Material Receipt (Vindue ID-184)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Material Receipt

Beskrivelse: Vendor Shipments (Receipts)

Hjælp: The Vendor Shipment Window defines the receipt of product or material from a Vendor. The Shipment may be manually entered or may be generated from a Purchase Order or Vendor Invoice.TAB: Materiale modtag.

Beskrivelse: Angiv modtagelser og returvarer til en leverandør


Hjælp Her kan du danne, definere, indtaste og behandle forsendelser fra en leverandør eller returvarer til leverandør.


Fil:Material Receipt - Materiale modtag. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Rekvisition Rekvisition Rekvisition-ID er en entydig markør til en rekvisition. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Bestilt den Dato på ordren Angiver den dato, hvor varen blev bestilt. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
RMA RMA Return Material Authorization A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Ordrereference Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren. Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde). POReference
character varying(20)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Movement Date Lagerbevægelsesdato Dato, hvor et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret Her angives den dato, som et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret. Dette er resultatet af en forsendelse, modtagelse eller lagerbevægelse. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Prioritet Bilagets prioritet Her angives vigtigheden af bilaget (høj, mellem eller lav) PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Delivery Via Levering via Hvordan ordren skal leveres Her angives, hvordan produkter skal leveres, f.eks. afhentes eller forsendes. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Speditør Metode eller måde til levering af produkter Her angives metoden til levering af produktet M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Indkøber Indkøber/virksomhedsagent Indkøbsagent i bilaget SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Leveringsbetingelse Definerer de tidsmæssige vilkår for levering Her angives, hvornår ordren skal leveres. Skal ordren f.eks. leveres, når hele ordren er opfyldt, når en enkelt linje er opfyldt, eller efterhånden som produkterne er disponible? DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Cost Rule Regler for fragtomkostninger Metode til at beregne fragt Her angives den metode, der skal bruges til at beregne fragtomkostninger. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Amount Fragtbeløb Fragtbeløb Her angives det opkrævede beløb for fragt i bilagets valuta. FreightAmt
numeric
Amount
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Gebyrbeløb Gebyrbeløb Her angives beløbet for et ekstragebyr. ChargeAmt
numeric
Amount
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1)
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Create lines from Opret fra Proces, som opretter et nyt bilag ud fra et eksisterende bilag Her oprettes et nyt bilag ud fra oplysninger i et eksisterende bilag, som brugeren vælger. CreateFrom
character(1)
Button
Generate Invoice from Receipt Dan faktura fra kvittering Opret og kør faktura ud fra denne kvittering. Kvitteringen skal være gyldig og korrekt udfyldt. Her oprettes en faktura ud fra den valgte kvittering, og fakturaen kombineres med denne kvittering. GenerateTo
character(1)
Button
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Movement Type Lagerbevægelsestype Metode til flytning i lager Her angives bevægelsestype (ind, ud, produktion osv.). MovementType
character(2) NOT NULL
List
Create Confirmation Create Confirmation Create Confirmations for the Document The confirmations generated need to be processed (confirmed) before you can process this document CreateConfirm
character(1)
Button
In Transit In Transit Movement is in transit Material Movement is in transit - shipped, but not received.

The transaction is completed, if confirmed.

IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date received Modtaget den Dato, da et produkt blev modtaget Her angives den dato, hvor produktet blev modtaget. DateReceived
timestamp without time zone
Date
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Shipment Kør forsendelse Kør forsendelse (opdater lager) Her flyttes produkter ud af lageret, og varelinjer markeres som afsendt. DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Bogført Bogføringsstatus Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Modtag. linje

Beskrivelse: Forsend. linje


Hjælp Fanen definerer de enkelte varer i forsendelsen.


Fil:Material Receipt - Modtag. linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Forsendelse/modtagelse Forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen. M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Rekvisitionslinje Rekvisitionslinje Rekvisitionslinjen er en entydig markør til en linje i en ordre. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Quantity Quantity The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Quantity Lagerbevægelsesantal Antal af et produkt, der blev flyttet Her angives det antal af et produkt, der blev flyttet. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Picked Quantity Picked Quantity null null PickedQty
numeric
Quantity
Target Quantity Target Quantity Target Movement Quantity The Quantity which should have been received TargetQty
numeric
Quantity
Confirmed Quantity Confirmed Quantity Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity ConfirmedQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Scrapped Quantity The Quantity scrapped due to QA issues null ScrappedQty
numeric
Quantity
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Project Phase Phase of a Project null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Project Task Actual Project Task in a Phase A Project Task in a Project Phase represents the actual work. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
TAB: Confirmations

Beskrivelse: Optional Confirmations of Receipt Lines


Hjælp The quantities are in the storage Unit of Measure!


Fil:Material Receipt - Confirmations - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Ship/Receipt Confirmation Ship/Receipt Confirmation Material Shipment or Receipt Confirmation Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Line Ship/Receipt Confirmation Line Material Shipment or Receipt Confirmation Line Confirmation details M_InOutLineConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Target Quantity Target Quantity Target Movement Quantity The Quantity which should have been received TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity Confirmed Quantity Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference Difference Difference Quantity null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Scrapped Quantity The Quantity scrapped due to QA issues null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
TAB: Matched POs

Beskrivelse: Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line


Hjælp null


Fil:Material Receipt - Matched POs - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Transaktionsdato Transaktionsdato Her angives datoen for transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Rekvisitionslinje Rekvisitionslinje Rekvisitionslinjen er en entydig markør til en linje i en ordre. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Matched Invoices

Beskrivelse: Invoice Lines matched to this Material Receipt Line


Hjælp null


Fil:Material Receipt - Matched Invoices - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Transaktionsdato Transaktionsdato Her angives datoen for transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.