Importera fakturor (Fönster ID-279)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Importera fakturor

Beskrivning: Importera fakturor

Hjälp: nullTAB: Faktura

Beskrivning: Importera fakturor


Hjälp Det rekommenderas starkt att fylla i dokumenttypens namn (eller ID). Dokumenttypen slår avsiktligt inte igenom fullt ut eftersom det får alltför allvarliga konsekvenser om denna är fel. Bästa sättet är att sätta namnet på dokumenttypen till en konstant i filimportformatet eller som ett importerat fält i filen.


Fil:Importera fakturor - Faktura - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1)
Yes-No
Import Invoice Importera faktura Importera faktura null I_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Dokumenttypsnamn Namn på dokumenttyp null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Sales Transaction Försäljningstransaktion Detta är en försäljningstransaktion/kundorder Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder. IsSOTrx
character(1)
Yes-No
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Key Betalningsvillkorsid Id för ett specifikt betalningsvillkor null PaymentTermValue
character varying(40)
String
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Key Affärspartnernyckel Identifierare till affärspartner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Address 1 Adress 1 Adress till denna plats Adress 1 visar adressen till en enhets plats. Address1
character varying(60)
String
Address 2 Adress 2 Adress 2 till denna plats Adress 2 ger utökade möjligheter till information om en enhet, t ex kan det vara en byggnadsplats eller ett lägenhetsnummer. Address2
character varying(60)
String
City Stad Visar en stad Stad är en unik stad i detta land eller område. City
character varying(60)
String
ZIP Postnummer Postnummer Postnummerfältet är postnumret för denna enhets adress. Postal
character varying(10)
String
Region Region Namnet på ett området eller en region Namnet på ett området eller en region som kan skrivas ut på dokument RegionName
character varying(60)
String
Region Region En geografisk region En unik geografisk region i ett land. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code ISO Landkod Tre stora bokstäver, ISO landkod enligt ISO 3166-1 ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html För detaljer, se - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html eller - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
Yes-No
Country Land Land Varje land måste definieras innan det kan användas i ett dokument. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Contact Name Kontaktnamn Affärspartner kontaktnamn null ContactName
character varying(60)
String
Phone Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Phone
character varying(40)
String
EMail Address E-post E-postadress E-postadress till denna användare. E-postadressen används för att få tillgång till funktioner via webben. EMail
character varying(60)
String
Date Invoiced Fakturadatum Datum på fakturan Datum som faktura skrivs. DateInvoiced
timestamp without time zone
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Key Produktnyckel Skapa inventeringslista för enbart denna produkt null ProductValue
character varying(40)
String
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Name Namn kontering Namn på kontering null ChargeName
character varying(60)
String
SKU Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet är en användardefinierad enhet. Denna används till extra streckkodsinformation eller ett eget schema. SKU
character varying(30)
String
UPC/EAN UPC/EAN streckkod Streckkod (Universal Product Code eller European Article Number) Detta fält innehåller en UPC/EAN streckkod för produkten i en av de följande kod: (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
Ordered Quantity Beställt antal Beställt antal av produkten Beställt antal är antalet av produkten som har beställts. QtyOrdered
numeric
Quantity
Unit Price Pris/enhet Faktiskt pris Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan. PriceActual
numeric
Costs+Prices
Line Description Radbeskrivning Beskrivning av raden null LineDescription
character varying(255)
String
Tax Indicator Skattkod Kort beskrivning av den skatttyp som visas på dokument Kort beskrivning av den skatttyp som skrivs ut på dokument TaxIndicator
character varying(10)
String
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Skattbelopp Skattbelopp på ett dokument Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument TaxAmt
numeric
Amount
Project Key Projektid Projektets id/nyckel null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Value Activity Value null null ActivityValue
character varying(40)
String
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Import Invoice Importera faktura Importera faktura Parametrarna är standardvärden för "null" import data, skriver inte över existerande data. Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.