Шаблон:Импортване на банково извлечение (прозорец ID-277 V1.0.0)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Импортване на банково извлечение

описание: Import Bank Statements

помощ: nullTAB: Банково извлечение

описание: Импорт на банково извлечение


помощ null


Файл:Импортване на банково извлечение - Банково извлечение - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1)
Yes-No
Import Bank Statement Импортване на банково извлечение Import of the Bank Statement null I_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Импортирано Импортирано The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Statement Банково извлечение Банков отчет за сметката The Bank Statement identifies a unique Bank Statement for a defined time period. The statement defines all transactions that occurred C_BankStatement_ID
numeric(10)
Search
Bank statement line Банков отчет линия Банков отчет линия The Bank Statement Line identifies a unique transaction (Payment, Withdrawal, Charge) for the defined time period at this Bank. C_BankStatementLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Съобщение за грешка при импорта Съобщения генерирани от процеса на импорт The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60)
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Routing No Номер ABA Bank Routing Number The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions. RoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No No Банкова сметка Номер на банкова сметка null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Банкова сметка Сметка в банката The Bank Account identifies an account at this Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Statement date Дата на отчета Date of processing a statement The Statement Date field defines the date of the statement being processed. StatementDate
timestamp without time zone
Date
Line No Ред No Номер на реда на документа Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Reference No Референтен номер Вашият номер при бизнес партньора ви The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records. ReferenceNo
character varying(40)
String
Line Description Line Description Description of the Line null LineDescription
character varying(255)
String
Statement Line Date Statement Line Date Date of the Statement Line null StatementLineDate
timestamp without time zone
Date
Account Date Дата осчетоводяване Дата на осчетоводяване на фактурата The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Effective date Дата на паричните постъпления Дата на паричните постъпления The Effective Date indicates the date that money is available from the bank. ValutaDate
timestamp without time zone
Date
Reversal Връщане This is a reversing transaction The Reversal check box indicates if this is a reversal of a prior transaction. IsReversal
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code Код ISO Код на валутата по ISO 4217 (http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm) For details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Валута Валута Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Amount Сума на сделката Amount of a transaction The Transaction Amount indicates the amount for a single transaction. TrxAmt
numeric
Amount
Statement amount Statement amount Statement amount The Statement Amount indicates the amount of a single statement line. StmtAmt
numeric
Amount
Charge Name Charge Name Name of the Charge null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Такса Допълнителни разходи The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Сума на лих.процент Сума на лих.процент The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement. InterestAmt
numeric
Amount
Charge amount Размер на такса Размер на такса The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric
Amount
Memo Memo Memo Text null Memo
character varying(255)
String
Business Partner Key Business Partner Key Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Invoice Document No Document Number of the Invoice null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Фактура Фактура The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Document No Payment Document No Document number of the Payment null PaymentDocumentNo
character varying(30)
String
Payment Плащане Идентификатор на плащане The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Type Тип на транзакцията Type of credit card transaction The Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company. TrxType
character varying(20)
List
Match Bank Statement Match Bank Statement Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments null MatchStatement
character(1)
Button
Import Bank Statement Импортване на банково извлечение Импортване на банково извлечение The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Create Payment Create Payment Create Payment from Bank Statement Info null CreatePayment
character(1)
Button
Processed Обработено Документа е обработен The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No
EFT Statement Reference EFT Statement Reference Electronic Funds Transfer Statement Reference Information from EFT media EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date EFT Statement Date Electronic Funds Transfer Statement Date Information from EFT media EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
EFT Trx ID EFT Trx ID Electronic Funds Transfer Transaction ID Information from EFT media EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EFT Trx Type Electronic Funds Transfer Transaction Type Information from EFT media EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No EFT Check No Electronic Funds Transfer Check No Information from EFT media EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EFT Reference Electronic Funds Transfer Reference Information from EFT media EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EFT Memo Electronic Funds Transfer Memo Information from EFT media EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EFT Payee Electronic Funds Transfer Payee information Information from EFT media EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account EFT Payee Account Electronic Funds Transfer Payyee Account Information Information from EFT media EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EFT Statement Line Date Electronic Funds Transfer Statement Line Date Information from EFT media EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EFT Effective Date Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date Information from EFT media EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EFT Currency Electronic Funds Transfer Currency Information from EFT media EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount EFT Amount Electronic Funds Transfer Amount null EftAmt
numeric
Amount
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.