Resultatmål (Fönster ID-212)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Resultatmål

Beskrivning: Definiera resultatmål

Hjälp: Resultatsmålsfönstret ger dig möjlighet att definiera resultatmålen.TAB: Resultatmål

Beskrivning: Resultatmål


Hjälp Fliken resultatmål definierar specifika mål som skall uppnås.


Fil:Resultatmål - Resultatmål - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Note Anteckningar Valfri (ytterligare) användardefinierad information Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till användardefinierad information till denna post. Note
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Schema Color Schema Performance Color Schema Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronze-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be between 0 and unlimited (i.e. above 100%). PA_ColorSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Parent Goal Parent Goal Parent Goal You can create a hierarchy of goals by linking the sub-goals to the summary goal.

The measures are automatically rolled up

PA_GoalParent_ID
numeric(10)
Table
Measure Target Mål Egentligt mål vid mätning Mål anger det egentliga målet eller målsättningen vid den aktuella mätningen. Värdet används för att jämföra med det faktiska utfallet. MeasureTarget
numeric NOT NULL
Number
Measure Mått Konkret resultat-/prestandamått Mått identifierar ett konkret och mätbart resultat-/prestandamått. T.ex. försäljningsbelopp, etablerade kundkontakter etc. PA_Measure_ID
numeric(10)
Table Direct
Date From Datum från Datum från i ett datumomfång Datum från visar startdatum i ett datumomfång. DateFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Date To Datum till Slutdatum i ett datumomfång Datum till visar slutdatum i ett datumomfång (inkluderat). DateTo
timestamp without time zone
Date+Time
Measure Scope Measure Scope Performance Measure Scope The scope of the goal can be broken down for initial display.

Example: Scope is Year, Display is Month - the goal is entered as a yearly number, the display divides the goal by 12

MeasureScope
character(1) NOT NULL
List
Measure Display Measure Display Measure Scope initially displayed null MeasureDisplay
character(1)
List
Chart Type Chart Type Type fo chart to render null ChartType
character varying(2) NOT NULL
List
Measure Actual Faktiskt mätvärde Faktiskt uppmätt värde Faktiskt mätvärde är det värde som de facto har uppmätts. Värdet används för att fastställa huruvida målet för verksamheten/aktiviteten nåddes. MeasureActual
numeric
Number
Date last run Senaste beräkningsdatum Senaste beräkningsdatum för process Datum då processen senast beräknades. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Performance Goal Prestandamål Målprestanda från 0..1 Prestandamål är målprestanda från 0..1. GoalPerformance
numeric
Number
Relative Weight Relativ vikt Relativ vikt av detta steg (0 = steget förbigås) Relativ vikt är tillåten justering av rapporten baserat på chans. T.ex. om det finns en 1:10 chans att sluta kontrakt när det är i erbjudandets steg och en 1:2 chans att sluta kontrakt i kontraktets steg, kan vikten av 0.1 och 0.5 sättas på dessa steg. I cykelrapporten syns vilket steg som är mer eller mindre jämförbart med andra steg. Detta är en alternativ metod till ett mått på hur långt projekten har kommit. RelativeWeight
numeric
Number
TAB: Restriction

Beskrivning: Performance Goal Restriction


Hjälp Restriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. Example: The performance is only measured for HQ The measure must support the data, otherwise it is ignored.


Fil:Resultatmål - Restriction - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Goal Mål Mål för aktivitet/verksamhet Målet för aktiviteten/verksamheten visar vad denna användares prestation kommer att jämföras emot. PA_Goal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Restriction Type Restriction Type Goal Restriction Type Enter one or more records per Goal Restriction Type (e.g. Org o1, o2) GoalRestrictionType
character(1) NOT NULL
List
Organization Organisation Organisatorisk enhet inom en klient En organisation är en del av klienten eller den juridiska enheten. Som exempel kan nämnas butik och avdelning. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Group Affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp är en metod för att definiera standardinställningar som kan användas för dina affärspartners. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.