: Το Είδος Οντότητας προσδιορίζει την ιδιοκτησία των εγγραφών στο Λεξικό Εφαρμογής (Application Dictionary). Οι Τύποι "Λεξικό" και "ADempiere" δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται από το ADempiere (δηλαδή όλες οι αλλαγές διαγράφονται κατά την μετάπτωση)TAB: Entity Type

περιγραφή: System Entity Type


Βοήθεια The entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition).


Αρχείο:Είδος Οντότητας - Entity Type - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Version Version Version of the table definition The Version indicates the version of this table definition. Version
character varying(20)
String
Classpath Classpath Extension Classpath If your appplication requires additional jar files, enter them here. The jar files must be located in the $ADEMPIERE_HOME/lib directory. Classpath
character varying(255)
String
ModelPackage ModelPackage Java Package of the model classes By default, the Java model classes for extensions are in the compiere.model package. If you provide a jar file in the classpath, you can define here your specific model package. The model classes are used to save/modify/delete entries and as well as in Workflow. Refer to the Compiere naming convention to make sure that your class is used rather then the base classes. ModelPackage
character varying(255)
String
Register Extension Register Extension Register your extension with Adempiere You can register the four character extension with Adempiere. This makes sure that your extension can be automatically distributed and implemented. You will also be able to certify extensions. Contact Adempiere for details. Processing
character(1)
Button
TAB: System Modifin

περιγραφή: System Modification or Extension


Βοήθεια Description of the System modification or extension


Αρχείο:Είδος Οντότητας - System Modifin - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entity Type Entity Type Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Version Version Version of the table definition The Version indicates the version of this table definition. Version
character varying(20)
String


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.