Wzorcowy Wykaz Kont

Z iDempiere pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wykaz Kont Nazwa Konta Konto Domyślne Rodzaj Konta
mini- malny podsta- wowy rozsze- rzony
Zespół 0 - Aktywa trwałe
01 01 Środki trwałe Asset
01-1 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) Asset
01-2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Asset
01-3 Urządzenia techniczne i maszyny PJ_Asset_Acct Asset
01-4 Środki transportu Asset
01-5 Inne środki trwałe Asset
02 02 Wartości niematerialne i prawne Asset
02-1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Asset
02-2 Wartość firmy Asset
02-3 Inne wartości niematerialne i prawne Asset
03 03 Długoterminowe aktywa finansowe Asset
03-1 Udziały lub akcje Asset
03-2 Inne papiery wartościowe Asset
03-3 Udzielone pożyczki Asset
03-4 Inne długoterminowe aktywa finansowe Asset
03-5 03-5 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Asset
04 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa Asset
04-1 Nieruchomości Asset
04-2 Wartości niematerialne i prawne Asset
07 07-0 Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa Asset
07-1 07-1 Odpisy umorzeniowe środków trwałych Asset
07-2 07-2 Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych Asset
07-3 07-3 Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa Asset
08 08 08 Środki trwałe w budowie PJ_WIP_Acct Asset
09 09 09 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Asset
Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
10 10 Kasa Asset
10-0 Kasa CB_Asset_Acct Asset
10-1 Konto rozliczeń pieniężnych CB_CashTransfer_Acct Asset
13 13 Rachunki i kredyty bankowe Asset
13-0 Rachunek bieżący B_Asset_Acct Asset
13-1 Rachunek środków wyodrębnionych i zablokowanych Asset
13-2 Rachunek kredytów bankowych Asset
13-3 Rachunek środków walutowych Asset
13-4 Rachunek lokat bankowych Asset
13-5 Rachunki bankowe środków unijnych Asset
13-7 Nieprzypisany rachunek pieniężny B_UnallocatedCash_Acct Asset
13-8 Niezidentifikowane wpływy B_Unidentified_Acct Asset
13-9 Środki pieniężne w drodze B_InTransit_Acct Asset
14 14 Krótkoterminowe aktywa finansowe Asset
14-1 Udziały lub akcje Asset
14-2 Inne papiery wartościowe Asset
14-3 Udzielone pożyczki Asset
14-4 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Asset
14-8 Konto odchyleń Asset
14-9 14-9 Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe Asset
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia
20 20 Rozrachunki z odbiorcami Asset
20-0 Należności C_Receivable_Acct Asset
20-1 Należności - usługi C_Receivable_Services_Acct Asset
20-2 Należności niezafakturowane NotInvoicedReceivables_Acct Asset
20-3 Przedpłaty otrzymane od odbiorców C_Prepayment_Acct Liability
20-4 Rabaty za wcześniejszą płatność PayDiscount_Exp_Acct Revenue
20-5 Udzielone rabaty handlowe P_TradeDiscountGrant_Acct Revenue
20-6 Przychód z udzielonych rabatów płatności PayDiscount_Rev_Acct Expense
21 21 Rozrachunki z dostawcami Liability
21-0 Zobowiązania V_Liability_Acct Liability
21-1 Zobowiązania - usługi V_Liability_Services_Acct Liability
21-2 Przedpłaty na rzecz dostawcy V_Prepayment_Acct Asset
21-3 Rachunek dla nie-zafakturowanych wpływów materiałowych NotInvoicedReceipts_Acct Liability
21-4 Rabat z tytułu dostaw i usług P_TradeDiscountRec_Acct Expense
22 22 Rozrachunki publicznoprawne Liability
22-0 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT Liability
22-0/0 Rozrachunki z urzędem skarbowym - VAT należny T_Liability_Acct Liability
22-0/1 Rozrachunki z urzędem skarbowym - VAT naliczony T_Receivables_Acct Asset
22-1 Rozliczenie należnego VAT T_Due_Acct Liability
22-2 Rozliczenie naliczonego VAT T_Credit_Acct Asset
22-3 Korekty naliczonego VAT Liability
22-4 Rozrachunki z organami celnymi - z tytułu ceł i innych opłat granicznych Liability
22-5 Rozrachunki z organami celnymi - z tytułu podatku akcyzowego Liability
22-6 Rozrachunki z organami celnymi - z innych tytułów Liability
22-7 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Liability
22-8 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Liability
22-9 Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków Liability
22-10 Rozrachunki z ZUS Liability
23 23 Rozrachunki z pracownikami Liability
23-0 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Liability
23-4 Rozrachunki z pracownikami E_Prepayment_Acct Asset
23-5 Rachunek potrąceń Withholding_Acct Liability
24 24 Pozostałe rozrachunki Liability
24-0 Pożyczki Liability
24-0/0 Pożyczki otrzymane Liability
24-0/1 Pożyczki udzielone Asset
24-1 Rozliczenie niedoborów i nadwyżek W_Differences_Acct Expense
24-2 Rozliczenie inwentaryzacji P_InventoryClearing_Acct Expense
24-6 Należności dochodzone na drodze sądowej Asset
24-8 Rozrachunki zobowiązań B_PaymentSelect_Acct Liability
24-9 Pozostałe rozrachunki Liability
24-9/0 Rachunek przejściowy SuspenseBalancing_Acct Expense
24-9/1 Kwota niezgodności SuspenseError_Acct Expense
24-9/2 Konto bilansowe - bankowy rachunek walutowy CurrencyBalancing_Acct Expense
24-9/3 Rachunek rozliczeniowy zobowiązań budżetowych CommitmentOffset_Acct Memo
24-9/4 Rachunek rozliczeniowy należności budżetowych CommitmentOffsetSales_Acct Memo
24-9/5 Rachunek rozliczeniowy należności B_PaymentSelect_Acct Liability
24-9/6 Konto domyślne (jeśli nie jest zdefiniowane inne konto) Default_Acct Expense
25 25 Rozrachunki wewnątrzzakładowe Liability
25-0 Rozrachunki wewnątrzzakładowe - zobowiązania IntercompanyDueTo_Acct Liability
25-1 Rozrachunki wewnątrzzakładowe - należności IntercompanyDueFrom_Acct Asset
29 29 29 Odpisy aktualizujące rozrachunki Expense
Zespół 3 - Materiały i towary
30 30 Rozliczenie zakupu Asset
30-0 Rozliczenie zakupu materiałów Asset
30-1 Rozliczenie zakupu towarów Asset
30-2 Rozliczenie zakupu usług obcych Asset
30-3 Rozliczenie zakupu składników aktywów trwałych Asset
31 31 Materiały Asset
31-1 Materiały Asset
31-6 Opakowania Asset
33 33 33 Towary P_Asset_Acct Asset
34 34 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów Expense
34-0 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów P_CostAdjustment_Acct Expense
34-1 Różnica pomiędzy standartowym kosztem i ceną zakupu P_PurchasePriceVariance_Acct Expense
34-2 Różnica pomiędzy kosztami produktów i zafakturowaną ceną P_InvoicePriceVariance_Acct Expense
34-3 Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów W_Revaluation_Acct Expense
34-4 Rachunek rozliczeń odchyleń pomiędzy standartowym kosztem własnym a ceną zakupu PPVOffset_Acct Expense
34-5 Średnie odchylenia kosztów P_AverageCostVariance_Acct Expense
35 35 35 Rachunek stanu zapasów W_Inventory_Acct Asset
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
40 40 Koszty wg rodzajów Expense
40-0 Amortyzacja Expense
40-1 Zużycie materiałów i energii Expense
40-1/0 Zużycie surowców do wytwarzania produktów Expense
40-1/1 Zużycie energii Expense
40-1/2 Zużycie paliwa dla środków transportu Expense
40-1/3 Zużycie innych materiałów Expense
40-2 Usługi obce Expense
40-2/0 Usługi obcego transportu Expense
40-2/1 Usługi remontowe obce Expense
40-2/2 Opłaty bankowe B_Expense_Acct Expense
40-2/3 Pozostałe usługi obce Expense
40-3 Podatki i opłaty Expense
40-3/0 Podatek od nieruchomości Expense
40-3/1 Podatek od środków transportowych Expense
40-3/2 Podatek akcyzowy Expense
40-3/3 VAT niepodlegający odliczeniu T_Expense_Acct Expense
40-3/4 Pozostałe podatki i opłaty Expense
40-4 Wynagrodzenia Expense
40-4/0 Wynagrodzenia pracowników E_Expense_Acct Expense
40-4/1 Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych Expense
40-5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Expense
40-5/0 Składki na ubezpieczenia społeczne,FP,FGŚP Expense
40-5/1 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe Expense
40-5/2 Pozostałe świadczenia Expense
40-6 Koszty zakupu P_Expense_Acct Expense
40-9 Pozostałe koszty rodzajowe Expense
40-9/0 Wydatki gotówkowe CB_Expense_Acct Expense
40-9/9 Pozostałe koszty Ch_Expense_Acct Expense
49 49 49 Rozliczenie kosztów Expense
Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
50 50 Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej Expense
50-0 Koszty produkcji przemysłowej P_CostOfProduction_Acct Expense
50-1 Koszty produkcji budowlano-montażowej Expense
50-2 Koszty produkcji rolnej Expense
50-3 Koszty usług podstawowych Expense
50-4 Koszty stałe bezpośrednie P_Burden_Acct Expense
50-5 Koszty stałe pośrednie P_Overhead_Acct Expense
50-6 Koszty stałe robocizny bezpośredniej P_Labor_Acct Expense
50-7 Koszty zmienne pośrednie P_MethodChangeVariance_Acct Expense
50-8 Koszty braków P_Scrap_Acct Expense
50-9 Rozbieżności Expense
50-9/0 Rozbieżności w zużyciu P_UsageVariance_Acct Expense
50-9/1 Rozbieżności przy połączeniu materiałów P_MixVariance_Acct Expense
50-9/2 Rozbieżności kursowe P_RateVariance_Acct Expense
52 52 Koszty działalności podstawowej - handlowej Expense
52-0 Koszty działalności podstawowej - handlowej Expense
52-0/0 Koszty hurtu Expense
52-0/1 Koszty detalu Expense
52-0/2 Koszty zakładów gastronomicznych Expense
52-0/3 Koszty skupu Expense
52-1 Koszty wydziałowe Expense
52-7 Koszty sprzedaży Expense
53 53 53 Koszty działalności pomocniczej Expense
55 55 55 Koszty zarządu Expense
58 58 58 Rozlicznie kosztów działalności Expense
Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe
60 60 Produkty gotowe i półfabrykaty Asset
60-0 Produkty gotowe Asset
60-0/1 Produkty gotowe w magazynie P_FloorStock_Acct Asset
60-0/2 Produkty gotowe poza jednostką Asset
60-1 Półprodukty P_WIP_Acct Asset
62 62 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów Expense
62-0 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów Expense
62-1 Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów Expense
64 64 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Expense
64-0 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Expense
64-1 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Expense
65 65 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Expense
65-0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Expense
65-1 Inne rozliczenia międzyokresowe Expense
Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
70-0 70-0 70-0 Sprzedaż produktów Revenue
70-1 70-1 70-1 Koszty sprzedanych produktów Expense
73-0 73-0 73-0 Sprzedaż towarów P_Revenue_Acct Revenue
73-1 73-1 73-1 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) P_COGS_Acct Expense
74-0 74-0 74-0 Sprzedaż materiałów Revenue
74-1 74-1 74-1 Wartość sprzedanych materiałów Revenue
75-0 75-0 Przychody finansowe Revenue
75-0/0 Odsetki uzyskane i zarachowane B_InterestRev_Acct Revenue
75-0/1 Wycena rachunku - dodatnia różnica kursowa B_RevaluationGain_Acct Revenue
75-0/2 Rozliczenie różnic kursowych rachunku - dodatnie B_SettlementGain_Acct Revenue
75-0/3 Niezrealizowane różnice kursowe - dodatnie UnrealizedGain_Acct Revenue
75-0/4 Różnice kursowe - dodatnie RealizedGain_Acct Revenue
75-1 75-1 Koszty finansowe Expense
75-1/0 Koszty z tytułu odsetek zapłaconych, zarachowanych B_InterestExp_Acct Expense
75-1/1 Wycena rachunku - ujemna różnica kursowa B_RevaluationLoss_Acct Expense
75-1/2 Rozliczenie różnic kursowych rachunku - ujemne B_SettlementLoss_Acct Expense
75-1/3 Niezrealizowane różnice kursowe - ujemne UnrealizedLoss_Acct Expense
75-1/4 Różnice kursowe - ujemne RealizedLoss_Acct Expense
75-1/5 Nieściągalne należności WriteOff_Acct Expense
76-0 76-0 Pozostałe przychody operacyjne Revenue
76-0/0 Przychody niewypracowane UnEarnedRevenue_Acct Revenue
76-0/1 Przychody niezafakturowane NotInvoicedRevenue_Acct Revenue
76-0/8 Pozostałe przychody pieniężne CB_Receipt_Acct Revenue
76-0/9 Pozostałe przychody Ch_Revenue_Acct Revenue
76-1 76-1 Pozostałe koszty operacyjne Expense
76-1/0 Różnice w stanie gotówki CB_Differences_Acct Expense
76-1/1 Różnice w stanie zapasów W_InvActualAdjust_Acct Expense
76-1/2 Produkcja poza jednostką P_OutsideProcessing_Acct Expense
77-0 77-0 77-0 Zyski nadzwyczajne Revenue
77-1 77-1 77-1 Straty nadzwyczajne Expense
79-0 79-0 79-0 Obroty wewnętrzne Revenue
79-1 79-1 79-1 Koszty obrotów wewnętrznych Expense
Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy
80 80 80 Kapitał (fundusz) podstawowy Owner's Equity
81 81 81 Pozostałe kapitały własne Owner's Equity
81-1 81-1 81-1 Kapitał (fundusz) zapasowy Owner's Equity
81-2 81-2 81-2 Kapitał (fundusz) rezerwowy Owner's Equity
81-3 81-3 81-3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Owner's Equity
82 82 82 Rozliczenie wyniku finansowego IncomeSummary_Acct Expense
83 83 Rezerwy Liability
83-0 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Liability
83-1 Pozostałe rezerwy Liability
84 84 84 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Liability
85 85 85 Fundusze specjalne Liability
86 86 86 Wynik finansowy RetainedEarning_Acct Owner's Equity
87 87 Podatek dochodowy Expense
87-0 Podatek dochodowy od osób prawnych Expense
87-1 Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Expense