Проект (прозорец ID-130)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Проект

описание: Поддържане на проекти

помощ: The Project Window is used to define the projects which will can be tracked by phases and tasks.TAB: Проект

описание: Define Project


помощ The Project Tab is used to define the Value, Name and Description for each project. It also is defines the tracks the amounts assigned to, committed to and used for this project. Note that when the project Type is changed, the Phases and Tasks are re-created.


Файл:Проект - Проект - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Sales Representative Търговски представител Търговски представител или Агент на компания The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Обобщаване Обобщаване A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Note Бележка Незадължителна, допълнителна информация дефинирана от потребителя Това поле позволява за допълнително добавяне на информация, касаеща този запис Note
character varying(2000)
Text
Line Level Ниво редове Нивото на редовете на проект Level on which Project Lines are maintained ProjectLineLevel
character(1) NOT NULL
List
Set Project Type Определяне типа на проекта Определя се типа на проекта и за проектите, свързани с услуги копира фазите и задачите null C_ProjectType_ID
numeric(10)
Button
Standard Phase Стандартна фаза Стандартна фаза на проекта Phase of the project with standard performance information with standard work C_Phase_ID
numeric(10)
Table Direct
Contract Date Дата договор Планираната дата за ефективност за документа. The contract date is used to determine when the document becomes effective. This is usually the contract date. The contract date is used in reports and report parameters. DateContract
timestamp without time zone
Date
Finish Date Ден на финализиране Ден на финализиране The finish date is used to indicate when the project is expected to be completed or has been completed. DateFinish
timestamp without time zone
Date
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
BPartner (Agent) Партньор (Агент) Делови Партньор (Агент или Търговски представител) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Адрес партньор Идентифицира (до кого) адреса за този партньор The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Срок на плащане Определя начина на плащане за тази сделка Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Връзка с поръчка Референтен номер на транзакцията (поръчка за продажба или за доставка) на вашия партньор The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Warehouse Склад Стоков склад и точка за услуги Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Кампания Маркетингова кампания The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Version Версия на ценовата листа Идентифицира уникална инстанция на дадена ценова листа Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Валута Валута Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Planned Amount План. сума Планираната сума за този проект The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Planned Quantity План. к-во Планираното количество за този проект The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Planned Margin План. предел Планирана пределна сума по проекта The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Invoice Rule Правила фактуриране Правилото, по което ще се фактурира проекта The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task ProjInvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Committed Amount Изразходвана сума Реално изразходвана сума The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Quantity Изразходвано к-во Отразеното изразходвано количество The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Invoiced Amount Фактурирана сума Фактурираната сума Фактурираната сума InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Фактурирано к-во Фактурираното количество null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Project Balance Баланс проект Общия баланс на даден проект Проектния баланс е сбора от всички фактури и плащания ProjectBalanceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Copy Details Копиране детайли Копиране на редове/фази/задачи от друг проект null CopyFrom
character(1)
Button
Close Project Затваряне проект Внимание! Проекта ще бъде затворен за редакция! null Processing
character(1)
Button
TAB: Ред в проект

описание: Поддържане на редове в проект


помощ Поддържане на редове на проектно ниво


Файл:Проект - Ред в проект - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Проект Финансов проект A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Ред No Номер на реда на документа Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Категория продукт Категория продукт Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Планирана цена Планирана цена за този ред на проекта The Planned Price indicates the anticipated price for this project line. PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity План. к-во Планираното количество за този проект The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Вземане цена Взема се цена за реда на проекта според обвързаната с проекта ценова листа null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount План. сума Планираната сума за този проект The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Отпечатано Показва дали този документ / ред се печата The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin План. предел Планирана пределна сума по проекта The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Изразходвана сума Реално изразходвана сума The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Изразходвано к-во Отразеното изразходвано количество The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Фактурирана сума Фактурираната сума Фактурираната сума InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Фактурирано к-во Фактурираното количество null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Изписване проект Изписване по проект (с материали, труд) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Фаза

описание: Поддържане на реалната проектна фаза


помощ Реална фаза на проект със информация за статуса - генерирана от фазата на проектния тип


Файл:Проект - Фаза - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Проект Финансов проект A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Phase Стандартна фаза Стандартна фаза на проекта Phase of the project with standard performance information with standard work C_Phase_ID
numeric(10)
Table Direct
Sequence Последователност Последователност на въвеждане на редовете The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Comment/Help Коментар/Помощ Коментар/Помощ The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Complete Завършено Индикатор, че е завършено Индикатор, че е завършено IsComplete
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Date Начало Първият ефективен ден (включително) The Start Date indicates the first or starting date StartDate
timestamp without time zone
Date
End Date Край Крайна дата (включително) The End Date indicates the last date in this range. EndDate
timestamp without time zone
Date
Invoice Rule Правила фактуриране Правилото, по което ще се фактурира проекта The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task ProjInvoiceRule
character(1)
List
Planned Amount План. сума Планираната сума за този проект The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Количество Количество The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Committed Amount Изразходвана сума Реално изразходвана сума The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Generate Order Generate Order Generate Order from Project Phase The Generate Order process will generate a new Order document based on the project phase or tasks. A price list and warehouse/service point must be defined on the project. If a product is defined on phase level, the Phase information is used as the basis for the Order (milestone invoicing) - otherwise the individual tasks. GenerateOrder
character(1)
Button
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
TAB: Ред във фаза

описание: Проектни редове на фаза


помощ Поддържане на проектни редове на ниво фаза


Файл:Проект - Ред във фаза - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Phase Фаза проект Фаза от проект null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Ред No Номер на реда на документа Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Категория продукт Категория продукт Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Планирана цена Планирана цена за този ред на проекта The Planned Price indicates the anticipated price for this project line. PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity План. к-во Планираното количество за този проект The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Вземане цена Взема се цена за реда на проекта според обвързаната с проекта ценова листа null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount План. сума Планираната сума за този проект The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Отпечатано Показва дали този документ / ред се печата The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin План. предел Планирана пределна сума по проекта The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Изразходвана сума Реално изразходвана сума The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Изразходвано к-во Отразеното изразходвано количество The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Фактурирана сума Фактурираната сума Фактурираната сума InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Фактурирано к-во Фактурираното количество null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Изписване проект Изписване по проект (с материали, труд) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Задача

описание: Реална продуктова задача


помощ A Project Task in a Project Phase represents the actual work.


Файл:Проект - Задача - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Phase Фаза проект Фаза от проект null C_ProjectPhase_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Task Стандартна задача Standard Project Type Task Standard Project Task in a Project Phase with standard effort C_Task_ID
numeric(10)
Table Direct
Sequence Последователност Последователност на въвеждане на редовете The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Comment/Help Коментар/Помощ Коментар/Помощ The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Правила фактуриране Правилото, по което ще се фактурира проекта The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task ProjInvoiceRule
character(1)
List
Planned Amount План. сума Планираната сума за този проект The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Количество Количество The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Committed Amount Изразходвана сума Реално изразходвана сума The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Ред в задача

описание: Проектни линии на задачи


помощ Поддържане на проектни линни на задачи


Файл:Проект - Ред в задача - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Task Задача проект Конкретна задача във фазата на даден проект A Project Task in a Project Phase represents the actual work. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Ред No Номер на реда на документа Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Product Продукт Продукт Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Категория продукт Категория продукт Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Планирана цена Планирана цена за този ред на проекта The Planned Price indicates the anticipated price for this project line. PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity План. к-во Планираното количество за този проект The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Вземане цена Взема се цена за реда на проекта според обвързаната с проекта ценова листа null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount План. сума Планираната сума за този проект The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Отпечатано Показва дали този документ / ред се печата The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin План. предел Планирана пределна сума по проекта The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Изразходвана сума Реално изразходвана сума The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Изразходвано к-во Отразеното изразходвано количество The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Фактурирана сума Фактурираната сума Фактурираната сума InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Фактурирано к-во Фактурираното количество null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Поръчка за покупка Поръчка за покупка null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Изписване проект Изписване по проект (с материали, труд) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Счетоводство

описание: Дефиниране на проектно счетоводство


помощ The Accounting Tab is used to define the Asset Account to use when a project is completed and the associated asset realized.


Файл:Проект - Счетоводство - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Проект Финансов проект A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Счетоводна схема Правила по които се води счетоводството An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Asset Актив проект Сметката за актив по проект The Project Asset account is the account used as the final asset account in capital projects PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Действие(работа) в ход/ WIP/ Сметка за действие в ход The Work in Process account is the account used in capital projects until the project is completed PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.