Accounting Fact Details (Vindue ID-162)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Accounting Fact Details

Beskrivelse: Query Accounting Facts

Hjælp: Query the detail accounting transactionsTAB: Bogføring

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Accounting Fact Details - Bogføring - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Bogfør-ID Direkte, interne post-ID Bogfør-ID er en intern og entydig markør til en post Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Period Periode Periode i kalenderen Her angives et lukket datointerval i en kalender. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Transaction Date Transaktionsdato Transaktionsdato Her angives datoen for transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Konto Anvendt konto Den anvendte (basis)konto. Account_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sub Account Sub Account Sub account for Element Value The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. C_SubAcct_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Region Distrikt Salgsdistriktsområde Her angives et bestemt salgsområde. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Location From Fra-sted Sted, som lager blev flyttet fra Her angives det sted, som et produkt blev flyttet fra. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Location To Til-sted Sted, som lager blev flyttet til Her angives det sted, som et produkt blev flyttet til. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
User Element 1 User Element 1 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
User Element 2 User Element 2 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
GL Category Regnskabskategori Regnskabskategori Dette er en valgfri, brugerdefineret metode til at gruppere journallinjer. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Budget Budget Regnskabsbudget Her angives et brugerdefineret budget. Det kan bruges ved rapportering til sammenholdning mod faktiske beløb. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Source Debit Deb. (kilde) Debetbeløb (kilde) Her angives debetbeløbet for linjen i startvalutaen. AmtSourceDr
numeric NOT NULL
Amount
Source Credit Kred. (kilde) Kreditbeløb (kilde) Her angives kreditbeløbet for linjen i startvalutaen. AmtSourceCr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Debit Bogført debet Bogført debetbeløb Her angives transaktionsbeløbet omregnet til organisationens regnskabsvaluta. AmtAcctDr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Credit Bogført kredit Bogført kreditbeløb Her angives transaktionsbeløbet omregnet til organisationens regnskabsvaluta. AmtAcctCr
numeric NOT NULL
Amount
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric
Quantity


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.