Prislisteschema (Fönster ID-337)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Prislisteschema

Beskrivning: Maintain Price List Schema

Hjälp: Price List schema defines calculation rules for price listsTAB: Price List Schema

Beskrivning: Price List Schema


Hjälp Price List schema defines calculation rules for price lists


Fil:Prislisteschema - Price List Schema - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Type Rabattyp Typ av rabattberäkning Typ av procedur som används i rabattberäkningen. DiscountType
character(1) NOT NULL
List
Renumber Räkna om Räkna om rabatt null Processing
character(1)
Button
TAB: Schema Line

Beskrivning: Trade Discount Price List Lines


Hjälp Pricelists are created based on Product Purchase and Category Discounts. The parameters listed here allow to copy and calculate pricelists.
The calculation:

  • Copy and convert price from referenced price list
  • result plus Surcharge Amount
  • result minus Discount
  • if resulting price is less than the original limit price plus min Margin, use this price (only if Margin is not zero)
  • if resulting price is more than the original limit price plus max Margin, use this price (only if Margin us not zero)
  • Round resulting price

The Formula is
NewPrice = (Convert(BasePrice) + Surcharge) * (100-Discount) / 100;
if MinMargin <> 0 then NewPrice = Max (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MinMargin);
if MaxMargin <> 0 then NewPrice = Min (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MaxMargin);


Example: (assuming same currency)
Original Prices: List=300, Standard=250, Limit=200;
New List Price: Base=List, Surcharge=0, Discount=0, Round


Fil:Prislisteschema - Schema Line - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Schema Rabattschema Schema för beräkning av procentuell rabatt Efter beräkning av (standard)pris beräknas och dras den procentuella rabatten, vilket ger slutpriset. M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Conversion Date Konverteringsdatum Datum som valutakursen väljs Konverteringsdatum är det datum valutakursen väljs. Valutakursen måste innehålla detta datum i sitt omfång. ConversionDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Classification Klassificering Klassificering för gruppering Klassificering kan användas för att gruppera produkter. Classification
character varying(12)
String
Group1 Group1 null null Group1
character varying(255)
String
Group2 Group2 null null Group2
character varying(255)
String
List price Base Listpris-bas Det pris som används som bas i prislisteberäkningar Listpris-basen visar det pris som används som bas i beräkningen av prislistans nya pris. List_Base
character(1) NOT NULL
List
List price min Margin Listpris min.marginal Minsta tillåtna marginal för en produkt Listpris min.marginal är den minsta tillåtna marginalen för en produkt. Marginalen beräknas igenom att subtrahera ursprungligt listpris från det nya beräknade priset. Om fältet innehåller 0.00 påverkas inte slutresultatet. List_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Surcharge Amount Påslagsbelopp listpris Påslagsbelopp listpris Påslagsbelopp listpris visar det belopp som läggs till listpriset innan några beräkningar görs. List_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price max Margin Listpris max.marginal Största tillåtna marginal för en produkt Listpris max.marginal är den maximala marginalen för en produkt. Marginalen beräknas genom att subtrahera ursprungligt listpris från det nya beräknade priset. Om fältet innehåller 0.00 påverkas inte slutresultatet. List_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Discount % Listprisrabatt % Procentuell rabatt på listpriset Listprisrabatt % är den procentuella rabatt som subtraheras från baspriset. En negativ procentsats innebär att ett påslag kommer att läggas till baspriset. List_Discount
numeric NOT NULL
Number
List price Rounding Avrundning listpris Avrundningsregel för det slutgiltiga listpriset Avrundning listpris visar hur det slutgiltiga listpriset kommer att avrundas. List_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed List Price Fast listpris Fast listpris (ej beräknat) null List_Fixed
numeric
Amount
Standard price Base Standardbaspris Baspris för att beräkna ett nytt standardpris Standardbaspris är priset som används som bas för en ny beräkning av standardpriset. Std_Base
character(1) NOT NULL
List
Standard price min Margin Min marginal standardpris Minsta tillåtna marginal för ett standardpris Minsta tillåtna marginal för ett standard pris. Marginalen beräknas genom att ta bort original standardpris från det nya beräknade priset. Om detta fält är noll, så förbigås beräkningen Std_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Surcharge Amount Tilläggsavgift Beloppet tillkommer som en tilläggsavgift Beloppet tillkommer som en tilläggsavgift för multiplikation Std_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard max Margin Standard max marginal Den maximala marginalen tillåten för en produkt Standard maximal marginal är den maximala marginalen tillåten för en produkt. Marginalen beräknas genom att ta bort original standardpriset från det nya beräknade priset. Fältet förbigås om det innehåller 0.00 Std_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Discount % Standardpris rabatt % Rabattprocent att ta bort ifrån baspriset Standardpris rabattprocent är procenten som tas bort ifrån baspriset. Ett negativt värde betyder att procenten läggs till baspriset. Std_Discount
numeric NOT NULL
Number
Standard price Rounding Avrundning standardpris Avrundnings regel för det beräknade priset Standard pris avrundning talar om hur det slutliga standardpriset avrundas Std_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Standard Price Fast standardpris Fast standardpris (ej beräknat) null Std_Fixed
numeric
Amount
Limit price Base Baslimitpris Baspris vid beräkning av nytt pris Visar det pris som ska användas som bas för beräkningar till en ny prislista. Limit_Base
character(1) NOT NULL
List
Limit price min Margin Minmarginal för limitpris Den minsta tillåtna skillnaden till det ursprungliga limitpriset; slår ej igenom om noll Den minimala marginalen för en produkt. Marginalen beräknas igenom att subtrahera originallimitpriset från det nya beräknade priset. Om fältet innehåller 0.00 påverkas inte slutresultatet. Limit_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Surcharge Amount Tilläggsavgift limitpris - belopp Belopp som läggs till omvandlat/kopierat pris innan beräkningar görs Anger beloppet som skall läggas till limitprisen innan några beräkningar görs. Limit_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price max Margin Maxmarginal för limitpris Den maximala tillåtna skillnaden till det ursprungliga listpriset; slår ej igenom om noll Den maximalt tillåtna marginalen för en produkt. Marginalen beräknas igenom att subtrahera det ursprungliga listpriset från det nya beräknade priset. Om fältet innehåller 0.00 påverkas inte slutresultatet. Limit_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Discount % Limitprisrabatt % Procentuell rabatt som skall dras från baspriset, negativt värde innebär påslag Anger den procentuella rabatt som skall dras från baspriset. En negativ procentsats innebär att ett påslag kommer att läggas till baspriset. Limit_Discount
numeric NOT NULL
Number
Limit price Rounding Limitprisavrundning Avrundning av slutliga priser En drop-downlistruta som visar vilken avrundning (om aktuell) som gäller för de slutliga priserna i denna prislista. Limit_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Limit Price Fast limitpris Fast limitpris (ej beräknat) null Limit_Fixed
numeric
Amount


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.