Складова разписка (прозорец ID-184)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Складова разписка

описание: Складови документи по доставчици (разписки)

помощ: The Vendor Shipment Window defines the receipt of product or material from a Vendor. The Shipment may be manually entered or may be generated from a Purchase Order or Vendor Invoice.TAB: Складова разписка

описание: Въвеждане на разписки и връщания към доставчиците


помощ Това табло позволява да генерирате, поддържате, въвеждате и обработвате експедиции от доставчик или връщания към доставчик.


Файл:Складова разписка - Складова разписка - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Заявка за покупка Заявка за покупка The Purchase Order is a control document. The Purchase Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Дата на поръчката Дата на поръчката Indicates the Date an item was ordered. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
RMA Разрешение за връщане на материали Разрешение за връщане на материали Разрешение за връщане на материали може да се изисква за да се приеат върнати стоки и да се създадат кредитни известия. M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Връзка с поръчка Референтен номер на транзакцията (поръчка за продажба или за доставка) на вашия партньор The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Document Type Тип документ Тип на документа The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Movement Date Дата експедиция Датата на заприходяване или експедиране на продукта The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Дата осчетоводяване Дата на осчетоводяване на фактурата The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Адрес партньор Идентифицира (от кого) адреса за този партньор The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Склад Стоков склад и точка за услуги Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Приоритет Приоритет на документа Това поле показва важността (висока, средна, ниска) на този документ PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Delivery Via Доставка чрез Как се осъществява доставката The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Спедитор Method or manner of product delivery The Shipper indicates the method of delivering product M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Агент на компания Купувач Купувачът записан в документа SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Правила за доставка Правила за доставка The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Cost Rule Транспортни разходи-Правила Метод за определяне на транспортните разходи The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Amount Стойност на транспорта Стойност на транспорта The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. FreightAmt
numeric
Amount
Charge Такса Допълнителни разходи The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Размер на такса Размер на такса The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1)
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Create lines from Създава редове от Създава редове от съществуващ документ The Create From process will create a new document based on information in an existing document selected by the user. CreateFrom
character(1)
Button
Generate Invoice from Receipt Генерирай фактура по получател Създай и обработи фактура по този получател. Получателя трябва да е правилен и пълен. Генерирането на фактура от получател ще създаде фактура базирана на избора ви на получател и ще сравни фактурата с този получател. GenerateTo
character(1)
Button
Project Проект Финансов проект A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Дейност Бизнес дейност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Кампания Маркетингова кампания The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Начална организация Performing or initiating organization The organization which performs or initiates this transaction (for another organization). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Потребител1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Потребител2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Movement Type Тип движение Метод на преместване на инвентара The Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Create Confirmation Създаване потвърждение Създава се потвърждение за документа The confirmations generated need to be processed (confirmed) before you can process this document CreateConfirm
character(1)
Button
In Transit В движение Преместването е в ход Преместването на материала е в ход - експедицията е направена, но материала още не е получен.

Транзакцията се завършва, ако е потвърдена.

IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date received Дата получаване Дата на получаване на продукта The Date Received indicates the date that product was received. DateReceived
timestamp without time zone
Date
Document Status Състояние на документа Състояние на документа Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Shipment Обработка на доставка Обработка на доставка (Поднови инвентара) Обработката на доставката ще премести продуктите извън инвентара и ще маркира параграфите като доставени. DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute Разискван Документа се разисква Документа се разисква. Използвайте Заявките за да проследите детайлите. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Разнасяне Състояние на документа Това поле показва състоянието на генериране на счетоводни разнасяния Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Ред на разписката

описание: Ред в доставка


помощ Това табло дефинира индивидуалните артикули на една експедиция.


Файл:Складова разписка - Ред на разписката - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Получаване Документ за заскладяване на материал (разписка) The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Ред в заявка за покупка Ред в поръчката за покупка The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Ред No Номер на реда на документа Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Инст. комплект атрибути Инстанция на комплект от атрибути на продукта Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Locator Локатор Локатор на склада The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Charge Такса Допълнителни разходи The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Quantity Количество Въведено количество на основата на избраната Мерна единица The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Мярка Мерна единица The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Quantity Преместено количество Количеството на преместен продукт. Това поле показва какво количество от продукта е било преместено. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Picked Quantity Взето количество null null PickedQty
numeric
Quantity
Target Quantity Целево количество Целево количество за преместване Количеството, което трябва да е било получено TargetQty
numeric
Quantity
Confirmed Quantity Потвърдено количество Потвърждение за полученото количество Потвърждение за полученото количество ConfirmedQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Отпадъчно количество Количеството, което не е преминало тестовете за качествен контрол null ScrappedQty
numeric
Quantity
Project Проект Финансов проект A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Дейност Бизнес дейност Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Фаза проект Фаза от проект null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Задача проект Конкретна задача във фазата на даден проект A Project Task in a Project Phase represents the actual work. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Кампания Маркетингова кампания The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Начална организация Performing or initiating organization The organization which performs or initiates this transaction (for another organization). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Потребител1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Потребител2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
TAB: Потвърждения

описание: Потвърждения по избор на редове от разписка


помощ Количествата са в мерната единица за съхранение!


Файл:Складова разписка - Потвърждения - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Ред в разписка Ред от Складова разписка null M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Ship/Receipt Confirmation Потвърждение Експ./Р-ка Потвърждение на Експедиционен лист / Складова разписка Потвърждение на Експедиция / Разписка M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Line Ред потвърждение Експ./Р-ка Ред в потвърждение на документ за складово движение Детайли на потвърждението M_InOutLineConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Confirmation No Потвърждение No Номер на потвърждението null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Target Quantity Целево количество Целево количество за преместване Количеството, което трябва да е било получено TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity Потвърдено количество Потвърждение за полученото количество Потвърждение за полученото количество ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference Разлика количество разлика количество null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Отпадъчно количество Количеството, което не е преминало тестовете за качествен контрол null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
TAB: Комплектовани заявки за покупка

описание: РЕдовете от заявка за покупка комплектовани с редовете от разписката за материали


помощ null


Файл:Складова разписка - Комплектовани заявки за покупка - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Ред в разписка Ред от Складова разписка null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Ден на транзакцията Ден на транзакцията The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Ред в заявка за покупка Ред в поръчката за покупка The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Line Ред във фактура Фактура-Детайли запис The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Количество Количество The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Комплектовани фактури

описание: РЕдове от фактури комплектовани с този ред от разписка за материали


помощ null


Файл:Складова разписка - Комплектовани фактури - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Ред в разписка Ред от Складова разписка null M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Номер на документа Номер на документа The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Ден на транзакцията Ден на транзакцията The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Invoice Line Ред във фактура Фактура-Детайли запис The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Количество Количество The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.