Leverans (kund) (Fönster ID-169)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Leverans (kund)

Beskrivning: Kundleveranser från lager

Hjälp: Leveransfönstret definierar leveranser som har gjorts eller ska göras till kunder. De genereras från en kundorder. Leveransdokumentet genererar kundfakturan.TAB: Leverans

Beskrivning: Leveranser och kundreturer


Hjälp Leveransfliken ger möjlighet att skapa, underhålla, lägga in och bearbeta kundleveranser och/eller kundreturer.


Fil:Leverans (kund) - Leverans - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Orderdatum Orderdatum Orderdatum DateOrdered
timestamp without time zone
Date
RMA RMA Return Material Authorization A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Orderreferens Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder) En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret. POReference
character varying(20)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Movement Date Förflyttningsdatum Datum då en produkt flyttades in till eller ut från lagret Förflyttningsdatum är det datum en produkt flyttades in till eller ut från lagret. Detta är resultatet av en leverans, inleverans eller lagerförflyttning. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Prioritet Dokumentets prioritet Prioritet visar hur viktigt (hög, medel, låg) ett dokument är. PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Delivery Rule Leveransregel Definition av när order ska levereras Visar när order ska levereras. T ex om order ska levereras när hela ordern är fullständig, när en rad är klar eller när produkterna finns tillgängliga. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Pick Date Plockdatum Datum/tid när artikeln plockades för leverans. null PickDate
timestamp without time zone
Date+Time
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Via Leveranssätt Hur order ska levereras Leveranssätt visar hur de beställda produkterna ska levereras, t ex om de ska hämtas eller skickas. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Speditör Metod eller sätt för att leverera produkten Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten. M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Create Package Create Package Create Package for Shipmet null CreatePackage
character(1)
Button
Ship Date Leveransdatum Leveransdatum/tid Faktiskt leveransdatum/tid för leverans (avhämtning) ShipDate
timestamp without time zone
Date+Time
No Packages Antal förpackningar Antal levererade förpackningar null NoPackages
numeric(10)
Integer
Tracking No Kollinummer Nummer för att spåra sändningen eller leveransen null TrackingNo
character varying(60)
String
Freight Cost Rule Fraktavgiftsregel Metod för att räkna ut fraktavgiften Fraktavgiftsregel är metoden som används för att räkna ut fraktavgiften. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Amount Fraktbelopp Fraktbelopp Fraktbelopp är belopp för fraktavgift i dokumentets valuta. FreightAmt
numeric
Amount
Create lines from Skapa från Skapa ett nytt dokument baserat på ett existerande dokument Process som skapar ett nytt dokument baserat på information från ett annat dokument som väljs av användaren. CreateFrom
character(1)
Button
Drop Shipment Direktleverans Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1)
Yes-No
Drop Shipment Partner Drop Shipment Partner Business Partner to ship to If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Location Drop Shipment Location Business Partner Location for shipping to null DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Drop Shipment Contact Business Partner Contact for drop shipment null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Generate Invoice from Receipt Skapa faktura från leveranskvitto Skapa och bearbeta faktura från leveranskvitto. Kvittot bör vara korrekt och komplett. Skapa faktura baserad på specificerat leveranskvitto och matcha fakturan till det kvittot. GenerateTo
character(1)
Button
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Konteringsbelopp Konteringsbelopp Visar beloppet för en kontering. ChargeAmt
numeric
Amount
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Movement Type Förflyttningstyp Varför varorna flyttades, t ex in, ut, till produktion Förflyttningstyp visar varför varorna flyttades, t ex in, ut, till produktion. MovementType
character(2) NOT NULL
List
Create Confirmation Create Confirmation Create Confirmations for the Document The confirmations generated need to be processed (confirmed) before you can process this document CreateConfirm
character(1)
Button
In Transit På väg Varorna är på väg Material Movement is in transit - shipped, but not received.

The transaction is completed, if confirmed.

IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date received Mottagningsdatum Datum en produkt tas emot Mottagningsdatum är datum en produkt tas emot. DateReceived
timestamp without time zone
Date
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Shipment Bearbeta leverans Bearbeta leverans (Uppdatera lagret) Bearbetande av leverans levererar in produkterna i lagret och markerar aktuell rad som levererad. DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Leveransrad

Beskrivning: Leveransrad


Hjälp Leveransradsfliken definierar de enskilda varorna i en leverans.


Fil:Leverans (kund) - Leveransrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Följesedel Dokument för materialleverans Följesedel pekar ut ett unikt dokument för denna leverans eller godsmottagning. M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Sales Order Line Säljorderrad Orderrad Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Quantity Antal The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Quantity Förflyttat antal Antal av en produkt som flyttats Förflyttat antal är antalet av en produkt som flyttats. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Picked Quantity Plockat antal null null PickedQty
numeric
Quantity
Target Quantity Förväntat antal Target Movement Quantity The Quantity which should have been received TargetQty
numeric
Quantity
Confirmed Quantity Bekräftat antal Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity ConfirmedQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Kasserat antal The Quantity scrapped due to QA issues null ScrappedQty
numeric
Quantity
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Projektfas Fas i ett projekt null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Projektarbetsuppgift Reella arbetsuppgifter i en fas i ett projekt Arbetsuppgifter i en fas i ett projekt representerar arbetet som ska utföras. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
TAB: Confirmations

Beskrivning: Optional Confirmations of Shipment Lines


Hjälp The quantities are in the storage Unit of Measure!


Fil:Leverans (kund) - Confirmations - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Ship/Receipt Confirmation Ship/Receipt Confirmation Material Shipment or Receipt Confirmation Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Line Ship/Receipt Confirmation Line Material Shipment or Receipt Confirmation Line Confirmation details M_InOutLineConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Target Quantity Förväntat antal Target Movement Quantity The Quantity which should have been received TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity Bekräftat antal Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference Difference Difference Quantity null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Kasserat antal The Quantity scrapped due to QA issues null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
TAB: Attributes

Beskrivning: Product Instance Attribute Material Allocation


Hjälp null


Fil:Leverans (kund) - Attributes - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Movement Quantity Förflyttat antal Antal av en produkt som flyttats Förflyttat antal är antalet av en produkt som flyttats. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.