Användarfönster (Fönster ID-229)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Användarfönster

Beskrivning: Definiera användarfönster anpassning

Hjälp: KundanpassningTAB: Fönsteranpassning

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Användarfönster - Fönsteranpassning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Fönster Inmatnings- eller visningsfönster Pekar ut ett unikt fönster i systemet AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6)
Table
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Skrivskyddat Fältet är skrivskyddat Kryssrutan skrivskyddat visar att detta fält bara kan läsas. Det kan inte användas för att uppdatera databasen IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
User updatable Kan uppdateras av användare Visar om fältet kan uppdateras av användaren Kryssrutan för Kan uppdateras av användare anger huruvida fältet kan uppdateras av användaren. IsUserUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Anpassa flik

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Användarfönster - Anpassa flik - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Window Användardefinierat fönster null null AD_UserDef_Win_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Flik Flik i ett fönster Flik som visas i ett fönster. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Multi Row Only Orderno null null IsMultiRowOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Single Row Layout Visningsläge enkelrad Standardvisningsläge för detta fönster, antingen enkelrad eller flera rader Kryssruta visningsläge enkelrad visar standardvisningsläge för detta fönster, antingen enkelradsläge eller flerradsläge. IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Skrivskyddat Fältet är skrivskyddat Kryssrutan skrivskyddat visar att detta fält bara kan läsas. Det kan inte användas för att uppdatera databasen IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Skrivskydd logik Logiken som bestämmer om fältet är skrivskyddat (gäller enbart om fältet kan läsas/skrivas) null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
TAB: Anpassning av fält

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Användarfönster - Anpassning av fält - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Tab Användardefinierad flik null null AD_UserDef_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Fält Fält i en databastabell Pekar ut ett fält i en databastabell. AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Displayed Visas Ska fältet visas Logiken till fältet bestämmer om fältet verkligen visas under körning eller inte. IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Length Visningslängd Visningslängd i bokstäver Visningslängd gäller huvudsakligen för strängfält. Längd påverkar ingenting om datatypen för fältet är integer, nummer, summa (längd definieras i systemet) Ja/Nej (checkbox) Lista, tabell, tabellkatalog (combo boxarnas längd bestäms av deras innehåll vid körning). DisplayLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Display Logic Visningslogik Om fältet är valt att visas, bestämmer fältets resultat om fältet faktiskt ska visas eller ej. >|<&> kontext := en global eller fönsterkontextvärde := strängar logikuttryck := AND (och) eller OR (eller) med föregående resultat från vänster till höger t ex '@AD_Table_ID@=14 | @Language@!'GERGER' Det är alltid en strängjämförelse, strängparametrarna är valfria, men bra att ha inför framtidskompatibilitet. DisplayLogic
character varying(2000) NOT NULL
String
Read Only Skrivskyddat Fältet är skrivskyddat Kryssrutan skrivskyddat visar att detta fält bara kan läsas. Det kan inte användas för att uppdatera databasen IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable Kan uppdateras Kan fältet uppdateras Kryssrutan för Kan uppdateras anger huruvida fältet kan uppdateras av användaren. IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Same Line Samma rad Visas på samma rad som det föregående fältet Kryssruta samma rad innebär att fältet visas på samma rad som det föregående fältet. IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No Sorteringsordning Vilken sorteringsordning posterna ska visas i Sorteringsordning talar om vilken sorteringsordning posterna visas i. SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Default Logic Standardlogik Standardvärdehierarki, åtskilda med ; Standardvärden utvärderas i definitionsordning. Det första ickenollvärde blir standardvärde för kolumnen. Värden åtskiljs med kommatecken eller semikolon. a) Bokstavligt:. 'Text' eller 123 b) Variabler - i format @Variabel@ - Inloggning t ex #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Bokföringsschema: t ex $C_AcctSchema_ID, $C_Kalender_ID - Globala värden: t ex Datumformat - Fönstervärden (alla plock, kryssrutor, radioknappar och dokumentdatum/kontodatum) c) SQL kod med tag: @SQL=SELECT något AS standardvärde FROM ... SQL satsen kan innehålla variabler. Det får inte finnas något annat värde än SQL-satsen. Standarden beräknas enbart om inget annat användardefinierat standardvärde definieras. Standarddefinitioner bortses ifrån för postkolumner som nyckel, föräldrar, klient och knappar. DefaultValue
character varying(2000)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.