Klient (Fönster ID-109)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Klient

Beskrivning: Underhåll klienter

Hjälp: En klient är den högsta oberoende nivån i en organisationshierarki. Varje klient kan ha en eller flera organisationer som rapporterar till den. För varje klient definieras konto parametrar (Kontoplan, trä struktur etc). Skapa inte en ny klient i det här fönstret, utan använd istället "Initial Client Setup" för att sätta upp riktiga säkerhets och tillgångsregler. Om du skapar en ny klient i det här fönstret kommer du inte att kunna se den och den riktiga klientinfrastrukturen kommer heller inte att etableras.TAB: Klient

Beskrivning: Klientdefinition


Hjälp Fliken Klientdefinition definierar en unik klient. Använd inte detta fönster för att skapa nya klienter, utan i stället "Skapa ny klient" (logga in som systemadministratör) där aktuella säkerhets- och accessregler kan läggas upp. OM en ny klient skapas här, kommer man inte att kunna granska den och vidare kommer inte klientens infrastruktur att läggas upp.


Fil:Klient - Klient - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Beta Functions Use Beta Functions Enable the use of Beta Functionality The exact scope of Beta Functionality is listed in the release note. It is usually not recommended to enable Beta functionality in production environments. IsUseBetaFunctions
character(1) NOT NULL
Yes-No
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6)
Table
Multi Lingual Documents Flerspråkiga dokument Dokumentet finns i flera språk Om kryssruta flerspråkiga dokument väljs, måste översättningar för texter i dokument (tex produkter, betalningsvillkor, o s v) underhållas.

Observera att engelska alltid är basspråk.

IsMultiLingualDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
Auto Archive Phone1 null null AutoArchive
character(1) NOT NULL
List
Material Policy Material Policy Material Movement Policy The Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method). MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Mail Host Värddator SMTP post Namnet på e-mail värddator SMTP post värddator är namnet på e-mail värddator för denna post SMTPHost
character varying(60)
String
SMTP Authentication SMTP-auktorisering E-postserver kräver SMTP-auktorisering Vissa e-posttjänster kräver SMTP-auktorisering innan e-post kan skickas. Om detta krävs måste användare ange e-postanvändarnamn och lösenord. Om auktorisering krävs och inget e-postanvändarnamn eller lösenord anges fungerar inte e-posten. IsSmtpAuthorization
character(1) NOT NULL
Yes-No
SMTP Port SMTP Port SMTP Port Number null SMTPPort
numeric(10)
Integer
SMTP SSL/TLS SMTP SSL/TLS Use SSL/TLS for SMTP null IsSecureSMTP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request EMail Ärende e-mail E-mail adress att skicka svar från E-post för varningar eller eskalering av problem skickas från denna adress. Adressen måste vara komplett (t.ex. joe@company.com) och giltig RequestEMail
character varying(60)
String
Request Folder Inkommande förfrågningar E-mail mapp som innehåller förfrågningar. Om fältet är tomt kommer inbox att användas E-mail mapp som innehåller förfrågningar. Om fältet är tomt kommer inbox att användas RequestFolder
character varying(20)
String
Request User Användare Användarid eller e-mail till ägaren som tar emot förfrågan Användarid eller e-mail till ägaren som tar emot förfrågan RequestUser
character varying(60)
String
Request User Password Lösenord Lösenordet för användaren som ska behandla förfrågningar Lösenordet för användaren som ska behandla förfrågningar RequestUserPW
character varying(20)
String
Server EMail Server EMail Send EMail from Server When selected, mail is sent from the server rather then the client. This decreases availability. You would select this when you do not want to enable email relay for the client addresses in your mail server. IsServerEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Test EMail Test EMail Test EMail Connection Test EMail Connection based on info defined. An EMail is sent from the request user to the request user. Also, the web store mail settings are tested. EMailTest
character(1)
Button
Model Validation Classes Infotext2 null null ModelValidationClasses
character varying(255)
String
Store Attachments On File System Store Attachments On File System null null StoreAttachmentsOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Attachment Path Windows Attachment Path null null WindowsAttachmentPath
character varying(255)
String
Unix Attachment Path Unix Attachment Path null null UnixAttachmentPath
character varying(255)
String
Store Archive On File System Store Archive On File System null null StoreArchiveOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Archive Path Windows Archive Path null null WindowsArchivePath
character varying(255)
String
Unix Archive Path Unix Archive Path null null UnixArchivePath
character varying(255)
String
IsUseASP IsUseASP null null IsUseASP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy Replikeringsstrategi Replikeringsstrategi Datareplikeringsstrategin bestämmer vilka tabeller som ska replikeras och hur det ska göras. AD_ReplicationStrategy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Klientinformation

Beskrivning: Klientinformation


Hjälp Klientinformationsfliken innehåller detaljer för respektive klient. Här definieras bokföringsinställningar och standardvärden på en övergripande nivå. Kalendern används för att bestämma huruvida en bokföringsperiod fortfarande är öppen.


Fil:Klient - Klientinformation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount calculated from Line Amounts Rabatt beräknas från radbelopp Betalningsrabattberäkningen inkluderar inte skatter eller avgifter Om betalningsrabatt räknas med enbart radbeloppet, inkluderas inte skatt eller avgifter. På detta sätt görs ofta i USA. Om detta inte väljs, beräknas betalningsrabatt på hela fakturasumman. IsDiscountLineAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calendar Kalender Bokföringskalendernamn Kalendern pekar ut en unik kalender. Flera kalendrar kan användas. T ex kan man använda en kalender som pågår den 1 januari till den 31 december och en bokföringsårskalender som pågår den 1 juli till den 30 juni. C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Primary Accounting Schema Primärt bokföringsschema Primära regler för bokföring En bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema1_ID
numeric(10)
Table
UOM for Volume Måttenhet för volym Standardmåttenhet för volym Standardmåttenhet för volym är måttenheten som ska användas för produkter som mäts i volym i ett dokument. C_UOM_Volume_ID
numeric(10)
Table
UOM for Weight Måttenhet för vikt Standardmåttenhet för vikt Standardmåttenhet för vikt är måttenheten som ska användas för produkter som mäts i vikt i ett dokument.


C_UOM_Weight_ID
numeric(10)
Table
UOM for Length Måttenhet för längd Standardmåttenhet för längd Standardmåttenhet för längd är måttenheten som ska användas för produkter som mäts i längd i ett dokument. C_UOM_Length_ID
numeric(10)
Table
UOM for Time Tidsmåttenhet Standardtidsmåttenhet Standardmåttenhet för tid är måttenheten som ska användas för tjänster som mäts i tid i ett dokument. C_UOM_Time_ID
numeric(10)
Table
Template B.Partner Affärspartner kontanttransaktion Affärspartner kontanttransaktion Affärspartner kontanttransaktion C_BPartnerCashTrx_ID
numeric(10)
Search
Product for Freight Produkt till frakt null null M_ProductFreight_ID
numeric(10)
Search
Days to keep Log Days to keep Log Number of days to keep the log entries Older Log entries may be deleted KeepLogDays
numeric(10)
Integer
Organization Tree Primärträdorganisation null null AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Menu Tree Primärträdmeny null null AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
BPartner Tree Primärträdgren affärspartner null null AD_Tree_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Product Tree Primärträdprodukt null null AD_Tree_Product_ID
numeric(10)
Table
Project Tree Primärträdprojekt null null AD_Tree_Project_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Tree Primärträdförsäljningsdistrikt null null AD_Tree_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Campaign Tree Primary Tree Campaign null null AD_Tree_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Activity Tree Primary Tree Activity null null AD_Tree_Activity_ID
numeric(10)
Table
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
Logo Report Logo Report null null LogoReport_ID
numeric(10)
Image
Logo Web Logo Web null null LogoWeb_ID
numeric(10)
Image
TAB: Client Share

Beskrivning: Force (not) sharing of client/org entities


Hjälp Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*").
The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored.


Fil:Klient - Client Share - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Share Type Share Type Type of sharing Defines if a table is shared within a client or not. ShareType
character(1) NOT NULL
List


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.