Importera konto (Fönster ID-248)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Importera konto

Beskrivning: Importera konto

Hjälp: Importera konton är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna konton att endera skapas eller uppdateras.TAB: Översätt

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Importera konto - Översätt - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1)
Yes-No
Import Account Importera konto Importera kontovärde null I_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Kontoelement Kontoelement null C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Element Name Elementnamn Namn på element null ElementName
character varying(60)
String
Element Element Bokföringselement Ett bokföringselement identifierar ett unikt konto. Dessa konton kallas tillsammans kontoplan. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Account Type Kontotyp Visar kontots typ Gilltiga kontotyper är A - Tillgång, E - Utgift, L - Betalningsskyldig, O - Eget Kapital, R - Avkastning och M - Notering. Kontotypen visar vilken skatt som gäller och för att kontrollera kundreskontra och leverantörsreskontra för affärspartners. Obs! Summor från noteringskonto tas inte in i balansräkningen. AccountType
character(1)
List
Account Sign Kontotecken Visar tecken till kontot om det är debet eller kredit Visar om den förväntade behållningen på kontot ska vara debet eller kredit. AccountSign
character(1)
List
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1)
Yes-No
Parent Key Huvudnyckel Huvudkontots nyckel null ParentValue
character varying(40)
String
Parent Account Huvudkonto Huvud-/summeringskonto null ParentElementValue_ID
numeric(10)
Table
Post Actual Bokför faktiska belopp Faktiska belopp bokförs Faktiska belopp kan bokföras på detta konto. PostActual
character(1)
Yes-No
Post Budget Bokför budget Budgetvärden får konteras på detta konto Budgetbelopp kan bokföras på detta konto. PostBudget
character(1)
Yes-No
Post Statistical Bokför statistisk Bokför statistik på detta konto. null PostStatistical
character(1)
Yes-No
Post Encumbrance Bokför engagemang Bokför engagemangsredovisning på detta konto. null PostEncumbrance
character(1)
Yes-No
Document Controlled Dokumentstyrd Kontrollkonto - Om ett konto styrs av ett dokument går det inte att verkställa till det manuellt null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Default Account Standardkonto Namnet på standardkontokolumnen null Default_Account
character varying(30)
String
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10)
Table
Import Accounts Importera konton Importera konton Importerar konton med tillhörande hierarki och valbar uppdatering av standardkonton.

Uppdatering av standardkonton ändrar kontokodens del av identifieringen för det använda kontot (t ex konto 01-2400 blir 01-3100). Om du skapar en ny kombination sparas det gamla (t ex 01-2400) kontot, i annat fall ersätts det befintliga id:t för kontot. Om du väljer denna process, se till att du inte skapar multipla standardkonton samt att du har en backup!

Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.